Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Методика за оценка на аспектите на околната среда

Методиката за оценка на аспектите на околната среда е задължителен елемент от системата за управление на околната среда, а в конкретния случай е част от Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност съгласно изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007, по която работих във връзка с последния ми проект.  Методиката представлява регламент за определяне на значимите аспекти на околната среда, спрямо които организацията трябва да предприеме мерки за намаляване на въздействието им върху околната среда.

Но преди да представя методиката, ще направя някои пояснения относно използваните термини:

Аспект на околната среда – елемент от дейностите, продуктите или услугите на дадена организация, които могат да взаимодействат с околната среда. Аспекти на околната среда могат да бъдат например - остатъците от електроди, замърсяване на въздуха с въглероден оксид, азотен диоксид и метален прах в процеса на заваряване, смазочно-охлаждаща течност от производствено оборудване, производствени отпадъци – стружки и метални парчета, опаковки от бои, лакове и др.

Въздействие върху околната среда – всяка неблагоприятна или благоприятна промяна на околната среда, която изцяло или частично е резултат от аспектите на околната среда на дадена организация. Например остатъците от електроди изхвърлени директно в природата, оказват неблагоприятна промяна на околната среда, защото я замърсяват в следствие на окисляването на електродите и отделянето на вредни вещества.

Значими аспекти – аспекти, които имат или могат да имат значимо въздействие върху околната среда. Значимостта на даден аспект се определя от организацията на базата на критерии за оценка. В зависимост от вида на аспекта и неговото въздействие върху околната среда организацията предприема мерки за неговото минимизиране.

Как да оценим аспектите на околната среда?

За да оценим аспектите е необходимо наличието на критерии, спрямо които да се определи нивото на риск за замърсяване на околната среда. Нивото на риск се разглежда като комбинация от следните критерии - вероятност на поява на събитието (вероятна честота на поява), тежест на проявление (въздействието) и нормативен риск. Аспектите се оценяват по всеки критерий, съгласно посочените по-долу скали.

1. Скала на вероятностите

К1 – честота на събитието

Вероятност Описание Оценка
ВИСОКА Въздействие с голяма вероятност за проявление 3
СРЕДНА Въздействие със средна вероятност за проявление 2
НИСКА Въздействие с много малка вероятност за проявление 1

2. Скала на въздействието

К2 – тежест на въздействие върху околната среда

Въздействие Описание Оценка
СИЛНО Въздействието има значителни последици върху околната среда поради особенно голям размер или лавинен ефект/разрастване/. Необичайните условия представляват сериозно нарушаване на нормативните документи и оплакване от персонала и/или обществеността. 3
СРЕДНО Въздействието настъпва при нормални работни условия с предвидим резултат. Нарушаването на нормалния технологичен процес или на работните условия биха имали малко или краткотрайно въздействие върху околната среда. Вероятността те да настъпят е средна. 2
СЛАБО Много малко въздействие върху околната среда с малка вероятност за настъпване. 1

3. Нормативен риск

К3 – нормативен риск

Изискване Оценка
Наличие на нормативно изискване 1
Липса на нормативно изискване 0

Резултат от оценката

Крайната оценка на въздействието на всеки аспект се изчислява по формулата:

Оценка = К1*К2 + К3

оценка на аспектите

Изводи:

висока

Вредите като следствие от сбъдване на такъв риск са значително по големи от ползите и той не е приемлив. Такъв риск трябва да бъде съпроводен с адекватни своевременни действия за намаляването му.

средна

Идентифицираният риск е в границите, в които е необходимо да му се обърне внимание чрез специализирани действия, мерки и/или предупреждения, както и да бъдат планирани действия за последователното му намаляване.

ниска

Идентифицирания риск е в границите на приемливост, предвидим -  не изисква някакви допълнителни действия за намаляване на нивото му, с изключение на случаите, когато е налице нормативно изискване или решение и воля на ръководството за действие.

Към всеки идентифициран риск, чиято оценка попадне в жълта и червена зона, трябва да бъдат приложени адекватни мерки за неговото оперативно управление, включително и намаляване, доколкото е възможно. Предприетите контролни мерки трябва да елиминират риска или поне да сведат неговата стойност до приемливо ниво /от червената зона да попадне най-малко в жълтата зона, ако не е възможно да попадне в зелената зона/.

Контролните мерки се определят, в зависимост от съотношението на двата основни критерия – въздействие и вероятност, както е показано на схемата по-долу:

I – въздействието и вероятността на проявяване на аспекта са незначителни. Препоръчителни контролни мерки – мониторинг.

II – въздействието е силно, а вероятността е ниска. Препоръчителни контролни мерки – регулярен мониторинг, с цел не допускане на проявяване на аспекта.

значими аспекти

III – въздействието на аспекта е ниско, но вероятността за неговото проявяване висока. Препоръчителни контролни мерки – въвеждане на превантивни мерки за намаляване на вероятността от проявление на аспекта.

IV – въздействието и вероятността на проявяване на аспекта са значителни. Препоръчителни контролни мерки – управление на аспекта в посока премахване на източника, промяна на целта или преустановяване на дейността. Чрез управлението на аспекта се цели намалявана на силата на въздействие до приемливи параметри или пълното намаляване на вероятността от неговото проявление.

Забележка: Организацията е възможно да приеме да управлява някои от незначителните аспекти.

В следствие на направената оценка ръководството на организацията определя своите цели по отношение на околната среда и програма за тяхното постигане.

Методиката можете да изтеглите от тук.

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

споделяне на връзка

15 отговора за "Методика за оценка на аспектите на околната среда"

 1. Мира , позволявам си да се обръщам на малкото име , защото много рядко се среща такава конкретна информация , която много ми помогна , тъй като в момента работя по ISO 14001:2004. Търся такава конкретна информация и по Системата за управление на околната среда , както и по Управление на качествот на О.С. Прочетох по интернет , че тези две теми си съвпадат . Ще съм много благодарна , ако имаш , разбира се възможност , изпрати ми ги на този имейл . Благодаря. с уважение В. Димчева

  • Здравейте В. Димчева,

   Може би ще мога да помогна, ако ми дадете по-конкретна информация. Системите за управление на качеството и околната среда не съвпадат, но могат да се интегрират, което в голяма степен улеснява тяхното управление и приложение в практиката. Ако ме насочите с какви проблеми се сблъсквате при работата си по системите, ще се опитам да ви помогна.

 2. Здравейте от две седмици имаме интегрирана система за управление по качествот, ЗБР и ОС. Разбрах че трябва да се подготви оценка на риска и оценка на аспектите на околната среда за всеки наш обект. Ние сме проектанти. Работата на обекта е свързана с геодезически измервания и огледи. Какво трябва да представлява оценката на аспектите на околната среда??

  • Здравейте Антонина,
   Оценката на риска и на аспектите на околната среда се прави в съответствие със заложените във Вашата интегрирана система за управление регламенти. Нямам представа как е организирана Вашата система, за да мога да Ви насоча къде да ги откриете. Във тях/предполагам/ много точно и ясно са описани случаите, в които е необходимо да извършите съответните оценки и методиките за тяхното оценяване.

 3. Здравейте, много бладодаря за бързата реакция.Фирмата се занимава с проектиране ремонти на пътища. Дейността е в офис и геодезическо заснимане на пътища и улици.В ИСУ е регламентирано много подробно как да се следи дейноста в офиса. Имаме оценка на риска от СТМ, чек листи по ОС и ЗБР при измерване и мониторинг, но това се отнася само за административната дейност. Трябвало тези неща да се изготвят конкретно за геодезическото заснимане на всеки един наш обект.Чудя се в табличен вид ли трябва да беде или като текстова, където се описват всички тези дейности.

  • Най-добре би било да се ръководите от методиките и документите за административната дейност и да ги приложите и за другите дейности.

 4. Благодаря и аз си мислех нещо такова. Проблема ми е с аспектите на околната среда но ще трябва да чета.

 5. Здравейте. За пръв път ще задам въпрос, надявам се за съдействие от ваша страна. Какво значи – „количествено изражение за опазване на околната среда /процентно изражение“, и терминът различен ли е от „количествен показател за значението Околна среда“-което също не мога да го разбера?
  Благодаря!

  • Здравейте,
   Термините извадени от контекста или съответния казус е трудно да бъдат коментирани, но ще се опитам да Ви обясня принципното положение. Когато става въпрос за СУОС основен момент е да се измери количественото въздействие на дейностите на организацията върху околната среда. В зависимост от получените резултати се определят значимите аспекти, спрямо които се определят мерки за тяхното управление. Освен това съществува още едно количествено измерване, чрез което се определя до колко предприетите мерки са били ефикасни.
   Повече насоки и информация относно измерване на резултатите по опазване на околната среда можете да научите от стандарт БДС EN ISO 14031:2013 Управление на околната среда. Оценяване на резултатността спрямо околната среда. Указания.

 6. Благодаря

 7. Александра Василева25.01.2017 at 10:15Отговор

  Привет! Много ми хареса горната методика за оценка апсектите на околната среда. Можете ли да уточните само „честота на събитието, вероятност от поява“ какво по-точно означава? Напр. ако касае отпадъци от строителна дейност – вероятността от това дружеството да формира такива отпадъци или вероттността те да попаднат в околната среда и да й въздействат?

  • Здравейте Александра,
   Благодаря Ви за коментара. Методиката е написана назад във времето и е добре да бъдат отчетени промените в новата версия на ISO 14001. Може би преди време щях да Ви отговоря по друг начин, но на този етап ще кажа, че е по-добре да се разглежда като вероятност организацията да формира такъв вид отпадък, а вероятността да попадне или да въздейства на околната среда да се разглежда като риск, съгласно т.6.1 Действия за овладяване на рисковете и възможностите.

 8. Здравейте, в нашата организация започнахме да интегрираме новата версия на ISO 14001:2015 и ISO 9001:2015 и в процес на работа възникна въпрос: можем ли, при определянето на ОР да вкараме за трите системи рисковете в един общ ОД или трябва да е поотделно?

  • Здравейте Надя,

   Няма изискване на ISO 9001:2015 или ISO 14001:2015 за начина на документиране на рисковете. Изискванията са те да бъдат определени и да се планират действия за справяне с тях. Това означава, че имате свободата да ги документирате по начин, който Ви е удобен.

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.