Въпросник за одит по ISO 9001:2015

Измина повече от година от публикуването на новата версия на ISO 9001. Повечето организации изчакват с прехода, но съществуват и такива, които го преминаха успешно. Независимо към коя група спадате, неизбежно ще дойде моментът, в който трябва да проверите съответствието на системата с изискванията на стандарта, чрез провеждане на вътрешен одит.

Въпросникът, както вече не веднъж е ставало на въпрос е полезен инструмент в ръцете на всеки одитор по време на одит. В новата версия на ISO 9001:2015 са направени сериозни промени, които ще отнемат време и усилия на одиторите за разбиране и прилагане на практика. В този момент, въпросникът се явява неизменен помощник на одитора, който осигурява увереност, че ще бъдат проверени всички изисквания на стандарта.

Осъзнавайки необходимостта от такъв вид помощен инструмент, ние от Online center на kachestvoto.com, разработихме за Вас въпросник за одит по ISO 9001:2015. Въпросникът представлява таблица с три колони. Първата колона съдържа насочващи въпроси по всяко изискване на ISO 9001:2015, които да подсказват и насочват одитора каква информация да търси.

Във втората колона се документира информацията свързана с доказване на съответствието, например процедура за оценяване на доставчици от дата……., политика по качеството от дата…….., план за обучения за 2017г. от дата….. и т.н.

В зависимост от предоставените доказателства, одиторът поставя оценка в третата колона, съгласно представената скала в края на въпросника:

  • 1 – съответства;
  • 2 – съответства с възможности за подобряване;
  • 3 – не съответства.

Важно! Независимо от поставената оценка, одиторът трябва да защити своето решение, чрез описание на представената документирана информация. Например:

  • оценка 1 /съответства/ по т.9.2 от ISO 9001:2015 – създадена е програма за одити за 2017г. от дата…… За 2016г. е проведен един вътрешен одитсъгласно програма за одити за 2016г. Представени документи – заповед за одит от дата……, план за одит от дата….., доклад от одит от дата….. Констатирано е едно несъответствие и са направени 2 препоръки за подобряване. Одитите се провеждат съгласно утвърдения регламент в процедура за вътрешни одити, версия…..,дата….. и от компетентни одитори – лицето ХХХ притежава сертификат №……,дата….. за преминато обучение за одитор по ISO 9001:2015;
  • оценка 2 /съответства с възможност за подобряване/ по т.9.3.3 от ISO 9001:2015 – в протокол от преглед от ръководството от дата….. са взети решения съгласно изискванията на т.9.3.3. Би било целесъобразно, определените възможности за подобряване на системата, да бъдат представени като план за подобряване с определени срокове, отговорници и необходими ресурси.
  • оценка 3 /не съответства/ по т.8.4 от ISO 9001:2015 – не са определени критерии за оценяване на доставчици и не е извършено оценяване на доставчиците.

Оценяването се извършва за всяко изискване на стандарта. Колкото по-задълбочено работите, толкова по-голяма увереност ще получавате.

И не на последно място, не забравяйте, че въпросникът е помощно средство по време на одита. За провеждането на надежден и полезен одит от определящо значение е неговото планиране. Подгответе се внимателно – определете компетентен одитор и подходящо време, не само за одитора, но и за хората, с които ще се среща. Осигурете достатъчно време за подготовка на одитора и на служителите. Времето и знанията са основните рискови фактори, застрашаващи качеството на одита.

Въпросникът можете да изтеглите от тук…

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio