Консултиране и участие – проверка

В ISO 45001:2018 е обърнато сериозно внимание на консултирането и участието на работещите. Изискванията са значително разширени в сравнение с OHSAS 18001 и организациите се изправят пред предизвикателството да ги реализират на практика.

Каква е практиката?

Масова практика е включване на дейностите по консултиране и участие към работата на Комитета по условия на труд/КУТ/ или Групата по условия на труд/ГУТ/. Това е добро решение, защото в КУТ/ГУТ участват представители на работниците.

Въпросът е, че не е достатъчно да се каже, че консултирането и участието на работниците се извършва чрез КУТ/ГУТ, а трябва да се предоставят доказателства за това. Всички сме свидетели на това как функционират повечето КУТ/ГУТ. Моята практика показва, че реална дейност се наблюдава в по-големи организации с по-рискови дейности и разбира се в тези от тях, които са по-отговорни към ЗБР.

Изисквания на ISO 45001:2018

Когато организацията вземе решение за консултиране и участие на работниците чрез дейността на КУТ/ГУТ, тя трябва да вземе предвид изискванията на т.5.4 от ISO 45001:2018. В тази точка от стандарта са посочени въпросите, по които трябва да бъдат консултирани работниците и при вземането на кои решения те трябва да участват. За да се избегнат пропуски, добра практика е планирането на дейността на КУТ/ГУТ за текущата година с подходящо разпределение на въпросите.

При извършването на преходи по ISO 45001:2018 в различни организации забелязах необходимостта от систематизирана информация, която да обръща внимание конкретно на въпросите за консултиране и участие. Тази информация подпомага Органа по безопасност и здраве при планирането на работата на КУТ/ГУТ. За осигуряване на доказателства за съответствие е необходимо разглежданите въпроси да фигурират в протоколите от заседания на КУТ/ГУТ.

Например, изискване е консултиране на работниците по отношение на политиката по здраве и безопасност при работа. Това в конкретния случай означава, че политиката трябва да бъде разгледана по време на заседание на КУТ/ГУТ и да има подходящи записи за това. Аналогично както програмата за управление на ЗБУТ, която се съгласува с КУТ/ГУТ.

Чек лист за проверка

За да улесня работата на отговорника за системата за управление по здраве и безопасност при работа създадох чек лист, с който да може лесно да провери дали са приложени изискванията на ISO 45001:2018. Чек листа може да служи като помощно средство за планиране на дейността на КУТ/ГУТ.

Чек листа можете да изтеглите от тук…

 

0 отговори на "Консултиране и участие - проверка"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio