Коригиращи и превантивни действия

 

Решението да напиша тази статия беше провокирано от промените в стандарт ISO 17020, но разсъжденията по темата са валидни са всеки стандарт, касаещ разработването и поддържането на системи за управление, независимо от техния вид. Причината за това е, че изискванията за коригиращи и превантивни действия за различните стандарти са взаимствани от ISO 9001.

Във връзка с изискванията на т.8 на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 към документацията на системата за управление е необходимо разработването на процедури за коригиращи и превантивни действия.

За избралите Възможност В е ясно, че ще използват процедурите от системата за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008.

Докато за избралите Възможност А остава необходимостта от промяната на съществуващата процедура по т.7.8 от БДС EN ISO/IEC 17020:2005.

Как да се извършат промените?

На първо място бих искала да обърна внимание, че стандартът допуска изискванията по т.8.7 Коригиращи действия и т.8.8 Превантивни действия да бъдат покрити в една обща процедура, което можете да видите в забележката към последната точка от стандарта т.8.8.3.  Това е възможност, от която можете да се възползвате, защото изискванията по отношение на коригиращи и превантивни действия в голяма степен се препокриват.

В търсене на оптимален вариант при разработването на всяка система за управление ще продължа разсъжденията си, като разгледам идеята за обща процедура Коригиращи и превантивни действия.

Началото на процедурата се поставя от несъответствията. Прилагането на коригиращи и превантивни действия се извършва спрямо възникнали или потенциални несъответствия и затова още в началото трябва да бъде изяснен въпроса с несъответствията.

Описанието на несъответствията трябва да бъде пълно и да обхваща както несъответствия свързани с дейностите по извършване на контрол/или дейностите извършвани от организацията/, така и несъответствията свързани със системата за управление.

В зависимост от определените видове несъответствия е необходимо да се посочат действията, които ще бъдат предприети спрямо тях.  За да няма недоразумения ще припомня определенията на възможните действия, съгласно определените в ISO 9000 :

  • корекция„действия за отстраняване на открито несъответствие“;
  • коригиращо действие „действие за отстраняване на причината за открито несъответствие“;
  • превантивно действие„действие за отстраняване на причината за потенциално несъответствие или друга нежелана ситуация“.

Трябва да се прави разлика между различните действия, за да могат да бъдат прилагани правилно. Корекцията е директно действие за отстраняване на несъответствие. Например, установяваме грешен резултат от измерване. Корекция може да бъде повторно измерване.

Когато се говори за коригиращо действие означава, че трябва да се разбере причината за този грешен резултат. Възможна причина би могла да бъде неточно средство за измерване, което ще доведе до коригиращо действие – проверка на въпросното средство. Така, ако причината е била в средството за измерване и тя бъде отстранена ще се предотврати възможността от появата на повторно несъответствие, в следствие на измерване с негодното за работа измервателно средство.

А може причината да е от недоглеждане или разсеяност, тогава какво? Тогава извършваме само корекция, освен ако не се вземе решение за задълбочаване и изследване на причините за тази разсеяност на персонала. Ориентир в ситуацията би могла да бъде възможността за повторна поява. При най-малкото съмнение за повторна поява на несъответствието е необходимо да се търсят причините за поява му и съответно определяне на подходящи коригиращи действия.

За разлика от коригиращото действие, превантивното действие се предприема, за да се предотврати възникването на дадено несъответствие. Ако се върнем към примера представен по-горе и още преди да се извърши измерването забележим нередност в техническото средство и решим да го проверим дали е годно/въпреки, че същия месец е минало проверка и е отбелязано, че е годно/ – означава, че е предприето превантивно действие.

След изясняване на понятията да обърнем внимание на изискванията. Както споменах вече изискванията към коригиращи и превантивни действия са сходни. И за двете процесът протича по аналогичен начин с някои изключения.

Като първа стъпка се изисква идентифициране на несъответствията и причините за тяхната поява. За коригиращите действия следва коригиране на несъответствието, т.е. извършване на корекция. При превантивните действия няма такова изискване, защото несъответствие няма, т.е. все още не е възникнало/предполагаме , че е възможно да възникне/.

Следваща стъпка е оценяване необходимостта от коригиращи или превантивни действия и съответно изпълнението им, ако е установена такава необходимост.

Изискване на стандарта е да се извърши запис на резултатите, за да доказване на предприетите действия. И за финал се извършва преглед на ефикасността на предприетите коригиращи или превантивни действия.

Всяка стъпка от процеса трябва да бъде документирана в подходяща форма – например формуляр за коригиращи/превантивни действия*, който може да бъде оформен в зависимост от нуждите на организацията.  Единственото задължително изискване е наличието на доказателства за всяка стъпка – идентифициране, определяне на причините, необходими действия, преглед за ефикасност.

Често се допуска грешката в процедурата Коригиращи и превантивни действия да се поставя изискване за попълване на формуляра към процедурата за всяко несъответствие. Ако приемем, че жалбите и възраженията/рекламациите също са вид несъответствия, които се управляват съгласно регламент определен в процедурата Жалби и възражения, където са заложени специфични формуляри за документиране на процеса, тогава не е необходимо попълването на този формуляр.

Границата е трудно доловима, но стремежът ви винаги трябва да бъде насочен към покриване на изискванията на стандартите, без излишно утежняване на документацията, защото после вие ще я ползвате. А едва ли някой би предпочел да попълва една и съща информация по няколко пъти..

Примерен формуляр* за документиране на дейностите по процеса коригиращи/превантивни действия, можете да изтеглите от тук..

* формулярът е примерен и преди да бъде приложен към вашата система за управление е необходимо да бъде съобразен със специфичните особености на вашата документация

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio