Как жизненият цикъл на продукта влияе върху аспектите на околната среда?

Версия 2015 на стандарт ISO 14001 въведе изискването аспектите на околната среда да се разглеждат в перспективата на жизнения цикъл на продукта или услугата. Организациите, които имат внедрени системи за управление по околна среда съгласно ISO 14001:2004 обикновено разглеждат аспектите при производството, но почти никой не се замисля какво е въздействието спрямо околната среда от началото на производството на продукта или предоставянето на услугата до самия край. Какво включва жизнения цикъл на продукта или услугата?

Какво е жизнен цикъл на продукта?

Терминът „жизнен цикъл“ се използва за първи път в стандарт ISO 14001:2015. Идеята е организацията да управлява процесите на проектиране, произвеждане, доставка, употреба и унищожаване, за да се предотврати неблагоприятното въздействие върху околната среда при преминаването от един етап на жизнения цикъл в друг.

Според ISO 14001:2015 терминът „жизнен цикъл“ означава – „последователни и взаимосвързани етапи от продуктовата система(или системата за услуги) от набавянето на суровините или получаването от природни ресурси до окончателното унищожаване“. Като е направено пояснението, че „стадиите на жизнения цикъл включват набавяне на суровини, проектиране, производство, транспорт/доставка, използване, обработка при излизане от употреба и окончателно обезвреждане“.

Какво означава това? Това означава, че когато определяте аспектите на околната среда трябва да вземете предвид въздействието върху околната среда още от самото начало на създаване на продукта до момента на неговото унищожаване.

Какви са изискванията на ISO 14001:2015 относно жизнения цикъл?

На пръв поглед изискванията не са много, но означават много. Те са обхванати в клаузите за идентифициране на аспектите на околната среда и оперативното планиране и контрол.

В т.6.1.2 е посочено, че „организацията трябва да определи аспектите на околната среда на своите дейности, продукти и услуги, които тя може да контролира, и онези върху които може да въздейства, и свързаните с тях въздействия върху околната среда, като има предвид перспективата на жизнения цикъл“.

Жизненият цикъл отново е включен в изискванията на т.8.1 където е посочено, че организацията трябва да определи:

  • какъв контрол ще осъществява по отношение на проектиране и развитие на продуктите и услугите за всеки етап от жизнения цикъл;
  • какви ще бъдат изискванията за доставката на продуктите и услугите;
  • как ще оповести екологичните си изисквания на външните доставчици;
  • необходимостта от предоставяне на информация за дейностите по транспорт/доставка, използване, третиране при излизане от употреба и окончателно унищожаване.

Нека да обобщим – когато се идентифицират аспектите на околната среда трябва да се вземе предвид целия жизнен цикъл на продукта и услугата, а по време на проектирането и разработването на продукта или услугата трябва да се определи какъв оперативен контрол ще се прилага за справяне с определените аспекти на околната среда.

Какво означава това на практика?

Да разгледаме няколко примера за екологични аспекти и оперативен контрол, които до този момент може би не сте обмисляли:

  • възможно ли е продуктът да бъде рециклиран? Можете ли да го правите по-добре и да използвате част от материалите повторно? Някои видове техника и електронни компоненти биха могли да бъдат рециклирани и материалите да бъдат използвани отново. Това води до намаляване на въздействието върху околната среда чрез намаляване на използването на природен ресурс;
  • каква опаковка се използва? Ако опаковате голям контейнер, възможно ли е размерът да бъде намален или материалът да бъде променен с такъв, който не използва невъзбновяем природен ресурс? Вместо пластмасов опаковъчен материал, възможно ли е да се използва биоразградим материал, например от царевчино нишесте или друг материал?;
  • как избирате вашите партньори за рециклиране? Според изискванията на стандарта, организацията трябва да вземе предвид аспектите на околната среда на които може да повлияе и които може да контролира. Това означава, че при избор на партньор за рециклиране, трябва да се съобрази кой ще бъде по-екологосъбразен. Тези които са по-близо до продукта са предпочитания избор,  поради разстоянието, което трябва да бъде изминато за по-далечните;
  • как избирате вашите партньори за доставка? Аналогично на предишния пример, при избора на партньор трябва да се вземе предвид какви средства за доставка се използват? Как се поддържат? Възможно ли е да се работи с организация която използва превозни средства с по-чисто изгаряне?

Заключение

Разбирането на жизнения цикъл на продукта или услугата е важен момент при определянето на аспектите на околната среда и прилагането му води до подобряване на системата за управление по околна среда и намаляване на отрицателното въздействие на организацията върху околната среда.

За да не пропускате интересна и полезна информация за системите за управление по околна среда, можете да се абонирате за нашия бюлетин още сега..

0 отговори на "Как жизненият цикъл на продукта влияе върху аспектите на околната среда?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio