Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Методи за определяне на интервалите за калибриране на средствата за измерване


период за рекалибриранеСредствата за измерване, имащи отношение към качеството на предлагания от организацията продукт са от съществена важност и трябва да бъдат контролирани - проверявани и/или калибрирани.

Още в началото ще обърна внимание, че в статията не става въпрос за определяне на интервалите за контрол на средствата за измерване цитирани в чл.5 на Закона за измерванията. Те са със специален статут и изискванията към техния контрол са определени в Наредбата за средствата за измервания, които подлежат на метрологичен контрол и не подлежат на коментар.

Извън изброените в чл.5 на Закона за измерванията съществуват и други средства за измервания, за които организацията сама трябва да определи периода на калибриране. В различните стандарти задължително присъстват изисквания относно използваните от организацията средства за измерване, защото те осигуряват качество и валидност на резултата. Например:

  • съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 "когато е необходимо да се осигуряват валидни резултати, средствата за измерване трябва да бъдат калибрирани и/или проверявани през определени интервали или преди тяхното ползване.." - т.7.6;
  • съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 "средствата за измерване, които влияят съществено върху резултатите от контрол, трябва да бъдат калибрирани преди пускането им в употреба и след това калибрирани в съответствие с разработена програма." - т.6.2.6.

Как да се определи периода на калибриране?

Труден въпрос без еднозначен отговор. При определяне на периода за калибриране влияние оказват редица фактори:

  • вид на средството за измерване;
  • честота и продължителност на употреба;
  • изисквания на производителя;
  • условия на работа;
  • допустими грешки и др.

В зависимост от използваните средства за измерване организацията трябва да определи период на калибриране, който да спазва и да съхранява записите за резултатите от калибрирането и проверката.

Съществуват различни методи за определяне на периода за калибриране като най-често споменаваното ръководство е ILAC G24 OIML D10- Guidelines for the determination for calibration intervals of measuring instruments. За съжаление в него няма да откриете точен алгоритъм или формула, въпреки че за определяне на периода се използват математически и статистически изчисления. В ръководството се дават насоки за видовете познати методи:

1. Автоматична настройка или "стълба"/на основата на календарно време/ - периода за рекалибриране се удължава или намалява, в зависимост от степента на покриване на максимално допустимата грешка изисквана за измерването. Като пример е дадено, че при 80% от резултатите в границите на максимално допустимата грешка периода се удължава, а в противен случай се намалява.

2. Контролна карта/на основата на календарно време/ - сложен за приложение метод, изискващ прилагането на статистически изчисления.

3. Време на използване - подобен на предходните, но като определящ фактор се използва часовете на употреба на средството за измерване. При използването на този метод средството за измерване е снабдено с индикатор, който показва времето на използване и при достигане на определено число то трябва да бъде калибрирано. Обикновено методът се използва за средства, които подлежат на механично износване.

4. Контрол по време на експлоатация или контрол с "черна кутия" - средството за измерване се проверява по специално определени параметри  време на работа и при регистриране на отклонения се калибрира. Трудностите при използване на метода са свързани с определянето на критичните параметри за проверка, а предимството му е в това, че средството се калибрира само тогава, когато е необходимо.

5. Статистически методи - за използването им са необходими специфични познания по различните методи. За обработката на резултатите се прилагат софтуерни инструменти, които облекчават работата по изчисленията и засилват тяхното приложение на практика.

Друг документ, който дава насоки за управлението на техническите средства за измерване е стандарт БДС EN ISO 10012:2006 Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване. В него отново няма да откриете конкретна информация относно определянето на периода за калибриране на средствата за измерване, но пък можете да приложите добрите практики за управление на ТСНИ представени там.

В крайна сметка основна задача на ръководството на организацията е да определи икономически целесъобразен метод за определяне на периода за калибриране, защото разходите по калибриране на средствата за измерване са значителни. От определящо значение е какъв метод ще използвате и как да намерите баланса, така че да осигурите валидни резултати и в същото време да ограничите разходите.

За да се справите с тази не лека задача ще ви е необходима помощта на компетентен специалист - лице, притежаващо необходимите познания и опит, свързани със съответното средство за измерване. Ако не разполагате с такъв просто потърсете. Той ще ви спести дългите нерви и размисли за справяне с казуса и ще ви предложи най-подходящия метод за определяне на периода за рекалибриране на средствата за измерване, с които работите. И освен това ще ви спести средства, които да използвате за повишаване на своята конкурентоспособност, например.

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за споделяне

0 отговора за "Методи за определяне на интервалите за калибриране на средствата за измерване"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.