Какви ресурси са необходими на СУОС?

Изискванията на ISO 14001 относно ресурсите не изглеждат толкова много и понякога са подценявани. Въпреки това те стоят в основата на СУОС и без тях нейното съществуване е немислимо. Защо са толкова важни ресурсите за системата за управление по околна среда?

Ресурси – изисквания

Изискванията към ресурсите са представени в раздел 7 на ISO 14001:2015. Съгласно изискванията на т.7.1 „организацията трябва да определи и предостави ресурсите, необходими за създаването, прилагането, поддържането и постоянното подобряване на системата за управление по околна среда“.

На пръв поглед изглежда просто, но зад това твърдение стоят много сериозни ангажименти. Зад всяка думичка от т.7.1 стоят ресурси и то основно човешки. Защото за създаването на правилата на системата са необходими компетентни лица, за прилагането на тези правила, за поддържането им в актуалност и за постоянното подобряване отново са необходими ресурси. В зависимост от размера на организацията, това могат да бъдат много ресурси, при това не само за създаването на системата, но и за нейното поддържане.

Под ресурси не трябва да се разбира само човешки ресурси. Това могат да бъдат специализирани знания и умения, инфраструктура, технологии, финансови ресурси. За да сте сигурни, че разполагате с необходимите ресурси трябва да си отговорите на въпроси като:

  • Разполагате ли с подходящите и компетентни хора за СУОС?
  • Имате ли необходимата за поддържането на СУОС инфраструктура?
  • Предвидени ли са достатъчно финансови средства за функционирането на СУОС и за постигане на поставените цели по околна среда?
  • Предвидени ли са ресурси за подобряване на СУОС?

Компетентност 

Когато става въпрос за човешки ресурси, които могат да повлияят на СУОС, трябва да се помисли за тяхната компетентност. Компетентността се определя на базата на задачите, които ще се изпълняват и тяхното значение за СУОС. Лицата, на които е възложена задачата за определяне на аспектите на околната среда трябва да притежават знания относно въздействията, задълженията за спазване, отпадъците, рисковете, възможностите. Каква да бъде компетентността за съответната задача се определя от организацията и когато се възлага на определено лице, тя трябва да се увери, че съответното лице притежава тази компетентност на базата на подходящо образование, обучение или опит. Когато се установи, че липсва дадена компетентност се определят действия за нейното постигане, например чрез подходящо обучение.

Осъзнаване

Осъзнаването е друг важен момент, свързан с човешките ресурси. Няма как да системата да заработи, ако хората не са информирани за намеренията на организацията по отношение на околната среда. Хората трябва да са наясно какво и защо се прави, в името на какво, каква е тяхната роля и принос за това, какво ще се случи, ако не се спазват правилата на системата. Всички тези въпроси трябва да бъдат обсъдени на достъпен и разбираем език. Само тогава, те ще се ангажират с изпълнението на задачите по околна среда. Не забравяйте и личния пример. Тук той е от решаващо значение.

Управление на ресурсите

Точно колкото ангажираността на ръководството е от критично важно значение за ефикасността на СУОС, толкова е важно наличието и правилното управление на ресурсите. Ако не разполагате с подходящите ресурси, гарантирано е, че СУОС ще се провали. Дори и да осигурите ресурсите за първоначално разработване и внедряване на системата, ако след това нямате ресурси за нейното поддържане и подобряване няма да успеете да осигурите съответствие с изискванията. Не случайно, СУОС се водят по-висок клас системи, защото за функционирането им се изискват повече ресурси.

Съвет: Ако Ви предстои внедряване на система за управление по околна среда, уверете се, че сте осигурили необходимите ресурси, както за разработване, внедряване и сертифициране, така и за поддържане и подобряване на системата. 

0 отговори на "Какви ресурси са необходими на СУОС?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio