Елиминиране на опасностите по ЗБР

В основата на системите за управление на здравето и безопасността при работа стои решението на организацията да въздейства върху определените опасности и рискове за ЗБР, чрез прилагане на мерки за тяхното елиминиране или намаляване. Съгласно изискванията на т.8.1.2 от БДС ISO 45001:2018 при елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете по ЗБР, организацията трябва да използва йерархия на мерките за контрол.

Какво представлява йерархията на мерките за контрол?

Йерархията представлява пет нива мерки за контрол, подредени по степен на ефикасност. Мерките от дадено ниво се считат за по-малко ефикасна от мерките от предходното ниво. Целта на прилагането на мерките за контрол предвид йерархията е да се осигури систематичен подход за подобряване на здравето и безопасността при работа, чрез елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете по ЗБР.

Какви могат да бъдат мерките по нива?

  1. Елиминиране на опасностите – първо ниво, което е и най-ефикасното, защото мерките, които се прилагат премахват опасността. Такива мерки могат да бъдат спиране на използването на опасни вещества, премахване на монотонната работа, отстраняване на опасно оборудване.
  2. Замяна – второ ниво, при което мерките са насочени към замяна с по-малко опасни материали, процеси, действия или оборудване. Примери за мерки – замяна на опасно вещество с неопасно, замяна на материал при хлъзгав под, замяна на оборудване с по-ниско ниво на шум.
  3. Инженерно-технически мерки – трето ниво, при което мерките са насочени към реорганизация на работата, изолиране на хората от дадена опасност, прилагане на колективни мерки за защита. Примери за мерки – поставяне на изолация, ограждане на машина, поставяне на вентилационни системи, намаляване на шума, реорганизиране на работата с цел избягване на нездравословно работно време, натоварване, стрес.
  4. Административни мерки – четвърто ниво, при което мерките са насочени към периодични проверки на оборудването за безопасност, провеждане на различни видове обуения по ЗБР, управление на дейностите по здраве и безопасност с външните изпълнители, съставяне и изпълнение на програми за работници изложени на риск.
  5. Лични предпазни мерки – последно пето ниво и съответно с най-ниска степен на ефикасност на мерките, които са насочени към осигуряване на подходящи ЛПС(защитни обувки, каски, предпазни очила, антифони, ръкавици, облекло) и инструкции за тяхното използване и поддръжка.

Как се прилагат мерките?

Използването на йерархията означава, че при определяне на мерките за дадена опасност се започва от проучване на възможността за прилагане на най-ефикасните мерки от първо ниво. При невъзможност за прилагане на мерки от първо ниво се търсят варианти за прилагане на мерки от второ ниво и т.н. Целта е за дадена опасност или риск да се приложат възможно най-ефикасните мерки, които естествено са свързани с тяхното елиминиране. На практика обаче най-често се използва комбинация от мерки, чрез които се намаляват до минимум рисковете за ЗБР, особено в случаите когато не е възможно тяхното елиминиране.

Йерархията на мерките за контрол се взема предвид планирането на действия съгласно т.6.1.4 от БДС ISO 45001 за:

  • предприемане на мерки във връзка с рисковете и възможностите;
  • предприемане на мерки за изпълнение на законови и други изисквания;
  • подготовка и реагиране в извънредни ситуации.

Планирането най-често се извършва чрез съставяне на програми с определени срокове, отговорници и ресурси. А най-важният момент е оценяването на ефикасността на приложените мерки, който на практика често се пропуска или се извършва формално, без реално оценяване на резултатите. Няма начин да се разбере дали нещо е работещо, ако не се оценят резултатите от неговото прилагане. Тази оценка от своя страна дава насоки за определяне на възможности за подобряване, което също е една мъглява и абстрактна тема за организациите, които не стигат до оценяване на резултатите от изпълнението на планираните действия, процесите и системата като цяло.

0 отговори на "Елиминиране на опасностите по ЗБР"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio