Каква е разликата между акредитация и сертификация?

Понятията са често използвани в практиката, но не винаги е ясно какво стои зад тях. Организации/най-вече занимаващи се със строителство/ получили сертификация на различни системи за управление – качество, околна среда, здраве и безопасност, обръщат поглед към получаване на акредитация/например за орган за контрол/. Процесите на получаване на сертификация и акредитация са различни не само като наименования, но и като същност, значение, пък дори и като времетраене.

Какво представлява акредитацията?

Акредитацията представлява официално признаване на компетентност за изпълнението на конкретни дейности и се извършва от специализиран държавен орган. За България това е Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

ИА БСА е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация в следните области:

  • лаборатории за калибриране;
  • лаборатории за изпитване;
  • органи за контрол;
  • органи за сертификация на продукти;
  • органи за сертификация на персонал;
  • органи за сертификация на системи за управление.

За получаването на акредитация е необходимо наличието и доказването на компетентност, което е труден процес, свързан със сериозни инвестиции. Защо акцентирам на инвестициите? Защото, за да получи акредитация съответният орган трябва да притежава:

  • компетентен персонал, включително и поддържане на неговата компетентност;
  • подходящо оборудване и поддържане на неговата годност и изправност за работа/ако се изисква/;
  • методи/процедури за работа;
  • система за управление.

Наличието и задържането на компетентен персонал се превръща в сериозно предизвикателство пред всеки ръководител. Висококвалифицираният персонал е ценен със своите знания и умения и съответно е твърде скъп. Много често се налага наемането на по-ниско квалифициран персонал и обучението му до постигането на желаната компетентност. Всичко това са инвестиции.

От друга страна за оценяване на съответствието някои от органите използват скъпо струващо оборудване, което освен правилна поддръжка и съхранение изисква периодично калибриране и/или проверка. Това също е инвестиция.

Това са все примери в подкрепа на тезата, че за получаването на акредитация са необходими предварителни инвестиции, които съвсем не са малки. Защото в процеса на акредитация съответният орган трябва да докаже своята компетентност, но преди да се случи това, той трябва да я притежава.

Кандидатстването за акредитация от ИА БСА се извършва съгласно регламента определен в BAS QR 2 Процедура за акредитация. Процедурата е тежка, тромава и изискваща много време – от порядъка на 12 до 18 месеца, в най-оптимистичния вариант.

При успешно приключване на процедурата се издава сертификат за акредитация със срок на валидност 4 години. През този период се извършват планирани проверки, които имат за цел да докажат непрекъснатото поддържане на съответната компетентност.

А какво представлява сертификацията?

Сертификацията по принцип съгласно т.5.5 БДС EN ISO/IEC 17000 представлява потвърждаване на съответствието/атестация/, извършено от трета /независима/страна, отнасящо се за продукти, процеси, системи или лица. Атестацията от своя страна е даване на потвърждение, основано на решение, взето след преглед, доказващо, че са изпълнени определени изисквания – т.5.2.

В частност сертификацията на системи за управление представлява процес на провеждане на одит от трета страна – орган за сертификация, за проверка на съответствието с изискванията на определен стандарт – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и др. Решението за издаването на сертификат се базира на издадения доклад от проведения одит. Сертификатът обикновено е със срок на валидност 3 години, като всяка година се провежда контролен/надзорен одит, който да докаже продължаващото съответствие с изискванията.

Предварителната подготовка се различава от тази при акредитация. Най-често тя зависи от нивото на зрялост на организацията и от нейната големина. Размерът на инвестициите зависи от разбиранията на ръководството и от желанието за постигане на по-добри резултати.

За да могат да извършат оценяването органите за сертификация трябва да притежават необходимата за целта компетентност. И както може би вече се досещате те трябва да притежават акредитация за сертификация на системи за управление. Акредитацията в този случай означава, че органът по сертификация е доказал своята компететност, безпристрастност и възможност за оценяване на системи за управление в заявения обхват.

В България има над 40 органа за сертификация на системи за управление. Съвсем малка част от тях са получили акредитация от ИА БСА – 12 по данни от регистъра на ИА БСА, друга част представляват представителства на големи и не толкова големи чужди органи за сертификация, които работят на базата на акредитация на организацията майка.

Кандидатстването за сертификация на система за управление се извършва съгласно установения ред на избрания орган за сертификация. Процедурата е лека и бърза, като обикновено включва подаване на заявление, съдържащо информация за организацията и внедрената система.

Следва провеждане на първоначален одит, който протича на два етапа. Констатациите от одита се оформят в доклад, който се представя на комисия за вземане на решение за издаване на сертификат. В случаите на липса на несъответствия, решението за издаването на сертификат излиза в рамките на месец, а в някои случаи и за по-кратко време.

Разликите в процедурите по акредитация и сертификация са значителни, но има причини за това. Акредитацията е тежка отговорност, защото дава право за оценяване на продукти, процеси, системи, персонал на други организации, като по този начин влияе на тяхното бъдещо развитие, осигурява съответствие и безопасност.

Сертификацията на системи за управление касае конкретната организация и процесите извършвани от нея. Отговорността за съответствието с изискванията е на ръководството и на неговото умение да управлява, защото системите за управление са свързани изцяло с управлението на организацията. Да притежаването на сертификат показва съответствие с определени изисквания, но тяхното изпълнение, продължаващо поддържане и приобщаване на персонала е приоритет и отговорност на ръководството, който е постоянен във времето и не зависи от наличието или отсъствието на сертификат. Сертификатът на системата за управление е резултат, а не причина.

Така, че когато предприемате стъпки към акредитация или сертификация проучете внимателно изискванията, процедурите, условията, продължителността. Ако имате допълнителни въпроси относно получаването на акредитация или сертификацията на системите за управление, задайте ги във формата за коментари под статията или се свържете с мен по телефон или e-mail.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio