Управление за дълготраен успех – ISO 9004

След кратката творческа пауза реших да стартирам писането с нещо позитивно и вдъхновяващо. Затова насочих вниманието си към темата за подобренията и развитието на системата за управление на качеството/провокирана от мои клиенти/, която до сега избягвах поради ред причини, но пък може би вече е назрял момента да се говори и за подобрения и за развитие.

След бурното развитие и последващият финансов и икономически срив често си задавам въпроса – Възможно ли е въпреки бързо променящата се среда, постоянните рискове и нестабилност да се планира и дори да се говори за дълготраен успех?

Противно на очакванията и вижданията на повечето хора се оказва, че това е възможно чрез прилагането на насоките в стандарт БДС EN ISO 9004. Целта на този стандарт е да даде указания, които да позволят на организациите да постигнат „дълготраен успех чрез подход за управление чрез качество“. Предполагам ще кажете добре звучи на теория, но практиката е съвсем друго нещо. Съгласна съм, но въпреки това съм убедена, че прилагането на добрите практики от стандарта по никакъв начин няма да навредят, а ще помогнат при това без необходимостта от финансови инвестиции. Защото стандарт БДС EN ISO 9004 е създаден да бъде в помощ на организациите и по него не се извършва сертификация, т.е. от вас зависи доколко и как ще го прилагате.

Инвестицията по скоро ще бъде насочена в посока време за запознаване със стандарта и в търсене на възможности за неговото прилагане на практика в конкретната организация. Факторът време не е за подценяване, защото в забързаното ни ежедневие се оказва, че е по-ценен ресурс дори от финансовия. От тази гледна точка моята цел е да ви дам обща представа за насоките на стандарта и да ви заразя с вдъхновение да го използвате за подобрението на вашите системи за управление на качеството, на вашата работа, на вашата организация за постигането на дълготраен успех.

Какво е дълготраен успех?

Според термините и определенията на стандарт БДС EN ISO 9004:2009 под дълготраен успех на организацията се  възприема резултатът „от способността на дадена организация да постига своите цели и да поддържа постиженията си за продължителен период от време“.

По важен обаче остава въпросът – Как да се постигне този дълготраен успех?

В основата на постигането на дълготраен успех стои необходимостта ръководството на организацията да възприеме и да приложи подхода за управление чрез качество. Това означава осъзнато управление основано на принципите за управление на качеството, които са вплетени в системата за управление на качеството/СУК/ внедрена в организацията.

Тук ще обърна внимание, че стандарт БДС EN ISO 9001 посочва минималните изисквания необходими за разработване, внедряване и поддържане на ефикасна СУК и за целите на сертификация, но когато целта на организацията е постигането на дълготраен успех, ръководството трябва да обърне внимание на допълнителни фактори, влияещи върху развитието на организацията и да разшири СУК по начин показан на фигура 1.

 Фигура 1 Разширен модел на система за управление на качеството, основана на процеси – БДС EN ISO 9004:2009

От показания модел ясно се вижда, че в основата на управлението за дълготраен успех стои системата за управление на качеството, разработена и внедрена в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Наличието й е солидна основа за успешното развитие на организацията, но не е единственото и достатъчно условие. За постигането на дълготраен успех е необходимо наличната система да бъде допълнена и разширена, чрез указанията дадени в БДС EN ISO 9004:2009.

Процесът на подобрение на СУК е труден и сложен, защото е свързан с промяна. Промяна в начина на мислене, промяна в начина на работа, промяна в начина на възприемане и прилагане на модела на управление. Успешната промяна се извършва постепенно и с малки крачки, съответстващи на текущите потребности и възможности на организацията.

В своето съществуване организациите преминават през различни етапи на развитие. За да се определят възможностите за подобрения в настоящия момент е необходимо ръководството да се съобрази с нивото на зрялост на организацията, като оцени нейните силни и слаби страни. Оценката ще подскаже в кои направления е постигнат напредък и в кои трябва да се положат допълнителни усилия, т.е. да се извършат подобрения.

Може би вече си задавате въпросa – как се извършва такава оценка? Отговорът ще намерите в Приложение А(информационно) Начини за самооценяване на стандарт БДС EN ISO 9004:2009.

Разширеният модел на системата за управление на качеството можете да изтеглите от тук.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio