ISO 9001:2015 Въведение

15.00 лв.

Ръководството дава информация и практически насоки, свързани с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“.

Ръководството се предоставя в PDF формат.

Код: 90012015М Категория: Етикет:

Описание

Ръководството ISO 9001:2015 Въведение дава информация и практически насоки, свързани с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“.

Ръководството е разработено в четири модула в съответствие с обучението ISO 9001:2015 Въведение. В ръководството са представени материали с разяснения по изискванията на стандарта и тестове за проверка на усвоените знания.

Ръководството се предоставя в PDF формат.

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 е международен стандарт за системи за управление на качеството, публикуван от ISO(International Organization for Standardization) с последна актуализация от 2015г.

Стандарт ISO 9001 включва изискванията към системите за управление на качеството и спрямо него се извършва сертификация.

Какво е система за управление на качеството?

Системата за управление на качеството/СУК/ представлява съвкупност от политики, процеси и вътрешни правила, които позволяват на организацията да постигне поставените цели по качество. Елементите на системата са взаимосвързани по начин, който позволява насочване и контролиране на организацията по отношение на качеството, през целия процес на създаване и доставка на продукт/услуга до клиента.

Какви са ползите за организацията от ISO 9001?

ISO 9001 е приложим за организации от всякакъв вид, големина или индустрия. Внедряването на система за управление на качеството е стратегическо решение, което помага на организацията да подобри своята резултатност и да постигне устойчиво развитие, чрез:

  • повишаване удовлетвореността на клиента;
  • способност за непрекъсната доставка на продукти и услуги, съответстващи на изискванията;
  • по-висока стойност за клиента;
  • повишаване на лоялността на клиентите и увеличаване на постоянните клиенти;
  • подобряване на репутацията на организацията;
  • насоченост към управление на рисковете и възможностите;
  • предоставяне на доказателства за съответствие с изискванията на ISO 9001 и на системата за управление на качеството.

Структура на ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 се състои от десет раздела. Първите три са информативни, а останалите седем включват изискванията към системата за управление на качеството.

Раздел 4 – Контекст на организацията

Изискванията на раздела са насочени към определяне на външните и вътрешни обстоятелства на средата, в която функционира организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни. Събраната информация дава възможност на ръководството да планира системата за управление на качеството, като определи на този етап нейния обхват и необходимите за функционирането й процеси.

Раздел 5 – Лидерство

Изискванията на раздела са насочени към разбиране водещата роля на ръководството за ефективното и ефикасно функциониране на системата. Ръководството трябва да демонстрира насоченост към клиента, ангажираност към СУК чрез определяне на политика по качеството, роли, отговорности и пълномощия по отношение на СУК.

Раздел 6 – Планиране

Изискванията на раздела са насочени към планиране на СУК, чрез определяне на цели по качеството, на рисковете и възможностите, свързани с тяхното постигане и планиране на действия за тяхното овладяване.

Раздел 7 – Поддържане

Изискванията на раздела са насочени към определяне на всички необходими ресурси за функционирането на СУК, като човешки ресурси, инфраструктура, заобикаляща среда за изпълнение на процесите, ресурси за наблюдение и измерване, знание и опит в организацията. Разделът включва изисквания към управление на документираната информация, която е определена като задължителна от ISO 9001:2015.

Раздел 8 – Дейности

Изискванията на раздела са насочени към основните дейности на организацията по планиране и създаване на нейния продукт или услуга. В основните дейности се включват оперативно планиране, определяне на изискванията към продукта или услугата, проектиране и разработване, производство и предоставяне на услуги, дейности след доставка, управление на несъответстващи изходни елементи.

Раздел 9 – Оценяване на резултатността

Изискванията на раздела са насочени към наблюдение и оценяване резултатите от функционирането на СУК. Важен аспект е удовлетвореността на клиента и начините, по които организацията ще събира информация за нейното ниво. В раздела са включени изисквания за провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството.

Раздел 10 – Подобряване

Изискванията на раздела са насочени към разбирането на необходимостта от постоянно подобряване на СУК. Възможностите за подобряване на СУК могат да бъдат в различни посоки, но изискванията на стандарта са насочени към управлението на несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „ISO 9001:2015 Въведение“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Също може да ви хареса…

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio