Постигане на компетентност за одитор

Често получавам запитвания, свързани с постигането на компетентност за одитор. Въпросите най-често са насочени към начините за придобиване на такъв вид компетентност.

Одитор

Според стандарт ISO 19011:2018, компетентността може да бъде придобита чрез съчетаване на следните дейности:

  • успешно завършване на програми за обучение, които обхващат общи знания и умения за одитори. Това са широк аспект от знания и умения, свързани с принципи, процеси и методи за одит, стадарти за системи за управление и тяхното прилагане на практика, организацията и нейния контекст, изисквания на приложими нормативни актове. Толкова информация не е възможно да бъде придобита с един курс на обучение и затова е необходима програма, чрез която да се планира развитието на одитора.
  • придобиване на опит на подходяща, техническа, ръководна или професионална длъжност – опитът придобит на подобна позиция оказва силно влияние върху развитието на одитора. Причината е в изпълнението на дейности близки по своята същност на тези извършвани от одитора, като вземане на решения, решаване на проблеми, даване на експертни оценки, обмен на информация с ръководство, персонал и др.
  • подходящо образование и практически опит в конкретна област – наличието на подходящо образование и опит помага на одитора да разбира процесите на системата за управление в организация, работеща в конкретната област. Например, одитор със завършено образование машинен инженер и опит в тази сфера, много по-лесно би одтирал система за управление в организация, която произвежда метални детайли, отколкото система в сферата на услугите.
  • придобиване на одиторски опит – колкото и знания да има един одитор, най-големия учител е практиката. Одиторът развива своите умения и прилага натрупаните знания само в практиката. Колкото и неуверен да се чувства един одитор, трябва да започне с одитите. Със сигурност ще се допускат грешки, но с практиката постепенно ще се изчистват и ще се придобива все по-голяма увереност.

Ръководител на екип за одит

За извършване на конкретния одит се определя екип за одит, чиято обща компетентност трябва да покрива целите и обхвата на одита. Екипът за одит се ръководи от ръководител на екип за одит, който трябва да притежава освен общата компетентност за одитор, така и допълнителна компетентност за:

  • планиране на одита и възлагане на задачи на членовете на екипа;
  • ръководене на екипа чрез създаване и поддържане добри взаимоотношения в екипа, основани на коректност, уважение, разбирателство;
  • обсъждане на стратегически въпроси с ръководството на одитираната организация;
  • управление на процеса на одит;
  • представляване на екипа за одит;
  • подготвяне и съставяне на доклад от одит.

Когато за извършване на одита се определи един одитор, той изпълнява всички приложими задължения на ръководителя на екипа за одит. Така, че вероятността един одитор да изпълнява ролята на ръководител на екип за одит е много голяма. Но за целта е необходима допълнителна компетентност, която се придобива чрез допълнителен одиторски опит под ръководството и указанията на опитен ръководител на екип за одит.

0 отговори на "Постигане на компетентност за одитор"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio