Как се определят цели по околна среда?

В основата на всяка система за управление стоят целите. В конкретния случай става въпрос за система за управление по околна среда/СУОС/ и целите тук са пряко свързани с аспектите на околната среда.

Какво трябва да се вземе предвид при определяне на целите по околна среда?

Изискванията на ISO 14001:2015 към целите по околна среда са посочени в т.6.2, от която става ясно, че при определяне на целите, организацията трябва да вземе предвид:

 • значимите аспекти по околна среда – това са аспектите, които организацията е определила, че имат значимо въздействие върху околната среда. За определянето на значимостта се използват предварително определени критерии. Значимите аспекти се определят в перспективата на жизнения цикъл и дават отправна точка за определяне на целите по околна среда;
 • задълженията за спазване – това са изискванията, които организацията трябва да спазва по силата на нормативен акт или нейно решение. Това са изисквания, които имат определящо значение за въздействието върху околната среда и организацията трябва да определи действия за тяхното изпълнение, както и да следи за тяхната актуалност. Проверката за изпълнение на тези изисквания дава насоки за определяне на цели по околна среда;
 • резултатите от оценяване на рисковете и възможностите – в изпълнение на процеса се откриват пропуски и възможности за подобряване, които служат като основа за определяне на целите по околна среда.

Какви са изискванията към целите по околна среда?

Обичайно изискване за целите е те да бъдат измерими. Стремежът на организацията трябва да е насочен към определяне на специфични и подходящи за нея цели, чието постижение може да бъде измерено. В противен случай целите се превръщат в едни добри пожелания, които обаче не носят никаква полза и резултат по отношение на околната среда. Освен това целите трябва да реалистични и постижими. Никой няма полза от красиви, но неизпълними обещания.

Целите трябва да бъдат съвместими с политиката по околна среда. Ако в политиката, организацията е поела ангажимент за предотвратяване на замърсявания, целите са тези, които показват как ще бъде постигнато това на практика.

Друго изискване към целите по околна среда е те да бъдат наблюдавани. За да се гарантира постигане на целите е необходимо периодично да се проследява степента на тяхното изпълнение, за да може да се реагира навреме в случай на отклонения.

От ключово значение за постигане на целите е те да бъдат оповестявани в организацията. Не може да се очаква, че конкретните действия ще бъдат изпълнени и желаният резултат постигнат , ако хората не знаят и не са наясно към какво се стреми организацията. Най-добрият вариант е целите да се отнесат към съответните функции и нива с описани конкретни и ясни дейности и указания какво точно се очаква от тях.

Стандартът допуска, при необходимост целите да бъдат актуализирани предвид промяна в обстоятелствата.

Цели по околна среда – примери

Целите за всяка организация са различни, дори и за такива от един и същи бранш, защото всяка една от тях има различни инфраструктура, работна среда, процеси, нужди и изисквания. Това означава, че не могат да се използват готови шаблони за цели по околна среда. Те трябва да бъдат специфични и уникални за организацията и да отговарят на конкретно на нейните нужди.

Въпреки това, някои примери могат да бъдат от полза за разбирането на видовете цели и за тяхното формулиране:

 • намаляване на нивото на шум в околната среда с ?%(или числова стойност) чрез внедряване на ново оборудване или чрез поставяне на ограничители на съществуващото – измерването се извършва преди и след внедряване на оборудването или монтиране на подобрението;
 • намаляване с ?%(или числова стойност) потреблението на енергия спрямо предходната година чрез внедряване на съвременно оборудване;
 • намаляване с ?%(или числова стойност) потреблението на вода спрямо предходната година чрез внедряване на нова технология за производство;
 • намаляване количеството на използване на опасни химични вещества в продукта с ?%(или числова стойност) чрез замяна с друг вид (неопасни) вещества;
 • намаляване количеството генерирани емисии във въздуха с ?%(или числова стойност) чрез използване на превозни средства с ниска стойност(числова стойност) на емисии на отработени газове и чрез оптимизиране на транспортните курсове;
 • намаляване броя на констатирани несъответствия от вътрешни или външни одити на годишна база.

Както се вижда от примерите, целите могат да бъдат насочени към различни аспекти, което позволява по-ефикасно измерване на резултатите от функционирането на СУОС и дава възможност за нейното постоянно подобряване, което според стандарта е от изключително важно значение.

След като организацията определи своите цели по околна среда, тя трябва да планира действия за тяхното постигане.

Как се планират действията за изпълнение на целите по околна среда?

Според ISO 14001:2015, когато организацията планира действия за постигане на своите цели по околна среда, тя трябва да отговори на следните въпроси:

 • какво ще се направи;
 • какви ресурси ще са необходими;
 • кой ще отговаря за изпълнението на конкретното действие;
 • кога ще бъде изпълнено;
 • как ще се оценяват резултатите, включително показателите за наблюдение;
 • как действията ще бъдат интегрирани в бизнес процесите на организацията.

Това са въпроси, на които организацията трябва да отговори, за да определи правилните действия за постигане на желания резултат.  Отговорите трябва да бъдат ясни и конкретни, защото само по този начин ще доведат до постигане на целите.

Не пренебрегвайте последните две изисквания. Те са от ключово значение, защото позволяват периодично проследяване на степента на изпълнение на целите и гарантират, че няма да забравите за тях улисани в работа. Както споменах в началото, тези цели са пряко свързани със значимите аспекти на околната среда и с определено неблагоприятно въздействие на организацията спрямо околната среда. А нали целта е то да бъде премахнато или поне намалено.

Надявам се, че тази статия ще Ви помогне да определите правилно целите по околна среда и да постигнете по-добри резултати по отношение на намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от дейността на Вашата организация.

0 отговори на "Как се определят цели по околна среда?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio