Възможност А или възможност В при преход към БДС EN ISO/IEC 17020:2012?

Новата версия на стандарт  ISO 17020 дава възможност на органите за контрол да избират вариант за разработване на системата си за управление – възможност А и възможност В.

Възможност А представлява разработване на система за управление следвайки структурата и изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012, включвайки следните елементи:

  • документация на системата за управление съгласно т.8.2;
  • управление на документите – 8.3;
  • управление на записите – 8.4;
  • преглед от ръководството – 8.5;
  • вътрешен одит – 8.6;
  • коригиращи действия – 8.7;
  • превантивни действия – 8.8;
  • жалби и възражения – 7.5, 7.6.

В старата версия на стандарт ISO 17020 в т.7 Система по качеството отново имаше изисквания за поддържането на регламенти за управление на цялата документация, включваща управление на документи и записи, вътрешни одити, обработване на обратна информация и коригиращи действия, преглед от ръководството.

На пръв поглед процесите се припокриват, но разликата се състои в това, че в новата версия на стандарта са посочени конкретни изисквания относно тяхното изпълнение. Например, за преглед от ръководството старата версия посочва в т.7.9, че „ръководството на органа за контрол трябва да извършва преглед на системата по качеството през подходящи интервали от време, за да поддържат нейната адекватност и ефективност. Резултатите от такива прегледи трябва да бъдат документирани.“

От цитираната точка става ясно, че органа за контрол трябва да провежда прегледи на системата през определено време, но не казва колко да е това време. Разчита се на ръководството да определи кое време е подходящо, така че да се поддържа адекватна и ефективна система. Не е посочено и какво да се разглежда по време на прегледа от ръководството. Разбира се насоки за това има, но в новата версия те са заложени като конкретни изисквания – „прегледите трябва да се извършват най-малко един път годишно.

Подробни изисквания за всеки процес от раздел 8 са дадени в  т.8.2 до 8.8, които припокриват изискванията заложени в стандарт ISO 9001:2008. В тази връзка промяната на системата за управление на качеството, която органите за контрол трябва да направят, за да отговорят на ISO 17020:2012 се състои в промяна на наръчника по качество, в съответствие с новата структура на стандарта и с отразени промени по съответните точки и преразглеждане и промяна на процедурите в съответствие с изискванията на т.8.2 до 8.8.

Възможност В касае органите за контрол, които имат вече внедрена и поддържана система за управление на качеството съгласно ISO 9001. Те могат да използват разработената система, ако са способни „да поддържат и доказват последователното изпълнение на изискванията на този международен стандарт.“

Ако вече имате внедрена система за управление на качеството по ISO 9001, то вие отговаряте на изискванията на раздел 8 от ISO 17020:2012. Друг е въпросът как ще докажете последователното изпълнение на изискванията на ISO 17020. За да се случи това е необходимо много внимателно да се интегрират изискванията на двата стандарта, така че да не се наруши съответствието спрямо всеки един от тях.

А още по-интересно става, когато се заговори за одитиране на такъв тип интегрирана система. Най-общо казано при възможност В съществуват много неизвестни, които ще наклонят везните в полза на възможност А и по-голямата част от органите за контрол ще я предпочетат.

А вие коя възможност избрахте?

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio