Каква е разликата между технически ръководител и отговорник по качеството по ISO 17020:2012?

В новата версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012 се появява изискване за определяне на „едно или няколко лица като технически ръководител(и)” – т.5.2.5. Първата реакция относно изискването беше негативна, поради погрешното разбиране за необходимостта от назначаването на допълнителен персонал към структурата на Органа за контрол.

Другото объркване относно настъпи от факта , че според изискванията той трябва да „носи цялата отговорност за осигуряване, че дейностите по контрол се извършват в съответствие с този международен стандарт”. И тогава последва въпросът – а Отговорника по качество какво прави?

От задълбоченото прочитане на стандарта става ясно, че и Техническият ръководител и Представителя на ръководството/Отговорника по качество/ трябва да познават изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Но приликите свършват до тук.

Техническият ръководител трябва да бъде „технически компетентен и да има опит в дейността и ръководството на орган за контрол“, което означава, че той трябва да е компетентен/притежава необходимото образование и опит/ относно методите и процедурите за контрол извършвани от съответния орган за контрол. Освен това трябва да е запознат с дейностите и управлението на органа за контрол, защото той носи отговорността за изпълнение на дейностите по контрол в съответствие с изискванията на стандарта. Щом носи отговорността той трябва да има възможности да влияе на процеса на изпълнение на дейностите по контрол, а това няма как да се осъществи, ако не е наясно с управлението на органа за контрол и не притежава съответните права.

В малките органи за контрол обикновено има едно лице отговарящо на изискванията за компетентност и много често това е ръководителят на органа за контрол. В забележка към т.5.2.5. се казва, че „лицето изпълняващо тази функция, невинаги се нарича технически ръководител”.  Следователно ролята може да се изпълнява и от друга позиция/като например Ръководител на органа за контрол или Заместник/, но при условие, че му бъдат вменени отговорностите на функцията на техническия ръководител описани в т.5.2. Организация и управление. Отново ще отбележа и необходимостта от познаване на изискванията на стандарта от страна на лицето определено да изпълнява ролята – технически ръководител, което може да се постигне чрез подходящо обучение.

Понякога е възможно функцията да се съвмести с тази на Отговорника по качество, който както стана ясно също трябва да има познания по стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. С тази разлика, че те са му необходими защото носи отговорността за управлението и поддържането на системата за управление внедрена в органа за контрол в съответствие с изискванията на стандарта. Основно изискване към функцията е, че лицето определено за Отговорник по качеството трябва да бъде член от ръководството.

Защо е така?

Защото когато се говори за изпълнение на функцията управление, не е възможно да се извърши без притежаване на необходимите права, отговорности и ангажираност към развитието на системата за управление.

Както вече забелязвате в основата на двете функции стои отговорност свързана със изискванията на стандарта, но насочена в различни посоки. Техническият ръководител отговаря за изпълнението на дейностите по контрол в съответствие с изискванията на стандарта. Отговорника по качество управлява и отговаря за осигуряването и изпълнението на процесите от системата за управление в съответствие с изискванията на стандарта, като например:

И да не забравяме, че освен всичко изброено Отговорника по качеството отговаря и за необходимостта от подобрения на системата за управление – т.8.2.3.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio