Консултиране и участие на работниците

Когато се говори за здраве и безопасност при работа е ясно, че фокусът са работещите в организацията и осигуряването на тяхното здраве и безопасност при работа. По тази причина консултирането и участието на работниците е ключов фактор за успеха на системата за управление на здравето и безопасността при работа и ръководството на организацията би следвало непрекъснато да се стреми към неговото насърчаване.

Какво се разбира под термина работник?

Определението, което ISO 45001:2018 дава за работник е „лице, което изпълнява работа или дейности, свързани с работата, под управлението на организацията“.

В забележки към определението е пояснено, че в понятието работник се включват:

  • лица, работещи при различни условия – платени, неплатени, редовно, временно, сезонно, непълно работно време;
  • висшето ръководство, ръководен и неръководен прерсонал;
  • външни доставчици, изпълнители, частни лица, чиято работа е свързана с организацията или са под нейно управление.

Видно е, че в обхвата на понятието са включени не само и единствено работещите в организацията. За съжаление, това е масово разпространено схващане и води до трудности в разбирането на част от изискванията на стандарта. Може би до голяма степен оказва влияние и превода на стандарта, но идеята е че в обхвата на понятието се включват, както всички работещи в организацията, така и такива които се намират под нейно управление, включително и посетители.

Каква е разликата между консултиране и участие?

Консултирането според ISO 45001:2018 e „търсене на мнения, преди да се вземе решение“, свързано със здравето и безопасността при работа. Консултирането предполага осъществяването на двупосочен обмен на информация на ръководството с работниците или с представителите на работниците(например комитети/групи по условия на труд). Целта е да се получи обратна информация от работещите, която да бъде разгледана и обсъдена от ръководството, преди да се вземат решения, свързани със здравето и безопасността при работа.

Участието според ISO 45001:2018 e включване в процеса на вземане на решение и „дава възможност на работниците да допринасят за процеса на вземане на решения относно мерките за резултатност по ЗБР и за предложения за изменения“.

Двете понятия не са нови, но в ISO 45001:2018 е разширен техния обхват на действие.

Какви са изискванията на ISO 45001:2018?

Изискванията по отношение на консултиране и участие на работниците са представени в т.5.4 от ISO 45001:2018. На първо място се изисква да се „създаде, внедри и поддържа процес за консултиране и участие на работниците на всички приложими нива и функции“. На практика, това означава да се създадат правила, които да регламентират кога, как и от кого ще се извършва консултирането и участието на работниците в конкретната организация. Правилата досега се описваха в процедура, защото такива бяха изискванията на OHSAS 18001:2007 – т.4.4.3.2. В ISO 45001:2018 не се изисква правилата да са в процедура, т.е. възможно е да бъдат в удобен за организацията вид и форма. Опитът показва, че при преход към новите издания на стандартите, повечето организации предпочитат да запазят наличните процедури, като отразят новите изисквания.

По отношение на процеса на консултиране и участие новите аспекти са в следните направления:

1. Създаване на общи изисквания към консултирането и участието на работниците, включващи осигуряване на време, обучение, ресурси, достъп до информация за системата за управление на ЗБР и премахване на пречките и препятствията за участие на персонала. Вниманието се привлича от премахване на пречки и препятствия за участие. Новостите на ISO 45001:2018 са насочени към засилено участие на персонала в разработването и внедряването на системата за управление на ЗБР, защото фокусът е работещият и за да е ефикасна системата е необходима обратна информация от него. А няма как да се получи информация за условията на работа, освен от самия работник. Проблемът е, че съществуват различни пречки пред работещите, които ги спират да кажат какво мислят или каква е ситуацията. Най-често пречките са свързани с липса на отговор на сигнали или предложения, наказания или заплахи за наказания, поведение или политика на ръководството, което обезкуражава изказването на мнения от работещите. Според стандарта, „получаването на предложения ще бъде по-ефикасно, ако работниците не се опасяват от заплаха от уволнение, дисциплинарни действия или други подобни репресии“. Освен това в забележка 4 към т.5.4 се обръща внимание, че безплатните обучения и обученията през работно време са дейности, които допринасят за премахването на пречките пред участието на работниците. Но дали е така на практика? Предстои да разберем с прехода към ISO 45001:2018.

2. Определяне на 9 направления за консултиране на работници на неръководни длъжности. Това са направления, в които е необходимо да се търсят мнения от работещите, свързани с разработването и внедряването на система за управление на ЗБР – определяне на потребности и очаквания на заинтересовани страни, определяне на политика по ЗБР, разпределяне на роли, отговорности и правомощия, цели по ЗБР и др. За постигане на съответствие с изискванията на тази точка от стандарта – 5.4d, организациите трябва да осигурят консултиране на работниците по отношение на тези 9 направления. В практиката това се осигурява чрез включване на представители на работещите в процеса на разработване, внедряване и поддържане на системата за управление на ЗБР, събиране на обратна информация от работещите чрез разговори, анкетни карти или др.

3. Определяне на 7 направления за участието на работници на неръководни длъжности. Това са направления, в които работещите е необходимо да вземат активно участие при вземането на решения относно здравето и безопасността при работа и включват – идентифициране на опасностите и оценяването на рисковете и възможностите, елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете, определяне на изискванията за компетентност, разследване на инциденти и др. На практика участието се осигурява чрез активно участие на представителите на работещите в изброените процеси, обсъждане на проблеми и предложения по време на работните срещи на комитетите/групите по условия на труд.

В т.2 и т.3 се забелязва акцента към неръководни длъжности, за което стандартът прави пояснение, че в понятието се включват не само лицата, извършващи трудова дейност, но и ръководителите, „които са засегнати от трудови дейности или други фактори на организацията“. Така, че независимо от позицията, която заемате, бъдете активни, все пак става въпрос за Вашето здраве и безопасност.

0 отговори на "Консултиране и участие на работниците"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio