13 стъпки за успешен преход към ISO 9001:2015?

Считано от 22.09.2015г. тече тригодишния период за извършване на преход към ISO 9001:2015г. По една или друга причина, повечето организации изчакват и изместват прехода във времето. От една страна с течение на времето се изясняват новостите, но от друга, крайния срок стремглаво приближава. На този етап е препоръчително организациите вече да са наясно кога ще извършат прехода и съответно да го обсъдят с органа за сертификация. Въпреки, че условията за извършване на преход са стандартни, някои органи въвеждат специфики, с които организациите е необходимо предварително да са запознати, за да няма изненади.

Два са основните фактори за успешен преход – време и знания.

Времето е много подценяван елемент. Промените са съществени и не са свързани толкова с промени по документацията на системата, колкото със стратегически и организационни решения, които изискват време, при това повече отколкото си мислите.

Посоката на промените предполага знания в области като лидерство, стратегии, управление на риска, оперативно управление, управление на процеси и др. Това не са знания, които се придобиват с едно прочитане на стандарта. Необходимо е време за осмисляне на материята, допълнителни проучвания и анализи на приложението в конкретната област или ситуация. И отново говорим за време.

За да бъде достатъчно времето за преход е необходимо планиране, обхващащо новите моменти в ISO 9001:2015, които включват следните 13 елемента:

 • определяне на контекста на организацията/4.1/ – точка 4.1 от ревизия 2015 на ISO 9001 е ново изискване, което налага извършването на анализ на външната и вътрешна среда на организацията. Това е критична промяна, тъй като резултата от анализа стои в основата на планирането на системата за управление на качеството. Организациите трябва да вземат под внимание всички фактори, които могат да повлияят върху СУК, включително вътрешни и външни като юридически, технологични, конкурентни, пазарни, социални, икономически, ценности, култура, знания и опит. Счита се, че това са фактори, които влияят върху устойчивото развитие на системата и могат да дадат отражение при планирането на СУК – определяне на политика, цели. Прочетете повече: Кои сме ние или как да определим контекста на организацията?
 • определяне на заинтересованите страни/4.2/ – точка 4.2 също е ново изискване, което изисква преглед на страните, които биха повлияни от решения на организацията или техни решения да окажат влияние на СУК. За заинтересовани страни се считат клиенти, собственици, инвеститори, персонал, доставчици, партньори, сдружения, асоциации и др. Доказателство за изпълнение на това изискване може да бъде списък със заинтересовани страни, техните изисквания и решение на организацията, кои от тях ще спазва и кои не. Прочетете повече: На кого му пука за изискванията на другите?
 • определяне на обхвата на СУК/4.3/ – правилното и точно определяне на обхвата на СУК е ключов фактор за нейната ефективност. Счита се, че за определяне на обхвата е необходимо да се вземат предвид контекста на организацията, изискванията на заинтересованите страни и произвежданите продукти и/или предоставяни услуги. Доказателство за изпълнение е ясен и точен обхват, наличен под формата на документирана информация в наръчник, политика или отделен документ. Прочетете повече: Как да определим обхвата на СУК? 
 • демонстриране на лидерство/5/ – точка 5 претърпява сериозна редакция в новата ревизия на ISO 9001. Ролята на ръководството се променя от пасивна в активна. Отпада изискването за представител на ръководството, защото отговорността за СУК се поема от цялото ръководство, което чрез демонстриране на лидерство да поведе организацията към дълготраен успех. Промяната изисква промяна в начина на мислене. Доказателство за изпълнение ще бъде насърчаването на лидерството на всички нива в организацията, създаването на вдъхновяваща среда – политики, култура, комуникации, признаване приноса на хората, осигуряване на ресурси за обучения и др.
 • управление на рисковете и възможностите/6.1/ – ново изискване, което налага определянето на рисковете и възможностите, като се вземат предвид обстоятелствата от т.4.1 и изискванията от т.2.4. Критична промяна, която изисква предварителна подготовка. Въпреки, че няма изискване за използване на конкретен метод за оценяване на риска са необходими знания по отношение на управление на риска, които да подпомогнат процеса на определяне на рисковете и възможностите и планиране на действия за тяхното овладяване. Доказателство за изпълнение може да бъде план или разписани дейности за определените рискове и възможности, например по процеси. Прочетете повече: 11 принципа за управление на риска, Процес на оценяване на риска, Как да изберем подходящ метод за оценяване на риска?, SWOT анализ
 • определяне на цели/6.2/ – определянето на цели не е новост в ISO 9001, но в новата ревизия на стандарта се обръща повече внимание на тяхната съвместимост със стратегическата посока на организацията и тяхното изпълнение. За всяка цел ще трябва да се определят необходимите ресурси, отговорник за изпълнението, срок и как ще се оценяват постиженията. Доказателство за изпълнението на това изискване може да бъде план, който да включва информация по изброените критерии.
 • управление на документирана информация/7.5/ – терминът „документирана информация“ е нов в ISO 9001:2015 и обхваща известните към момента термини „процедура“, „документ“, „запис“. Няма изискване използваните в СУК термини  да бъдат уеднаквени с новите, което означава че тяхното използване може да бъде продължено без промяна. Въпреки това, преходът е идеален момент да се преразгледа документацията на СУК и да се оптимизира, използвайки съвременните технологични възможности. Прочетете повече: Какво е документирана информация?, Каква документирана информация се изисква от ISO 9001:2015?, Бъдещето на Наръчника по качество
 • оперативно планиране и управление/8.1/ – за да се гарантира производството на продукти и предоставянето на услуги в съответствие с изискванията, организацията трябва да определи критерии за процесите, приемането на продукти и услуги, необходими ресурси, методи на контрол спрямо критериите и начинът на документиране на резултатите от контрола. Прочетете повече: Как да разбираме и управляваме процесите в организацията?
 • проектиране и разработване/8.3/ – процесът е сериозно ревизиран, като са включени допълнителни изисквания, на които трябва да се обърне особено внимание – планиране, входни и изходни елементи, мерки за контрол, контрол на измененията, включително и на действията за предотвратяване на неблагоприятни въздействия. Критичен момент се явява съхраняването на документирана информация като доказателство за извършените дейности по процеса. Увеличаването на степента на детайлност е необходима, за да се осигури целостта на процеса и съответствие с изискванията.
 • управление на външни доставчици/8.4/ – в новата ревизия на ISO 9001 фокусът се измества към управление на процесите, продуктите и услугите предоставяни от външни доставчици. Необходимо е организацията да определи видът и обхвата на контрол на изпълняваните от външни доставчици процеси и да им предостави свързаната с това информация.
 • оценяване на резултатността /9.1/– промените са свързани с разширяване обхвата на наблюдението и измерването и определянето на параметрите на процеса като обект, методи, срок, период на анализ и оценяване. Основната цел е оценяване на резултатността и ефикасността на системата за управление на качеството. Необходимо е да се съхранява подходяща документирана информация като доказателство за изпълнение на планираните дейности по наблюдение и измерване.
 • преглед от ръководството /9.3/ –  промените са свързани с включването на допълнителни входни елементи – контекст на организацията, обратна информация от заинтересованите страни, резултати от наблюдението и измерването, изпълнението на външни доставчици, адекватност на ресурсите и ефикасност на действията за овладяване на рисковете и възможностите. Доказателство за изпълнението на изискването е съхраняването на документирана информация за изходните елементи от прегледа на ръководството, обикновено под формата на протокол или доклад.
 • подобряване /10/ – разделът претърпява промяна с включването на несъответствията и отпадането на превантивните действия. Идеята е, че самата система за управление на качеството с въведените в нея процеси на управление на рисковете и възможностите играе ролята на превантивна мярка. Подобренията са насочени към подобряване на продуктите и услугите, коригиране, предотвратяване или намаляване на нежелани въздействия и подобряване на резултатността и ефикасността на СУК. Промяната ще изисква ревизиране на регламентите за несъответствия, коригиращи и превантивни действия.

Краткото ръководство за преход към ISO 9001:2015 можете да изтеглите от тук..

Публикувано от Мира Михова на 26.05.2016г.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio