Проверка на ролетки

Ролетката е техническо средство, чрез което се измерват величини без претенции за висока точност. Въпреки това, ролетките се причисляват към техническите средства за наблюдение и измерване и съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 подлежат на проверка през определени интервали от време. Често се случва така, че организациите пренебрегват ролетките като измервателно средство и правят пропуски в тяхното управление.

Независимо дали става въпрос за ролетка или друго техническо средство проверката може да се извърши по два начина:

  • от специализирана лаборатория;
  • от самата организация на базата на вътрешнофирмена методика.

Всеки вариант си има своите предимства и недостатъци. В зависимост от дейността и използваните технически средства ръководството взема решение, кой вариант да използва. Ако става въпрос за голяма организация, която използва различни по сложност технически средствае възможно да се направи комбинация от двата варианта. Но ако говорим за малка фирма използваща само ролетки е удачно използването на еталонна ролетка и методика за проверка на работните ролетки.

Възлагането на проверката на техническите средства на специализирана лаборатория не ви освобождава от ангажимента по тяхното управление. Ваша остава отговорността за проследяването на последващите проверки, правилното им използване и съхранение.

Самостоятелната проверка изисква закупуването на техническо средство, което да ви послужи за еталон – в конкретния случай еталонна ролетка. Тя трябва да бъде обозначена по специален начин, който да показва на вашите служители, че това е еталон. Еталонът не може да се използва в работния процес. Той служи само за проверка на работните ролетки. В зависимост от употребата на работните ролетки трябва да определите на какви интервали от време ще извършвате тяхната проверка. Проверката се извършва от отговорно за целта лице съгласно вътрешнофирмената методика.

Какво представлява методиката?

Методиката представлява подробно описание на дейностите по извършване на самата проверка. В нея се описват дейностите при първоначална проверка още при закупуването на ролетките и дейностите при последващите проверки. Подробно се описват:

  • използвания метод на извършване на проверката;
  • период на извършване на проверката;
  • обхват на ролетките;
  • допустимите отклонения;
  • при какви случаи ролетките се бракуват;
  • начините на съхранение;
  • записите, които се водят по време на проверката.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio