Как се извършва вътрешен одит по ISO 45001?

Според изискванията на т.9.2 от ISO 45001:2018, организацията трябва да извършва вътрешни одити, за да провери дали внедрената система за управление по ЗБР/СУЗБР/ отговаря на изискванията и дали се прилага ефикасно. Планирането и провеждането на вътрешни одити по ISO 45001 трябва да се извършва изключително внимателно и отговорно, защото системата се отнася до здравето и безопасността на служителите в организацията. Всяка грешка или ненавременна реакция може да доведе до негативен резултат, инцидент или злополука.

От друга страна, вътрешният одит освен изискване на стандарта е реална възможност за подобрения на СУЗБР, а от там и на условията на работа в организацията.

И така, как да се проведе един ефикасен вътрешен одит, който да допринася за подобрения на СУЗБР и да защитава здравето и безопасността на работниците?

Вътрешен одит: Кога, кой и как?

Кога: Според ISO 45001:2018, организацията трябва да провежда вътрешни одити през планирани интервали от време. Какви да бъдат тези интервали се определя от организацията, взависимост от нейните нужди. Обикновено това се прави по време на прегледа от ръководството, като се анализират резултатите от оценката на риска и от предишните одити. Възможно е организацията да прецени, че е необходимо и полезно интервалът да е по-кратък или пък да провежда допълнителни одити предвид възникнали промени, инциденти или аварии.

Резултатите от планирането се документират в програма, която трябва да съдържа информация за честотата, методите, критериите и обхвата на всеки одит. Повече информация по темата, можете да научите от статията: Колко и какви одити да планираме?

Кой: Според ISO 45001:2018, одитът трябва да се извършва при осигуряване на обективност и безпристрастност. Изборът на одитор или екип от одитори е от ключово значение. Одиторът трябва да е обучен и да има опит в провеждането на одити. В случай, че организацията не разполага с такъв може да се обърне към външен компетентен одитор или да планира обучение на свои служители. Практиката показва, че когато в организацията се извършват рискови дейности, вътрешният одит се възлага на външни експерти предвид критичнотостта на процеса и значението му за здравето и безопасността на персонала. Повече информация по темата, можете да научите от статията: Кой да извърши вътрешния одит?

Как: Вътрешният одит се провежда съгласно указанията на ISO 19011. Одиторът планира конкретния одит, отчитайки рисковете и възможностите. При планиране и провеждане на одита, одиторът ще изисква информация, свързана с функционирането на СУЗБР. Организацията ще трябва да осигури достъп на одитора до резултатите от оценката на риска, целите по ЗБР, наблюдението и измерването, работата на комитета/групата по условия на труд и др.

По време на одита, одиторът ще взаимодейства с различни лица от организацията. От изключително важно значение е тези лица да предоставят точна и вярна информация, защото както вече по-горе споменах, одитът по ISO 45001 е от критично значение за организацията и действа като превантивна мярка за здравето и безопасността на работното място. Повече информация по темата, можете да научите от статията: Какво се проверява по време на одит?

Съчетанието на обективност и безпристрастност от една страна и точна и вярна информация от друга дава възможност за реални и ефективни предложения за подобрения на системата и на условията на труд.

След приключване на одита, одиторът съставя доклад от одит, в който се описват резултатите от одита – доказателства, несъответствията и предложенията за подобрения.

Резултати от вътрешен одит: Как да извлечете максимална полза?

Изискване на ISO 45001:2018 е резултатите от вътрешния одит да бъдат докладвани на ръководството и на работниците. За да вземе правилните решения, ръководството се нуждае от точна и вярна информация. Резултатите от одита дават обективен поглед за функционирането на СУЗБР и помагат на ръководството при вземане на ефикасни решения, свързани със здравето и безопасността при работа.

Констатациите от одит – несъответствия или възможности за подобрения се правят на базата на:

  • запознаване с информацията за процеса – преглед на документирана информация;
  • пряко взаимодействие с хората – провеждане на интервюта;
  • наблюдение на изпълнението на дейностите.

Събраната информация дава общ поглед на ръководството и насока за вземане на решения по ЗБР. За да може обаче ръководството да разчита на резултатите от одита, то той следва да бъде проведен задълбочено, обективно, с точно и вярно представяне на информацията. В тази връзка, използвайте подхода „планиране-изпълнение-проверка-действие“, за да сте сигурни, че одитът ще бъде ефикасен.

Стандартът изисква да се съхранява документирана информация като доказателство за изпълнението на планираните одити и за резултатите от тях.

Ако проявявате интерес към подготовката, планирането и провеждането на одити, защо не се включите в нашето обучение „ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление“. Лекциите са безплатни, изисква се само регистрация.

0 отговори на "Как се извършва вътрешен одит по ISO 45001?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio