Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Методи за одит

Одит на система за управление може да бъде извършен чрез прилагане на различни методи. Изборът на метод за одит зависи от:

 • поставените цели на одита;
 • обхватът и критериите за одит;
 • продължителността на одита;
 • местоположенията, включени в обхвата на одита;
 • компетентността на одиторите;
 • рисковете, свързани с провеждането на одита.

Методите за одит биват два вида:

 • на място;
 • от разстояние(дистанционен одит).

Предвид изброените по-горе фактори, все по-често се прибягва до комбиниран вариант, който включва използването на двата метода за одит.

Посещение на място

При прилагане на метода, местоположението на одитора е на място в одитираната организация. Основните дейности при провеждане на одит на място са:

 • провеждане на разговори/интервюта;
 • попълване на контролни списъци/въпросници за одит;
 • преглед на документи с участието на одитираните;
 • вземане на извадка.

Основен приоритет при извършване на дейностите на място е да се избягва нарушаване процеса на работа. В тази връзка по време на одита:

 • не се докосват машини, оборудване или съоръжения без разрешение;
 • не се правят копия на документи, без предварително разрешение;
 • не се изисква лична информация, освен когато е необходимо за целите на одита.

Одит от разстояние(дистанционен одит)

При прилагане на метода, местоположението на одитора може да е на различно място от местоположението на одитираната организация. Основните дейности при провеждане на одит от разстояние се извършват с помощта на интерактивни средства за връзка и най-често включват:

 • провеждане на разговори;
 • наблюдение на извършваните дейности чрез използване на средства за наблюдение;
 • попълване на контролни списъци/въпросници;
 • преглед на документи.

Планиране на одита

Провеждането на одит, независимо от прилагания метод, неизбежно оказва влияние върху нормалния режим на работа в одитираната организация. С цел да се минимизира това влияние, при планиране на одита, одиторът трябва да вземе предвид:

 • необходимостта от предварително разрешение и достъп до помещения, които ще бъдат посетени предвид обхвата на одита;
 • информация относно сигурността, здравето и безопасността при работа, включително необходимостта от лични предпазни средства, работното време - при посещение на място;
 • политиката на организацията по отношение на използването на мобилни устройства и камери, запис на информация под формата на снимки, видео, копия на документи и други въпроси, свързани със сигурността и опазването на професионалната тайна.

Важен момент! Преди провеждане на одита, одиторът трябва да се увери, че персоналът, който ще бъде посетен е информиран за целите, обхвата и графика на одита.

Много често, одитът се възприема като проверка от контролен орган - изненадващо, без предупреждение, с цел констатиране на нарушения и налагане на санкции. Целта на одита е съвсем различна. Одитът е доброномерено действие, с цел оценяване на съответствието. Целта не е да хванем колегата неподготвен и в издънка, а заедно да открием съответствие с изискванията и възможности за подобрения. За да се случи това е необходима нагласа и подготовка. Предварителното информиране дава възможност на одитирания от една страна да планира работата си, така че тя да не бъде повлияна от одита и от друга, да погледне на процеса от друг ъгъл, извън обичайните си ангажименти и в посока подобряване.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

споделяне в социални мрежи

0 отговора за "Методи за одит"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.