Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

13 стъпки за успешен преход към ISO 14001:2015

Времето за извършване на преход към новото издание на ISO 14001 намалява. Крайният срок е септември 2018г. Промените не са драстични, но изискват време. Все още има достатъчно време за преглед на новите моменти и планиране на действията.

Какви са стъпките за извършване на успешен преход?

1. Определяне на контекста на организацията /4.1/ - ново изискване на ISO 14001:2015, което налага извършването на анализ на условията на околната среда, външните и вътрешните обстоятелства на организацията по отношение на околната среда. Целта на този анализ е да се разгледат важни за организацията въпроси, които могат да доведат до положително или отрицателно въздействие върху околната среда. Разбирането на контекста на организацията е критичен момент, защото оказва влияние върху цялостната система - планиране, изпълнение, поддържане и подобряване.

2. Определяне на потребностите и очакванията на заинтересованите страни /4.2/ - ново изискване на ISO 14001:2015. Необходимо е организацията да получи разбиране за потребностите и очакванията на заинтересованите страни, които имат отношение към системата/включително и тези които се възприемат като засегнати от решения и дейности на организацията/. Потребностите и очакванията на заинтересованите страни не винаги представляват задължителни изисквания за организацията. Някои се превръщат в задължителни по силата на нормативен акт - закони, наредби, разрешителни, лицензи и др., а други са доброволни и могат да бъдат приети или отхвърлени от организацията - договори, споразумения, участие в сдружения, инициативи. Важното е организацията да събере информация за всички заинтересовани страни и техните потребности и очаквания, след което да определи кои от тях са задължителни и кои ще спазва доброволно. Веднъж взето решение за спазване на доброволни изисквания, ги превръща в задължителни и организацията трябва да предприеме съответните мерки за тяхното спазване.

3. Преглед на обхвата на системата/4.3/ - определянето на обхвата на системата не е ново изискване, но предвид промените във входната информация - контекст на организацията/4.1/ и изисквания на заинтересовани страни/4.2/ е възможно да настъпят промени. Преходът към ISO 14001:2015 е добра възможност за преразглеждане на границите на системата. Организацията сама определя физическите граници на своята система, предвид степента на контрол или въздействие, които може да упражни върху дейностите и процесите, произвежданите продукти и предоставяните услуги, при отчитане перспективата на техния жизнен цикъл.

4. Прилагане на лидерство и ангажираност/5.1/ - новостта е свързана с осъзнаване ролята на ръководството за успеха на системата. Не случайно в новото издание на ISO 14001 отпада изискването за определяне на представител на ръководството. Целта е да стане ясно, че отговорността за системата се носи от ръководството, а не от един нарочно "набеден" човек. За демонстриране на своята ангажираност, стандартът определя дейности и отговорности, в които ръководството трябва лично да участва или да управлява. Възможно е за тези дейности да бъдат делегирани отговорности на други лица, но с ясното съзнание, че отговорността за изпълнението остава на ръководството.

5. Преглед на политиката по околна среда/5.2/ - изискванията към политиката по околна среда се запазват с отчитане на новостите, свързани с контекста на организацията и ангажимент за опазване на околната среда. Предвид засегнатите в предишните точки новости, прегледът на политиката е задължително условие за осигуряване на нейната актуалност и адекватност. При извършване на промени по политиката, не забравяйте да я разгласите и обясните на персонала и да я направите достояние на заинтересованите страни.

6. Определяне на рисковете и възможностите/6.1.1/ - ново изискване на ISO 14001:2015, което налага определяне на рискове и възможности, свързани не само с аспектите на околната среда, а с цялостното функциониране на системата и отчитане на обстоятелствата на контекста на организацията, изискванията на заинтересованите страни и потенциалните извънредни ситуации.  След определяне на рисковете и възможностите, организацията трябва да планира подходящи действия за справяне с тях, предвид своите технологични, финансови и бизнес възможности. Прочетете повече: Рискове и възможности в ISO 14001:2015, 11 принципа за управление на риска, Процес на оценяване на риска, Как да изберем подходящ метод за оценяване на риска?

7. Преглед на аспектите на околната среда/6.1.2/ - изискванията относно аспектите на околната среда се запазват, но преходът е добра възможност за извършване на преглед и преоценка на аспектите. Възможно е да се появят нови аспекти, предвид разглеждане на произвежданите продукти и предоставяните услуги в перспективата на техния жизнен цикъл, както и при анормални условия и при предвидими аварийни ситуации.

8. Преглед на задълженията за спазване/6.1.3/ - изискванията не са нови, но трябва да се направи преглед, за да се гарантира, че са отчетени потребностите и очакванията на заинтересованите страни, които организацията е приела да спазва.

9. Определяне на цели /6.2/ - новостите са свързани с интегриране на целите в бизнес процесите, при отчитане на свързания риск и възможности. Отпадат изискванията за общи и конкретни цели и програма, въпреки че смисълът за определяне на цели и действия за тяхното постигане се запазва. По отношение на действията за постигане на целите, организацията трябва да определи конкретна информация, свързана с вида действие, необходимите ресурси за неговото изпълнение, отговорник, срок и краен резултат. Обърнете внимание на резултата и на възможностите за въвеждане на индикатори за оценяване на резултатността по отношение на околната среда.

10. Управление на документирана информация/7.5/ - терминът "документирана информация" е нов в ISO 14001:2015 и обхваща известните към момента термини "процедура", "документ", "запис". Няма изискване използваните до момента термини  да бъдат уеднаквени с новите, което означава че тяхното използване може да бъде продължено без промяна. Въпреки това, преходът е идеален момент да се преразгледа документацията на системата и да се оптимизира, използвайки съвременните технологични възможности. Прочетете повече: Каква документирана информация се изисква от ISO 14001:2015? Какво е документирана информация?

11. Засилен контрол на процесите/8.1/ - новата версия изисква определянето на оперативни критерии за процесите и осъществяване на контрол в съответствие с тези критерии. На засилен контрол подлежат и процесите, възложени на външни изпълнители. За ефективно осъществяване на контрола се определят екологични изисквания за всеки етап от жизнения цикъл на продукта или услугата.

12. Оценяване на резултатността /9.1/ - новата версия засилва акцента върху наблюдението, измерването и оценяването на резултатността спрямо околната среда. Въвеждат се екологични показатели и индикатори за оценяване на резултатността, които да дадат реална представа за ефикасността на системата и възможностите за подобрения.

13. Преглед от ръководството/9.3/ - изискванията по отношение на провеждане на прегледа от ръководството се запазват. Промяната е свързана с включване на нови входни елементи - контекст на организацията, потребности и очаквания на заинтересовани страни, рискове и възможности. Изходните елементи се запазват със засилен акцент върху възможностите за подобряване на интеграцията на системата с бизнес процесите и стратегическата посока на развитие на организацията.

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

социално споделяне

2 отговора за "13 стъпки за успешен преход към ISO 14001:2015"

  1. Много полезна информация.

  2. Много благодаря за полезната информация, със сигурност ще се възползвам!

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.