Как да определим обхвата на СУК?

Определянето на обхвата на СУК не е новост в ISO 9001:2015, но обсъждането му винаги поражда въпроси и спорни моменти. До сега (ISO 9001:2008), обхватът беше задължителен елемент от Наръчника по качество. Чрез обхвата се определяха границите на системата, изключванията и обосновката за тях.

Новото в ISO 9001:2015 е въвеждането на отделна точка 4.3 Определяне на обхвата на системата за управление на качеството, която освен всичко познато до сега, поставя допълнителни изисквания. При определяне на обхвата, организацията вече трябва да вземе „предвид:


И тогава и сега, обхватът дава отправната точка на системата за управление, защото показва кой е обектът на управление. В обхватът на СУК може да бъде включена:

  • цялостната дейност на организацията с всички нейни подразделения;
  • част от организацията – отделни офиси/работни площадки, звена, продуктови линии.

Когато обхватът на системата се ограничава до част от организацията/отделен офис, площадка/трябва да се даде ясно описание за физическите граници, например отдел на организация АБВ ООД, с предмет на дейност разработване на софтуерни приложения за Windows и местонахождение в гр. Стара Загора.

Полезна информация е посочването на областта на приложение на произведените продукти или услуги, т.е. индустрията за която работи организацията, например производство на машинни компоненти за автомобилната индустрия в Европа.

Истината е в простите неща

Описанието на обхвата трябва да бъде максимално ясно – да се разбира кое е включено и кое не е. Това ще спести много главоболия в последствие. Добрата новина е, че няма ограничение в размера на описанието, което дава свобода и възможност за постигане на точност и яснота. Не е нужно да се използват сложни и високопарни изрази. Колкото е по-просто изказан, толкова по-добре.

Приложимост

ISO 9001:2015 поставя изискването организацията „да прилага всички изисквания на този международен стандарт, ако те са приложими в определения обхват“. От една страна се изисква прилагането на всички изисквания, без изключения, а от друга се допуска възможността да се определят такива, които са неприложими за дейността на организацията. На практика това не е по различно от позоваването на изключвания в ISO 9001:2008. С тази особеност, че в ISO 9001:2008 се допускаха изключвания от раздел 7, а в ISO 9001:2015 не е направено такова уточнение. Но дори и така става ясно, че за неприложими изисквания могат да бъдат посочени тези от раздел 8 на ISO 9001:2015, защото всички останали са общи и реално приложими за всяка организация, независимо от дейността и размерите й.

Със сигурност тази възможност ще изкуши част от организациите да декларират неприложимост на повече изисквания от ISO 9001:2015. Но дали наистина те ще са неприложими?

За всяко неприложимо изискване организацията ще трябва да докаже, че то не влияе на „способността или отговорността на организацията да гарантира съответствието на своите продукти и услуги и на повишаването на удовлетвореността на клиентите“. Доказването е труден процес, който е свързан със сблъсък между разбиранията на организацията, консултантите и одиторите.

Общо взето ситуацията се запазва, с малка разлика в използваните термини. Трудно е да се очаква промяна в тази посока, предвид стремежа да се наложат добри практики, които да бъдат валидни с еднаква сила за различни по вид организации и работещи при различни условия. Няма как да няма изключения. Въпросът е те да бъдат реални, а не с цел да се намалят изискванията.

Документиране на обхвата

ISO 9001:2008 поставя изискването обхватът да бъде част от наръчника по качество. В ISO 9001:2015 няма изискване за наръчник по качество, но пък има изискване обхватът „да бъде достъпен и да бъде поддържан във вид на документирана информация“.

В случай, че наръчникът се запази като документ от системата, тогава обхватът остава част от него. При отпадане на наръчника се оформят две възможности:

  • създаване на нов документ, описващ обхвата на системата за управление на качеството;
  • или част от съществуващ документ на системата, като например политика по качество.

Изборът на вариант зависи от виждането на организацията по отношение на документиране на информацията от СУК. Важното в случая е, обхватът да бъде достъпен, актуален, достатъчно ясен и реален.

Публикувано от Мира Михова на 10.12.2015г.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio