Методи за определяне на интервалите за калибриране на средствата за измерване

Средствата за измерване, имащи отношение към качеството на предлагания от организацията продукт са от съществена важност и трябва да бъдат контролирани – проверявани и/или калибрирани.

Още в началото ще обърна внимание, че в статията не става въпрос за определяне на интервалите за контрол на средствата за измерване цитирани в чл.5 на Закона за измерванията. Те са със специален статут и изискванията към техния контрол са определени в Наредбата за средствата за измервания, които подлежат на метрологичен контрол и не подлежат на коментар.

Извън изброените в чл.5 на Закона за измерванията съществуват и други средства за измервания, за които организацията сама трябва да определи периода на калибриране. В различните стандарти задължително присъстват изисквания относно използваните от организацията средства за измерване, защото те осигуряват качество и валидност на резултата. Например:

  • съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 „когато е необходимо да се осигуряват валидни резултати, средствата за измерване трябва да бъдат калибрирани и/или проверявани през определени интервали или преди тяхното ползване..“ – т.7.6;
  • съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 „средствата за измерване, които влияят съществено върху резултатите от контрол, трябва да бъдат калибрирани преди пускането им в употреба и след това калибрирани в съответствие с разработена програма.“ – т.6.2.6.

Как да се определи периода на калибриране?

Труден въпрос без еднозначен отговор. При определяне на периода за калибриране влияние оказват редица фактори:

  • вид на средството за измерване;
  • честота и продължителност на употреба;
  • изисквания на производителя;
  • условия на работа;
  • допустими грешки и др.

В зависимост от използваните средства за измерване организацията трябва да определи период на калибриране, който да спазва и да съхранява записите за резултатите от калибрирането и проверката.

Съществуват различни методи за определяне на периода за калибриране като най-често споменаваното ръководство е ILAC G24 OIML D10– Guidelines for the determination for calibration intervals of measuring instruments. За съжаление в него няма да откриете точен алгоритъм или формула, въпреки че за определяне на периода се използват математически и статистически изчисления. В ръководството се дават насоки за видовете познати методи:

1. Автоматична настройка или „стълба“/на основата на календарно време/ – периода за рекалибриране се удължава или намалява, в зависимост от степента на покриване на максимално допустимата грешка изисквана за измерването. Като пример е дадено, че при 80% от резултатите в границите на максимално допустимата грешка периода се удължава, а в противен случай се намалява.

2. Контролна карта/на основата на календарно време/ – сложен за приложение метод, изискващ прилагането на статистически изчисления.

3. Време на използване – подобен на предходните, но като определящ фактор се използва часовете на употреба на средството за измерване. При използването на този метод средството за измерване е снабдено с индикатор, който показва времето на използване и при достигане на определено число то трябва да бъде калибрирано. Обикновено методът се използва за средства, които подлежат на механично износване.

4. Контрол по време на експлоатация или контрол с „черна кутия“ – средството за измерване се проверява по специално определени параметри  време на работа и при регистриране на отклонения се калибрира. Трудностите при използване на метода са свързани с определянето на критичните параметри за проверка, а предимството му е в това, че средството се калибрира само тогава, когато е необходимо.

5. Статистически методи – за използването им са необходими специфични познания по различните методи. За обработката на резултатите се прилагат софтуерни инструменти, които облекчават работата по изчисленията и засилват тяхното приложение на практика.

Друг документ, който дава насоки за управлението на техническите средства за измерване е стандарт БДС EN ISO 10012:2006 Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване. В него отново няма да откриете конкретна информация относно определянето на периода за калибриране на средствата за измерване, но пък можете да приложите добрите практики за управление на ТСНИ представени там.

В крайна сметка основна задача на ръководството на организацията е да определи икономически целесъобразен метод за определяне на периода за калибриране, защото разходите по калибриране на средствата за измерване са значителни. От определящо значение е какъв метод ще използвате и как да намерите баланса, така че да осигурите валидни резултати и в същото време да ограничите разходите.

За да се справите с тази не лека задача ще ви е необходима помощта на компетентен специалист – лице, притежаващо необходимите познания и опит, свързани със съответното средство за измерване. Ако не разполагате с такъв просто потърсете. Той ще ви спести дългите нерви и размисли за справяне с казуса и ще ви предложи най-подходящия метод за определяне на периода за рекалибриране на средствата за измерване, с които работите. И освен това ще ви спести средства, които да използвате за повишаване на своята конкурентоспособност, например.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio