Как да отговорим на изискванията на ISO 14001:2015 за готовност за извънредни ситуации?

Отговорност на всяка организация е да бъде подготвена и да реагира на извънредните ситуации по подходящ за нея начин, така че да „предотврати или смекчи неблагоприятните въздействия върху околната среда“. Изискванията на ISO 14001:2015 относно готовността на организацията и реагирането на извънредни ситуации са посочени в т. 8.2. Какво трябва да знаем и да направим, за да постигнем съответствие с изискванията?

Готовност за извънредни ситуации – изисквания

Изискванията на ISO 14001:2015 са насочени към това организацията да планира действия за реагиране в извънредни ситуации. Обикновено, тези действия са описани в план за извънредни ситуации. Проблемът е, че повечето организации използват еднакви планове без да се вземат предвид определените аспекти и рисковете свързани с тях. Например, ако при пожар има опасност използваната вода да бъде замърсена с опасни вещества, трябва да се предвидят мерки тя да не се стича директно в канализацията. Това означава, че организацията прилага подход, основан на риска като отчита своите аспекти на околната среда. Каква е връзката с аспектите?

За всяка извънредна ситуация, при която има отрицателно въздействие върху околната среда, организацията трябва да има план за справяне със ситуацията, за да избегне или сведе до минимум щетите за околната среда. Какви могат да бъдат тези извънредни ситуации? Отговорът на този въпрос се крие в определените аспекти на околната среда. Няколко са нещата, които дават насоки:

  • въздействието – при определянето на аспекти се посочва какво въздействие оказва той върху околната среда. Въздействието може да бъде положително или отрицателно. Очевидно е, че планове за реагиране са необходими само за отрицателните въздействия;
  • контрол – организацията има контрол над някои аспекти, на други може само да влияе. Планове за реагиране се създават само за аспектите над които организацията има контрол;
  • значимост – ако аспектът е определен като значим, то е необходимо да има план за реагиране при извънредна ситуация. Например, ако съществува вероятност за възникване на сериозен пожар в даден процес, ще е задължително да има план за действие в случай на разлив на масло или гориво. Ако потенциалния пожар е класифициран като малък и с малко въздействие върху околната среда, вероятно аспектът не е определен като значим и може да не е необходим план, а само някакви указания.

Друго изискване на стандарта е извършването на периодичен преглед на плана и изпитване на планираните действия. Обстоятелствата се променят, така че периодичния преглед на плана е напълно обоснован особено след настъпване на извънредни ситуации. Причината е, че реалността обукновено се различава от планираното. По време на извънредна ситуаци става ясно доколко адекватни и правилни са планираните действия. Възможно е по време на планирането да са направени пропуски или да са допуснати грешки. Целта на прегледа е те да бъдат остранени, планът да бъде подобрен и максимално адекватен.

ISO 14001:2015 изисква организацията да поддържа документирана информация, която да гарантира, че дейностите се осъществяват в съответствие с планираното.

Какво е необходимо да се направи?

Първото нещо, което се изисква, е да се създадат правила за това как ще се определят потенциалните извънредни ситуации. Това може да бъде процедура или друг подходящ за организацията документ. След това на базата на правилата, трябва да се определят какви потенциални ситуации съществуват, включително потенциални аварии и да се вземе решение как ще се реагира на тях. Както беше посочено по-горе съществено влияние за това оказва значимостта на аспектите на околната среда.

В резултат на тези действия организацията ще разработи план. Той трябва да се документира, така че да може да бъде използван, да бъде разбираем и да позволява периодичното му преразглеждане.

Стандартът изисква планът да се използва реално при възникване на действителна извънредна ситуация, какъвто е смисълът на неговото създаване.

Готовност за извънредни ситуации – как да се поддържа?

Всички участващи страни трябва да получат подходяща информация и обучение относно плана за действията при извънредни ситуации. Защото какъв е смисълът от това да имате най-добрия план за готовност, когато заинтересованите страни не са информирани за него и не са обучени за действията, които трябва да се предприемат при възникване на конкретна извънредна ситуация.

Обучението включва проиграване на плана за извънредни ситуации. Това е действие, което води до подобряване на плана и подготвя хората за адекватна реакция при възникване на реална извънредна ситуация. В зависимост от ситуацията, в проиграването на плана се включват заинтересовани страни като съседи или лица, работещи под контрола на организацията.

Управление на риска

Една от основните причини организациите да внедряват система за управление по околната среда е възможността да контролират рисковете за околната среда, свързани с тяхната дейност. Определянето на аспектите на околната среда осигурява управлението на риска, а готовността за извънредни ситуации осигурява увереността, че организацията ще може да реагира, ако рискът се случи, и ще позволи да се намали въздействието върху околната среда.

Ползи

Ако следва изискванията на стандарта, организацията ще разполага с план, който е базиран на риска, изпитан и прегледан. Заинтересованите страни ще бъдат информирани, обучени и подготвени да реагират при възникване на извънредна ситуация. Следователно изискванията на ISO 14001:2015 водят до прилагането на изпреварващи действия, а не на последващи, т.е. след като вече се случи извънредната ситуация. Това е от полза както за организацията, така и за околната среда. И добрата новина е, че можете да приложите всичко това още сега.

0 отговори на "Как да отговорим на изискванията на ISO 14001:2015 за готовност за извънредни ситуации?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio