Какво не знаем за измеримите цели?

Всеки ръководител би желал организацията, която управлява да постига резултати и да се развива. Но на къде и как? Възможностите пред организациите са много и по кой път да поемат зависи изцяло от техните желания. За да не се движат хаотично и да се примамват от всеки появил се пред тях шанс е необходимо да се водят от една основна цел, т.е. крайната точка, към която се стреми организацията. Тя ще бъде светлинката, която ще показва пътя и няма да й позволява да се отклонява по второстепенни и заобиколни пътища.

Основната цел или мисията на организацията съществува в мислите и въображението на собственика и понякога е трудно да бъде извадена от там. Това е целта, която е провокирала създаването на организацията и в която собственика вярва и неотлъчно следва. Това е целта, която движи напред организацията и определя нейното развитие. На база на нея се определят краткосрочните цели, изпълнението, на които ще придвижи организацията една стъпка напред към постигането на главната цел. Краткосрочните цели могат да се разглеждат като план за предстоящата година. Ето защо целите трябва да бъдат:

  • Конкретни – да се отнасят до постигането на конкретен резултат, а не по принцип. Например, увеличаване с 5% пазарния дял на продукт А на националния пазар;
  • Реалистични – да са трудни, но все пак постижими. Трудността мотивира, когато е в определени граници. Ако целите са нереалистични това би демотивирало служителите, което няма да доведе до постигането на желаните резултати;
  • Измерими – да могат да бъдат измервани за нивото на изпълнение;
  • Обвързани със срок – посочване на срока за изпълнение, т.е какво време е необходимо за постигането на конкретния резултат.

Определени по такъв начин целите стават разбираеми и лесно могат да бъдат спуснати като задачи за екипа. Това обаче не означава, че с определяне на целите задачата е приключила. За да се придвижите напред е необходимо да проследите тяхното изпълнение. Анализът на изпълнение на целите обикновено се прави по време на Прегледа от ръководството/при наличие на СУК/, когато мениджърския екип се събира да анализира дейността на организацията за изминалия период и да набележи нови цели за предстоящия. По време на прегледа от ръководството е важно да се определи:

  • степента на изпълнение на целите;
  • причините за неизпълнение на дадена цел – в практиката се случва често, което само по себе си не представлява проблем. Средата е силно променлива и е възможно да се извършват промени. Възможно е да сте взели решение за нещо, което в последствие да не е актуално и това е наложило промяна в плана. В такъв случай от съществено значение е да сте наясно с причините за промяната или проблемите за неизпълнението на дадената цел. Само тогава ще можете да предприемете подходящите действия за отстраняване на проблема/коригиращи действия/ или за предпазване от бъдещо повторение на проблема/превантивни мерки/.
  • коригиращи действия и/или превантивни мерки при необходимост.
  • нови цели за следващия период.

За всички анализи и решения по време на прегледа на ръководството трябва да се водят записи, т.е. да се попълни съответния формуляр, който е отбелязан във вашата система като изходен документ от прегледа на ръководството. Не забравяйте и да запишете новите цели в подходящия формуляр, ако имате такъв. Ако нямате можете да използвате разработения от мен „Измерими цели”, който можете да изтеглите от тук. След като сте приели, че това са целите ви за предстоящият период трябва да запознаете отговорните за тяхното изпълнение с тях. Не пропускайте на определени етапи да следите за нивото на изпълнение на поставените цели и да проверявате дали няма проблеми възпрепятстващи тяхното постигане. На следващият Преглед от ръководството отново ще можете да анализирате какво и как сте постигнали, което ще ви позволи да вземете решения за начина по който да продължите напред.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio