Вътрешнофирмена методика за проверка на ролетки

І. Цел

Да опише регламента за извършване на вътрешнофирмената проверка на ролетки.

 

ІІ. Основни правила

  1. Описание на техническите средства. /Описват се всички използвани от организацията ролетки като видове , което трябва да съответства на описанието в списъка с техническите средства за наблюдение и измерване/
  2. Външен оглед за техническа изправност. Ролетките се проверяват за наличие на ясни деления и четлива скала, липсата на побитости, изкривявания, драскотини или други дефекти по линията за измерване, влияещи на експлотационните качества на ролетката.
 1. Еталон. /Описание на еталонното средство – ролетка с дължина ? метра, проверена от акредитирана лаборатория – доказва се чрез представяне на протокол издаден от съответната лаборатория. Внимание – еталонната ролетка не се използва в процеса на работа!/
 2. Метод на проверка. Върху подходяща повърхност се отбелязва точка за нулев репер. Проверката на ролетката се извършва в три контролни точки – в началото, средата и края на обхвата /при по-голяма дължина на ролетката е необходима проверка в повече контролни точки/. Началните краища на проверяваната и еталонната ролетка се застопоряват в точката определена за нулев репер, като първоначалните им деления се изравняват. С проверяваната ролетка се измерва дължината на еталонната мярка за дължина в посочените контролни точки.
 3. Допустими отклонения /Отклоненията могат да варират в зависимост от дължината и класа на точност на ролетките. Примерни допустими отклонения за ролетки различни дължини:
 • до 5м – допустимо отклонение +/- 1 мм.
 • 10м – допустимо отклонение за ІІ клас +/- 2 мм, ІІІ клас +/-4мм;
 • 20м – допустимо отклонение за ІІ клас  +/- 4мм, ІІІклас +/- 8мм;
 • 30м – допустимо отклонение за ІІ клас  +/- 6мм, ІІІклас +/- 12мм.

Ролетките с дължини над посочените обикновено се използват с индикативна цел и могат да бъдат проверявани само чрез извършването на оглед за техническа изправност/.

6.  Документиране. Записите от проверката се документират в протокол за извършена проверка на ТСНИ/ При малък брой ролетки е възможно записът да се извърши директно в списъка на техническите средства за наблюдение и измерване, ако е предвидено това. При използването на много на брой и различни видове технически средства е възможно използването на картон на всяко средство, където се посочват резултатите от направените проверки, извършените ремонти и др./.

 • при получени отклонения по-големи от допустимите, ролетката се маркира с „НЕ” и не се допуска в експлоатация до вземането на решение за неговата понататъшна употреба.
 • при получени отклонения по-малки от допустимите се определя дата за следваща проверка.

7. Периодичност на проверката – 1 година.

 

ІІІ. Приложения

Протокол за проверка на ТСНИ*

Картон на ТСНИ*

 

*Водят се като приложения, когато се използват. Ако се използва друг документ се посочва той като приложение към методиката.

Важно уточнение – за да използвате методиката във вашата организация е необходимо да я допълните с конкретна информация отговаряща на вашата специфика. За допълнителни уточнения и въпроси можете да се свържете с мен чрез предпочитаната от вас форма на контакт.

Методиката можете да изтеглите във PDF формат от тук.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio