Коментари по DIS версията на стандарт ISO 9001:2015

Въпреки, че сме в разгара на лятото, работата по новата версия на стандарт ISO 9001:2015 не спира. След излизането на DIS версията на стандарта се появиха първите коментари и тълкувания на съдържанието му.

Особен интерес за мен представлява анализът на IRCA – DIS 9001:2014 – Understanding the Draft International Standard. Докладът е свободно достъпен за членовете на IRCA и с възможност за закупуване от всички останали. Идеята за неговото създаване е да се помогне в разбирането на промените и съответно в подготовката за тяхното прилагане на практика.

С представянето на доклада възникват редица въпроси, на които експертите от IRCA отговарят. От представената информация става ясно, че:

 • се обсъжда възможността за предоставяне на кръстосани препратки между версия 2008 и 2015. Задачата е сложна, защото изискванията на даден раздел са разпределени към различни клаузи, а не са пренесени като цял обект.
 • остава 3 годишния период на преход към новата версия ISO 9001:2015, който започва да тече от официалното публикуване на стандарта/на ISO версията, а не БДС/.Въпреки, че се очаква стандартът да излезе през месец септември 2015г. подготовката за прехода може да стартира от по-рано, а не както по стар български обичай да се изчаква последния възможен момент. Промените са значителни и ще е необходимо време, за тяхното разбиране и прилагане на практика, за привеждане в съответствие на внедрената система за управление.
 • стандарт ISO 9001:2015 е разработен в съответствие с Annex SL, което е част от директивата „Proposals for management system standards“ и спрямо което ще бъдат разработвани всички бъдещи версии на стандартите, отнасящи се до системи за управление. Съгласно възприетия подход всички стандарти за системи за управление ще имат еднаква структура, в съответствие с представената в Annex SL, като спецификата ще бъде отразявана в съответните точки. Очакваните ползи са свързани с по-лесното възприемане и разбиране на стандартите и по-голямата яснота при интегрирането на системите за управление.
 • за IRCA регистрираните одитори – във връзка с прехода е необходимо преминаването на 2-дневен курс на обучение, който ще бъде подготвен от експертите на IRCA след излизане на финалната версия на стандарт ISO 9001:2015. Обучения, които не са одобрени от IRCA няма да бъдат признавани. Одити и обучения по ISO 9001:2008 ще бъдат извършвани до края на преходния период – септември 2018г. Разбира се, ако една организация е извършила прехода, тя ще бъде одитирана по новата версия.
 • концепцията за управление на риска, включена в DIS версията е свързана с разбирането на рисковете за съответната система за управление и съставните й процеси. Изискванията са насочени към определянето на рисковете и предприемането на мерки, пропорционални на потенциалното въздействие на риска, в случай, че рискът се превърне в проблем. Управлението на риска предполага възприемането на един по-различен подход, който е динамичен и изисква непрекъснато анализиране и оценяване на рисковете. Как и по какъв начин, организациите имат възможността да преценят сами. DIS версията не предписва използването на конкретна методика. Допуска се използването на методологията за управление на риска, залегнала в стандарт ISO 31000, но не е упоменато като задължително изискване.
 • отпадането на изискването за представител на ръководството е направено с цел да се измести отговорността за системата от един човек и да се насочи към лидерската позиция на цялото ръководство. Това не означава, че трябва да се премахне представителя на ръководството, но голяма част от дейностите ще се поемат от самото ръководство, т.е ще е необходимо по-активно участие от негова страна. Въвеждането на лидерството се определя като най-значимата промяна в новата версия на стандарта.
 • заинтересованите страни представляват групи или лица, които имат възможността да влияят на способността на организацията постоянно да предоставя стоки и услуги, отговарящи на изискванията на клиентите и нормативната уредба. Всяка организация ще определя сама своя контингент от заинтересовани страни и в зависимост от спецификата към него ще се включват клиенти, доставчици, конкуренти, членове на управителни съвети и др.
 • не е необходимо преномериране на наръчника/документацията в съответствие с номерацията на новата версия на стандарта. Ръководството на всяка организация трябва да прецени ползите спрямо усилията във връзка с преномерирането.
 • в новата версия не се говори за наръчник, документирани процедури, документи и записи, а за документирана информация, която трябва да се съхранява, контролира и поддържа. От гледна точка на разработване на документацията на системата за управление, тази новост поражда редица въпроси. Отпадането на изискванията за наличието на изброените документи не означава те да бъдат тотално отречени и премахнати. Ако са полезни за организацията и не противоречат на изискванията могат да се използват. Още повече, че е необходимо наличието на документация, която да гарантира работата на процесите и да предоставя доказателства за извършването им в съответствие с планираното. Облекчението идва от липсата на изискването за задължителни документи, които в повечето случаи са написани за улеснение на одиторите, а не в полза на организацията.
 • отпада възможността за изключения от стандарта. Причината за това е разбирането, че всички организации, независимо от вида и размера си могат да отговорят на изискванията на новата версия на стандарта. Въпреки това в приложение А – А.5 се посочва възможността от наличието на обстоятелства, които да възпрепятстват организацията да отговори на всички изисквания.
 • отпадат превантивните действия поради въвеждането на концепцията за управлението на риска, която се определя като вид превантивна мярка и предпазва организацията от възникването на потенциални несъответствия и проблеми.

Повече информация относно тълкуването на промените в стандарт ISO 9001:2015 можете да прочетете в предоставения от IRCA доклад – DIS 9001:2014 „Understanding the Draft International Standard“ или неговото резюме – Executive Summary.

Публикувано от Мира Михова на 13.07.2014г.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio