4 стъпки за определяне и оценяване на аспектите на околната среда

Определянето и оценяването на аспектите на околната среда стои в основата на системата за управление на околната среда. Разбирането на аспектите и въздействията е ключов фактор за успешното внедряване на система за управление по околна среда съгласно ISO 14001:2015.

Какво е аспект на околната среда?

Според ISO 14001:2015, аспект е „елемент от дейностите, продуктите и услугите на дадена организация, които взаимодействат или могат да взаимодействат с околната среда“.  Или с други думи, аспектът е начинът по който дейност, услуга или продукт на дадена организация въздействат върху околната среда. По долу са дадени няколко примера за връзка между дейности, услуги, аспекти и въздействия.

Дейност, услуга Аспект на околната среда Въздействие
Измиване на кола Използване на почистващ препарат Замърсяване на отпадни води
Потребление на вода Изразходване на природен ресурс
Транспортна услуга Генериране на емисии от ДВГ Замърсяване на въздуха
Мелене на пластмаса Потребление на енергия Изразходване на природен ресурс
Генериране на шум Промяна на общия шумов фон

Въздействието върху околната среда е промяна в околната среда. Въздействията върху околната среда се причиняват от аспектите на околната среда.

В следващите стъпки ще намерите основен, систематичен подход за определяне, оценяване и управление на аспектите на околната среда.

I. Определяне на обхвата на СУОС

Преди да се заемете с определянето на аспектите трябва да сте сигурни, че обхватът на СУОС е определен. Повече за определяне на обхвата на СУОС можете да научите от статията: Как се определя обхвата на СУОС?

След като обхватът на СУОС е определен всички дейности, услуги и продукти, които попадат в обхвата трябва да бъдат взети предвид при определяне на аспектите на околната среда и техните въздействия.

II. Определяне на аспектите на околната среда

Съгласно изискванията на ISO 14001:2015, организацията трябва да определи своите аспекти на околната среда и свързаните с тях въздействия. Въздействията върху околната среда могат да бъдат неблагоприятни или благоприятни промени на околната среда и са в резултат от аспектите на околната среда.

Важен момент за ISO 14001:2015 е, че аспектите трябва да се определят като се отчете жизнения цикъл на продукта или услугата. Типични етапи на жизнения цикъл са добив на суровини, проектиране, производство, транспорт, доставка, употреба, унищожаване. Повече за жизнения цикъл можете да научите от статията: Как жизнения цикъл на продукта влияе на аспектите на околната среда?

Аспектите могат да се разглеждат като пряко свързани с дейности, продукти и услуги на самата организация, върху които тя има пряк контрол и такива, върху които има ограничено влияние или почти никакво, като например дейности възложени на външен изпълнител. Въпреки това, организацията трябва да определи степента на контрол върху аспектите, на които може да влияе по един или друг начин, и степента, до която ще упражнява това влияние.

При определяне на аспектите се вземат предвид входните и изходните елементи, които са свързани с дейностите, продуктите и услугите. Използвания метод трябва да отчита работата при нормални и анормални условия, условия на спиране и стартиране, както и възможните критични ситуации. Какво трябва да се вземе под внимание?

  • емисиите във въздуха;
  • изхвърлянията във водите;
  • изхвърлянията в почвата;
  • използването на суровини и природни ресурси;
  • използването на енергия;
  • емитираната енергия(топлина, радиация, вибрации, шум, светлина);
  • генериране на отпадъци;
  • използване на пространство.

Когато се определят аспектите, трябва да се вземат предвид всички части от дейността на организацията в определения обхват, а не само очевидните основни производствени дейности. Например, повечето производства имат отдел за поддръжка, офиси, отоплителни и охладителни системи, превозни средства, дейности възложени на външни изпълнители – всяка от които може да окаже въздействие върху околната среда.

За всеки вид дейност, продукт или услуга от обхвата се определят аспектите на околната среда и техните въздействия. Това ще доведе до съставянето на списък или регистър на аспектите и въздействията, което е изискване на т. 6.1.2 от ISO 14001:2015.

III. Оценяване на аспектите на околната среда

Целта на оценяването е да се определят тези аспекти на околната среда, които имат значимо въздействие върху околната среда. Значимите аспекти са основния фокус на системата за управление на околната среда.

В зависимост от типа, естеството и сложността на организацията съществуват различни методи и критерии за оценяване и определяне на значимостта на аспектите. Критериите могат да бъдат свързани с аспектите на околната среда като например вид, размер, честота, или с въздействието върху околната среда като например тежест, продължителност. Възможно е организацията да приеме и други критерии като например значение за заинтересованите страни, изисквания на нормативни актове.

В ISO 14001:2015 не е посочен изричен метод и критерии за оценяване на аспектите на околната среда и всяка организация трябва да установи свои собствени критерии за значимост въз основа на систематичен преглед на нейните аспекти и техните действителни и потенциални въздействия.

IV. Управление на значимите аспекти на околната среда

Всеки значим аспект трябва да бъде управляван, за да може организацията да е сигурна, че дейностите се изпълняват при контролирани условия. Нивото на контрол трябва да съответства на естеството и риска от значимия аспект.

Ключът към всяка ефективна СУОС е познаването на аспектите на околната среда още в самото начало. Правилното определяне на аспектите на околната среда не само ще ви спести време, но и средства и усилия при внедряването на СУОС.

За да не пропускате интересна и полезна информация за системите за управление по околна среда, можете да се абонирате за нашия бюлетин още сега..

0 отговори на "4 стъпки за определяне и оценяване на аспектите на околната среда"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio