13 стъпки за успешен преход към ISO 14001:2015

Времето за извършване на преход към новото издание на ISO 14001 намалява. Крайният срок е септември 2018г. Промените не са драстични, но изискват време. Все още има достатъчно време за преглед на новите моменти и планиране на действията.

Какви са стъпките за извършване на успешен преход?

1. Определяне на контекста на организацията /4.1/ – ново изискване на ISO 14001:2015, което налага извършването на анализ на условията на околната среда, външните и вътрешните обстоятелства на организацията по отношение на околната среда. Целта на този анализ е да се разгледат важни за организацията въпроси, които могат да доведат до положително или отрицателно въздействие върху околната среда. Разбирането на контекста на организацията е критичен момент, защото оказва влияние върху цялостната система – планиране, изпълнение, поддържане и подобряване.

2. Определяне на потребностите и очакванията на заинтересованите страни /4.2/ – ново изискване на ISO 14001:2015. Необходимо е организацията да получи разбиране за потребностите и очакванията на заинтересованите страни, които имат отношение към системата/включително и тези които се възприемат като засегнати от решения и дейности на организацията/. Потребностите и очакванията на заинтересованите страни не винаги представляват задължителни изисквания за организацията. Някои се превръщат в задължителни по силата на нормативен акт – закони, наредби, разрешителни, лицензи и др., а други са доброволни и могат да бъдат приети или отхвърлени от организацията – договори, споразумения, участие в сдружения, инициативи. Важното е организацията да събере информация за всички заинтересовани страни и техните потребности и очаквания, след което да определи кои от тях са задължителни и кои ще спазва доброволно. Веднъж взето решение за спазване на доброволни изисквания, ги превръща в задължителни и организацията трябва да предприеме съответните мерки за тяхното спазване.

3. Преглед на обхвата на системата/4.3/ – определянето на обхвата на системата не е ново изискване, но предвид промените във входната информация – контекст на организацията/4.1/ и изисквания на заинтересовани страни/4.2/ е възможно да настъпят промени. Преходът към ISO 14001:2015 е добра възможност за преразглеждане на границите на системата. Организацията сама определя физическите граници на своята система, предвид степента на контрол или въздействие, които може да упражни върху дейностите и процесите, произвежданите продукти и предоставяните услуги, при отчитане перспективата на техния жизнен цикъл.

4. Прилагане на лидерство и ангажираност/5.1/ – новостта е свързана с осъзнаване ролята на ръководството за успеха на системата. Не случайно в новото издание на ISO 14001 отпада изискването за определяне на представител на ръководството. Целта е да стане ясно, че отговорността за системата се носи от ръководството, а не от един нарочно „набеден“ човек. За демонстриране на своята ангажираност, стандартът определя дейности и отговорности, в които ръководството трябва лично да участва или да управлява. Възможно е за тези дейности да бъдат делегирани отговорности на други лица, но с ясното съзнание, че отговорността за изпълнението остава на ръководството.

5. Преглед на политиката по околна среда/5.2/ – изискванията към политиката по околна среда се запазват с отчитане на новостите, свързани с контекста на организацията и ангажимент за опазване на околната среда. Предвид засегнатите в предишните точки новости, прегледът на политиката е задължително условие за осигуряване на нейната актуалност и адекватност. При извършване на промени по политиката, не забравяйте да я разгласите и обясните на персонала и да я направите достояние на заинтересованите страни.

6. Определяне на рисковете и възможностите/6.1.1/ – ново изискване на ISO 14001:2015, което налага определяне на рискове и възможности, свързани не само с аспектите на околната среда, а с цялостното функциониране на системата и отчитане на обстоятелствата на контекста на организацията, изискванията на заинтересованите страни и потенциалните извънредни ситуации.  След определяне на рисковете и възможностите, организацията трябва да планира подходящи действия за справяне с тях, предвид своите технологични, финансови и бизнес възможности. Прочетете повече: Рискове и възможности в ISO 14001:2015, 11 принципа за управление на риска, Процес на оценяване на риска, Как да изберем подходящ метод за оценяване на риска?

7. Преглед на аспектите на околната среда/6.1.2/ – изискванията относно аспектите на околната среда се запазват, но преходът е добра възможност за извършване на преглед и преоценка на аспектите. Възможно е да се появят нови аспекти, предвид разглеждане на произвежданите продукти и предоставяните услуги в перспективата на техния жизнен цикъл, както и при анормални условия и при предвидими аварийни ситуации.

8. Преглед на задълженията за спазване/6.1.3/ – изискванията не са нови, но трябва да се направи преглед, за да се гарантира, че са отчетени потребностите и очакванията на заинтересованите страни, които организацията е приела да спазва.

9. Определяне на цели /6.2/ – новостите са свързани с интегриране на целите в бизнес процесите, при отчитане на свързания риск и възможности. Отпадат изискванията за общи и конкретни цели и програма, въпреки че смисълът за определяне на цели и действия за тяхното постигане се запазва. По отношение на действията за постигане на целите, организацията трябва да определи конкретна информация, свързана с вида действие, необходимите ресурси за неговото изпълнение, отговорник, срок и краен резултат. Обърнете внимание на резултата и на възможностите за въвеждане на индикатори за оценяване на резултатността по отношение на околната среда.

10. Управление на документирана информация/7.5/ – терминът „документирана информация“ е нов в ISO 14001:2015 и обхваща известните към момента термини „процедура“, „документ“, „запис“. Няма изискване използваните до момента термини  да бъдат уеднаквени с новите, което означава че тяхното използване може да бъде продължено без промяна. Въпреки това, преходът е идеален момент да се преразгледа документацията на системата и да се оптимизира, използвайки съвременните технологични възможности. Прочетете повече: Каква документирана информация се изисква от ISO 14001:2015? Какво е документирана информация?

11. Засилен контрол на процесите/8.1/ – новата версия изисква определянето на оперативни критерии за процесите и осъществяване на контрол в съответствие с тези критерии. На засилен контрол подлежат и процесите, възложени на външни изпълнители. За ефективно осъществяване на контрола се определят екологични изисквания за всеки етап от жизнения цикъл на продукта или услугата.

12. Оценяване на резултатността /9.1/ – новата версия засилва акцента върху наблюдението, измерването и оценяването на резултатността спрямо околната среда. Въвеждат се екологични показатели и индикатори за оценяване на резултатността, които да дадат реална представа за ефикасността на системата и възможностите за подобрения.

13. Преглед от ръководството/9.3/ – изискванията по отношение на провеждане на прегледа от ръководството се запазват. Промяната е свързана с включване на нови входни елементи – контекст на организацията, потребности и очаквания на заинтересовани страни, рискове и възможности. Изходните елементи се запазват със засилен акцент върху възможностите за подобряване на интеграцията на системата с бизнес процесите и стратегическата посока на развитие на организацията.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio