Какво ново в ISO 19011:2018?

На 18.09.2018г. европейският стандарт EN ISO 19011:2018 придоби статут на български стандарт, с което се заменя и отменя предишното издание БДС EN ISO 19011:2011. Промяната в ISO 19011 беше очаквана, предвид появата на новите издания на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и въведените в тях нови акценти.

През месец октовмри от БИС пуснаха и превода на стандарта на български език. Естествената реакция е да се направи сравнение, за да се установят новите моменти. Първото впечатление при разгръщане на стандарта е значително по-големия обем на съдържанието на новата версия. Веднага се прокрадва мисълта „толкова много нови неща“ ?! За всеобща радост, задълбоченият сравнителен анализ не потвърждава това първоначално впечатление. Оказва се, че дори е отпаднало Приложение А (информационно) Указания и нагледни примери за знания и умения на одиторите, специфични за съответната област. И без друго, прочитайки тези примери, човек си създава впечатлението, че одиторите са някакви нереални същества със свръх знания и умения, многократно надвишаващи тези на световно известни гении като Айнщайн и Тесла, взети заедно.

Кои са основните промени?
 1. Добавени са термини, с цел да се отрази процесът – изискване, процес, резултатност, ефикасност, както и комбиниран и съвместен одит.
 2. Добавен е още един принцип на одитиране – подход, основан на риска. В старата версия се прокрадваше идеята за управление на риска в процеса на планиране и провеждане на одити, но в новата вече е поставен като основен акцент. Въвеждането му е направено с цел да се гарантира, че одитът ще постигне планираните цели.
 3. Разширени са указанията за управление на програмата за одит, предвид контекста на организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, включително и по отношение на рисковете и възможностите, свързани с програмата.
 4. Разширени са указанията за извършване на одит, включително използване на подход, основан на риска, наличие и достъп до информация за одита, класификация на несъответствията.
 5. Отпадане на Приложение А (информационно) Указания и нагледни примери за знания и умения на одиторите, специфични за съответната област.
 6. Разширено е Приложение А (информационно) Допълнителни указания за одитори при планиране и извършване на одити с включени нови елементи:
 • процесен подход при одитиране;
 • професионална преценка;
 • резултати от изпълнението;
 • проверка на информацията;
 • одитиране на съответствието в рамките на системата за управление;
 • одитиране на контекста;
 • одитиране на лидерството и ангажираността;
 • одитиране на рисковете и възможностите;
 • жизнен цикъл – при одитиране на системи за управление по околна среда;
 • одит на веригата за доставки;
 • одитиране на виртуални дейности и местоположения.
Какво следва?

Новото издание на стандарта неизбежно ще доведе до предприемане на определени действия от страна на организациите, като:

 1. Запознаване с новото издание на стандарта от лицето, управляващо програмата за одит, което обикновено съвпада с лицето, отговарящо за системата* за управление.
 2. Анализиране на промените и тяхното въздействие върху процесът на извършване на вътрешен одит на внедрената система за управление.
 3. Определяне на необходимостта от изменения на правилата/процедурата/ за провеждане на вътрешен одит.
 4. Определяне на необходимостта от обучение на одитори.
 5. Планиране и провеждане на одити, съобразно ISO 19011:2018.

 

*Стандартът ISO 19011 касае извършване на одит на системи за управление от една, като например управление на качество, управление по околна среда, здраве и безопасност при работа или за няколко области – интегрирани системи за управление.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio