Новият проект на стандарт ISO 19011 „Указания за одит на системи за управление”

Предстои приемането на окончателния проект на международния стандарт ISO 19011 „Указания за одит на системи за управление”.  От 2002г. до сега настъпиха редица нови промени в областта на системите за управление, което налага преразглеждането на стандарта и обновяването на указанията за извършване на одити.

Второто издание на стандарта дава указания за провеждането на т.нар. вътрешни одити(от първа страна) и одити, извършвани от клиенти на техните доставчици(от втора страна).  За провеждането на сертификационни одити(от трета страна) се следват изискванията на ISO 17021.

Основните различния между новия проект и сега действащ стандарт са:

  • в разширяване на обхвата на одитиране на системи за управление от всякакъв вид;
  • представяне на методи за дистанционен одит. Дистанционните одитни дейности се извършват на което и да е място, различно от обекта на одитирания, независимо от разстоянието. Освен това одитните дейности могат да се извършват без човешко взаимодействие, а чрез взаимодействие с оборудване, съоръжения и информация;
  • включена е концепция за управление на риска – риска от не достигане целите на одита и риск от възможността да се попречи на изпълнението на дейностите на одитираната организацията;
  • въведен е нов принцип за опазване на професионална тайна – одиторите трябва да проявяват дискретност при използването и защитата на информацията, придобита при изпълнение на техните задължения;
  • засилени изисквания свързани с определянето на компетентността и оценяването на одиторите;
  • включени са примери за знания и умения на одиторите, специфични за съответна област – управлението на безопасността на транспорта, околната среда, качеството, записите, гъвкавостта, сигурността, готовността и непрекъснатостта, сигурността на информацията, здравето и безопасността при работа.

Повече подробности относно новия проект очаквайте в следващи материали..

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio