Ключови моменти в DIS версията на ISO 14001:2015

Една крачка напред от стандарт ISO 9001:2015 се развива проектът на стандарт ISO 14001:2015 – Environmental Menagement System. Преди известно време излезе неговата DIS версия, която е на етап обсъждане.

Кой са основните моменти, подложени на обсъждане?

  • очакваните резултати от внедряването и поддържането на система за управление на околната среда – клауза 1 да бъдат насочени към постигането на по-добро изпълнение на дейностите по отношение на околната среда, спазване на задълженията и постигането на целите по околна среда;
  • спазване на задълженията е термин, който обхваща всички нормативни нормативни изисквания, които организацията трябва да спазва, включително и тези, който тя самата е приела да спазва/например изисквания на заинтересовани страни/;
  • включване на риска на етап на планиране в 6.1. Планирането да обхваща управление на аспектите на околната среда, спазване на задълженията и управление на рисковете, свързани със заплахите и възможностите;
  • DIS версията не изисква направата на формален анализ на жизнения цикъл – 8.1, но организациите трябва да разгледат всички дейности по веригата на създаване на продукта и да определят и предприемат действия над потенциалните въздействия върху околната среда;
  • според DIS версията, организацията трябва да контролира и измерваклауза 9 информацията, свързана с дейностите на организацията, спазване на задълженията и постигането на целите по околна среда, чрез използването на показатели.

Гласуването на DIS версията започва на 28.08.2014г. и ще приключи на 28.11.2014г.

Финалната версия на стандарта FDIS се очаква да бъде гласувана през май/юни 2015г.

Източник: www.irca.org

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio