Най-чести несъответствия при прилагане на ръководство ILAC-P15:06/2014

Измина достатъчно дълъг период от публикуването на ръководство ILAC-P15:06/2014 и вече е възможно да се обобщи информацията за най-често срещаните проблеми при неговото прилагане.

1. Безпристрастност и независимост:

 • не е създаден регламент за това как реагира ОК при възникване на събитие, което би могло да повлияе върху безпристрастността на ОК и неговия персонала – т. 4.1.3а.
 • не са описани всички взаимоотношения на ОК, които биха могли да повлияят върху неговата безпристрастност и независимост – 4.1.3b. До появата на ръководството, ОК разглеждаха рисковете по отношение на изброените в забележката към т.4.1.3 на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 –“ собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг(включително търговски марки) и плащане на комисионни от продажби или други стимули за привличане на нови клиенти и др.“. В ILAC-P15:06/2014 като примери за взаимоотношения се посочват взаимоотношенията с организацията-майка, с отделите в рамките на една и съща организация, с други компании или организации, с регулаторни органи, с клиенти, на персонала, с организации, участващи в проектирането, производството, снабдяването, монтирането, закупуването, притежаването, използването или поддържането на елементите, подложени на контрол. Това означава, че трябва да се опишат всички взаимоотношения като се използват организационни диаграми или други средства(таблици, матрици, текст и др.);
 • декларацията с ангажимента на  ръководството на ОК по отношение на безпристрастността и независимостта не е направена публично достояние или не са определени подходящи начини за това – т.4.1.5b.

2. Персонал:

 • не е създаден и/или описан регламент за официално упълномощаване на персонала с документиране на информация относно вида на контролната дейност, начало на упълномощаването, лицето, извършило упълномощаването и срок на валидност на упълномощаването или неговото прекратяване – т.6.1.5а;
 • не са предвидени начини за определяне на индивидуалните потребности от обучение на всеки един служител на ОК и прегледът не се извършва през определен интервал от време – т. 6.1.7а;
 • наблюдението на персонала не се използва за определяне на индивидуалните потребности от обучение или необходимостта от преглед на системата за управление – т. 6.1.8а;
 • не се осигуряват достатъчни доказателства за продължаващото компетентно изпълнение на дейностите по контрол на всеки служител на ОК – т.6.1.9а. В ръководството са описани възможни варианти за доказателства, информацията от които трябва да се обобщи и да се даде общо заключение за продължаващата компетентност на съответното лице. Вариант е във връзка с направеното заключение да се извърши официално упълномощаване на лицето или да му се отнеме такова;
 • при планиране на програмата за наблюдение на персонала не са взети предвид фактори, като: рискове и сложност на контрола, резултати от предишно наблюдение, технически, процедурни или законодателни промени, свързани с контрола – т. 6.1.9b. Освен това трябва да се планира по-често наблюдение при изпълнение на дейности по контрол, които се извършват по-рядко/по време на симулиран контрол/, при несъответствия, свързани с контрола, при промяна в оборудването.

3. Доклади и сертификати за контрол:

 • клиентът не е запознат с правилата за позоваване на акредитация и използване на акредитационния символ – т. 7.4.4а.

4. Преглед от ръководството:

 • към входните елементи на прегледа от ръководството не са включени изброените в т.8.5.1а, 8.5.1b и 8.5.1с;
 • не е проведен преглед от ръководството включващ елементите от т.8.5.1а, 8.5.1b и 8.5.1с със съответните анализи, изводи и изходни елементи.

Ако вече сте минали оценка по ILAC-P15:06/2014, споделете в коментарите под статията за несъответствията, които съм пропуснала.

Публикувано от Мира Михова на 23.07.2015г.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio