Идентифициране на опасности по ЗБР и оценяване на рискове и възможности

В основата на успешната система за управление стои доброто планиране. От новия подход въведен в стандартите за системи за управление става ясно, че за да се постигне ефикасност е необходимо да се планира, като се отчитат обстоятелствата на контекста, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, обхвата на системата и се определят рисковете и възможностите, свързани с тях. Целта е по този начин да се предотвратят или намалят нежеланите последствия за организацията.

Каква е разликата при системи за управление по ЗБР?

Когато става въпрос за система за управление на здравето и безопасността при работа/ЗБР/, при планирането се вземат предвид и опасностите по ЗБР. И смисълът от внедряването на система за управление по ЗБР е да се определят потенциалните опасности и да се предприемат действия, така че да се избегнат инциденти от всякакъв характер, включително и трудови злополуки. Ключов момент тук е определянето и оценяването на опасностите.

Определяне на опасности

Въпреки, че не е нов термин, да припомним, че опасност съгласно БДС ISO 45001:2018 е „източник, който може да причини нараняване и заболяване“.

На практика за определянето на опасностите и за тяхното оценяване се разчита на службата по трудова медицина. За съжаление, оценката на риска на работното място, предоставена на службата много често не съответства на реалното състояние на организацията, по причини които не са обект на настоящата статия. Kогато обаче, стремежът на организацията е да покрие изискванията на БДС ISO 45001:2018 е необходим по-задълбочен анализ на опасностите, като се вземат предвид изброените в т. 6.1.2.1 от стандарта обстоятелства, като например:

 • социални фактори – натоварване, работно време, заплахи, тормоз, култура в организацията;
 • рутинни и нерутинни дейности, възникващи от инфраструктура, материали, вещества, условия на работа, проектиране на продукти и услуги, производство, монтаж, доставка, човешки фактори, начин на извършване на работата;
 • предишни инциденти;
 • потенциални извънредни опасности;
 • хора, които имат достъп до работното място – работници, изпълнители, посетители; които са в близост до работното място и могат да бъдат повлияни от дейността на организацията; и хора, които работят на места, които не са под прякото управление на организацията;
 • изменения в организацията и др.

Това са само част от изискванията, но и от тях се вижда, че идентифицирането на опасностите по ЗБР е широкообхватен процес и в пъти надхвърля информацията предоставена в оценката на риска на работното място. Вариант на действие би бил, при извършване на преход или при разработване на нова система, съществуващата оценка на риска да се използва като основа, която да се надгради с потенциалните опасности определени при анализ на обстоятелствата посочени в т. 6.1.2.1 от БДС EN ISO 45001:2018.

Оценяване на рискове

Изискване на стандарт БДС ISO 45001:2018 е да се оценяват рисковете по ЗБР и добрата новина е, че методологията и критериите, които се ползват при оценяване на риска на работното място са подходящи за целта, т.е. не е необходимо да се използват други, освен в случаите когато организацията има желание да разшири критериите или да използва по-сложна и задълбочена мотодология за оценка на риска. Основната цел на тази оценка е тя да бъде изпреварваща, т.е. да дава информация за потенциалните опасности, спрямо които организацията да предприеме мерки, за да ги избегне.

Новост в БДС ISO 45001:2018 е изискването да се оценяват освен рисковете за ЗБР от установените опасности и другите рискове, свързани със системата за управление по ЗБР. До сега, в разглежданите стандарти БДС ISO 9001:2015 и БДС ISO 14001:2015 се поставяше изискване за определяне на рисковете по отношение на системата за управление и планиране на действия за справяне с тях, т.е. липсваше изискване за оценяване. В т.6.1.2.2 от БДС ISO 45001:2018 обаче се поставя изискване за „установяване и оценяване на други рискове, свързани със създаване, внедряване, функциониране и поддържане на системата за управление на ЗБР“. Това означава, че трябва да се определят методология и критерии за оценяване, които могат да бъдат същите, както за оценяване на опасностите или други, предвид естеството на определените рискове по отношение на системата. Според стандарта, методологията и критериите трябва да се поддържат и съхраняват като документирана информация.

Оценяване на възможности

Друга новост в БДС ISO 45001:2018 е изискването за оценяването на възможностите, както за ЗБР, така и за системата за управление. Съгласно стандарта, възможностите се разглеждат в две посоки:

 • възможности за ЗБР за подобряване на резултатността по отношение на ЗБР, които са насочени към опасностите по ЗБР и тяхното определяне, съобщаване, анализ, елимениране или смекчаване;
 • възможности за подобряване на системата за управление по ЗБР, които са насочени към прилагане на стратегии за подобряване на системата за управление.

Примери за възможности:

 • използване на нови технологии за подобряване на резултатността по ЗБР;
 • подобряване на информираността и културата по здраве и безопасност при работа;
 • подобряване на процеса на консултиране и участие на работниците;
 • насърчаване за докладване на инциденти;
 • сътрудничество и участие в събития, свързани със здраве и безопасност при работа.

По отношение на възможностите, стандартът не поставя изискване за поддържане и съхранение на документирана информация, но тъй като организацията трябва да може да се докаже съответствие с изискванията на т.6.1.2.3 е необходимо да се определи вид и форма на съхраняваната информация по изпълнение на процеса. Вариант е възможностите и тяхната оценка да бъдат включени към информацията за оценяване на рисковете.

0 отговори на "Идентифициране на опасности по ЗБР и оценяване на рискове и възможности"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio