Кой да извърши вътрешния одит?

За всеки планиран вътрешен одити от програмата за одити се определя състав на екипа за одит.  Членовете на екипа се определят от лицето, което управлява програмата за одит. В зависимост от целта на одита се планира необходимостта от участие на технически експерт/и. Екипът се избира, така че да покрива необходимата компетентност за целите на конкретния одит в определения обхват. Възможно е в някои ситуации одитът да се проведе от един одитор, а в друга няколко одитора плюс технически експерт.

Избор на екип за одит

Членовете на екипа се избират като се взема предвид:

 • необходимата компетентност за постигане целите на одита за конкретния обхват и критерий/и;
 • сложността на одита;
 • вида и сложността на процесите от системата;
 • методите за одит;
 • безпристрастността и независимостта на одиторите;
 • способността на членовете на екипа да работят съвместно.

Когато за провеждане на одита се избере екип от няколко одитора, лицето което управлява програмата за одити определя един от тях за ръководител на екипа за одит/в практиката по известен като водещ одитор/. Когато одитът се извършва от един одитор, то той приема ролята на ръководител на екип за одит и изпълнява всички приложими задължения на ръководителя. В някои случаи, лицето което управлява програмата за одит се консултира с ръководителя на екипа за одит относно състава на екипа.

Сами или външен одитор?

При определяне състава на екипа за одит възниква въпроса: Кой да извърши одита – одитор/и от организацията или външен? Отговорът понякога е труден, защото двете възможности имат предимства и недостатъци.

Одитор/и от организацията

Предимства:

 • познават в дълбочина дейностите и процесите в организацията;
 • възможност за повишаване на компетентността на одитора;
 • липса на допълнителни разходи за заплащане на възнаграждение на външен одитор;
 • избягва се достъп на външни лица до специфична и чувствителна фирмена информация.

Недостатъци:

 • липса на достатъчни знания, умения и опит на одиторите за провеждане на одити;
 • липса на достатъчни знания за стандартите за внедрената система за управление;
 • трудности при осигуряване на безпристрастност и независимост на одитора;
 • висока натовареност на персонала и съпротива за поемане на допълнителна отговорност.

Външен одитор

Предимствата при възлагане на одита на външен одитор са насочени основно към възползване от неговата висока компетентност по отношение на:

 • знания, умения и опит, свързани с провеждане на одити;
 • знания и опит, свързани в конкретен бранш;
 • знания и опит, свързани със стандартите по системите за управление;
 • знания и опит, свързани с разработването и внедряването на системи за управление;
 • и гарантирана независимост;
 • безпристрастност;
 • страничен поглед за функционирането на системата;
 • по-отговорно отношение на персонала пред външен одитор.

Недостатъци:

 • допълнителни разходи за заплащане на възнаграждение на одитора;
 • достъп на външно лице до специфична и чувствителна фирмена информация;
 • трудности при избор на външен одитор и оценяване на неговата компетентност.

Възлагане на одит

След вземане на решение за състава на екипа за одит, дейностите по провеждане на одита се възлагат на ръководителя на екипа за одит, достатъчно време преди предвидената дата на одита. Възлагането най-често се осъществява със заповед, която съдържа цялата необходима информация за конкретния одит като: цел, критерии, обхват, период, състав на екипа и др.

0 отговори на "Кой да извърши вътрешния одит?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio