PDCA и ISO 19011:2018

В стандартите, касаещи системите за управление се прилага цикълът „планиране – извършване – проверка – действие“ или по-известен като PDCA(Plan-Do-Check-Act).

Какво е PDCA?

Цикълът е създаден от Уолтър Шухарт и популяризиран от Едуард Деминг. Концепцията е свързана с изпълнението на определена последователност от стъпки, чието повторение води до подобрения на процеса, спрямо който се прилага. Основните стъпки на цикъла са 4:

  • първа стъпка: планиране на дейностите, които са свързани с поставената цел или задача – определяне на отговорности, метод на извършване, местоположение, съставяне на план-график и др.;
  • втора стъпка: изпълнение на планираните дейности в първа стъпка;
  • трета стъпка: проверка на изпълнението и оценяване на резултатите;
  • четвърта стъпка: прилагане на действие, в зависимост от получените резултати от трета стъпка. Ако са необходими корекции или коригиращи действия, планираме тяхното прилагане като започнем от начало – първа стъпка.

Цикълът е устойчив модел на усъвършенстване, който не е еднократно и бързо решение, а води до постоянно подобряване и поради тази причина се прилага в стандартите за системите за управление.

Как се прилага в ISO 19011:2018?

ISO 19011 е стандарт, който дава указания за провеждане на одити. В основата на успешния одит стои прилагането на цикъла PDCA. В ISO 19011:2018 цикълът се прилага на две нива:

  • управление на програмата за одит;
  • провеждане на одит.

PDCAУправление на програма за одит

На първо ниво, цикълът се прилага за планиране, изпълнение и подобряване на програмата за одит, т.е. за дейностите, свързани с планирането на одитите през годината в една организация. В първата стъпка на цикъла се планират дейностите като се съставя програма за одити, в която се определят целите на прорамата, рисковете и възможностите, свързани с постигането на целите.

Следва изпълнение на програмата, което включва провеждане на планираните за годината одити. Когато приключат одитите, обикновено в края на текущата година или началото на следващата се извършва проверка на изпълнението – дали са проведени в срок и съгласно правилата, попълнени ли са необходимите документи, възниквали ли са проблеми, потенциални рискове, съществуват ли възможности за подобрения и т.н.

В зависимост от резултатите от проверката се определят действия, свързани с разрешаване на възникналите проблеми или с подобрения на програмата за одит. Изпълнението на тези действия се планира отново в стъпка едно и така цикълът се повтаря.

Провеждане на одит

На второ ниво, цикълът се прилага за провеждане на конкретния одит. Ако за годината са планирани два или три одита, то всеки един от тях преминава през цикъла, следвайки четирите стъпки. В първата стъпка се планират дейностите по провеждане на одита: определяне на дата на одита, преглед на документи, съставяне на план за одита, определяне на методи на одит, възлагане на задачите на екипа за одит и подготовка на необходимата документирана информация за одита/например въпросници/.

Втората стъпка е свързана с реалното провеждане на одита – провеждане на среща за откриване, събиране и проверяване на информация, провеждане на интервюта, съставяне на констатации и заключения от одита, съставяне на доклад от одит.

При третата стъпка се извършва проверка на изпълнението на одита и дали всички планирани дейности за извършени. На този етап се анализират възникналите и потенциалните проблеми(рискове) и възможностите за подобряване на процеса, включително и на програмата за одит.

В последната стъпка се анализира необходимостта от прилагане на корекции и коригиращи действия или възможности за подобряване на процеса на одит или програмата за одит. Изпълнението на тези действия се планира отново в стъпка едно и така цикълът се повтаря отново и отново.

0 отговори на "PDCA и ISO 19011:2018"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio