Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 – II част

Изисквания относно процесите

В раздела са поместени изискванията към методите за контрол и процедури, където в забележки са направени пояснения относно:

  • изискванията за контрол се посочват обикновено в нормативни актове, стандарти или спецификации, схеми за контрол или договори;
  • определение за стандартизиран и нестандартизиран метод за контрол;
  • осигуряването на всякакъв тип ресурси;
  • пояснения за това какъв тип могат да бъдат работните данни.

Забелязах ново изискване за проверка достоверността на информацията предоставено от друга страна в процеса на извършване на контрол.

Като отделна точка в 7.2 Манипулиране с обекти за контрол и извадки е поставено изискването органът за контрол да провери подготовката на обекта за контрол/7.2.2/.

Новата версия на стандарта поставя конкретни изисквания към доклада за контрол или сертификата. Едно от тях е наличието на вътрешна проследимост до лицето извършило съответния контрол. В т.7.4.2 е посочено какви елементи задължително трябва да включва един доклад или сертификат – идентификация на органа, идентификация на контролирания обект, подпис и др. Освен тях органа за контрол може да постави допълнителни елементи изброени в Приложение В.

В раздела са включени т.7.5 Жалби и възражения и т.7.6 Процес на разглеждане на жалбите и възраженията, които значително се различават от посочените в т.12 Рекламации и възражения изисквания на старата версия. От определенията на термините става ясно, че възражението представлява искане за преразглеждане на решение към даден обект, а жалбата се разглежда като изразяване на неудовлетвореност. Изискване към органите за контрол е разработването на „документиран процес за получаване, оценяване и вземане на решение по жалби и възражения“ разгледан подробно в т.7.6.

Изисквания относно системата за управление

Значителни промени по отношение на начина на представяне на изискванията към системата за управление. Представени са два варианта А и В за постигане на съответствие с изискванията на стандарта. Възможност А включва изисквания към системата описани в т.8.2 до т.8.8 на раздел 8 Изисквания относно системата за управление плюс изискванията посочени в т.7.5 и т.7.6 касаещи жалбите и възраженията.

Възможност В касае органите за контрол, които са внедрили и поддържат система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт ISO 9001 и които трябва да изпълняват изискванията на раздел 8.

Изискванията към системата за управление на органите за контрол са формулирани по отделните точки на раздела, както следва:

За всяка точка са посочени конкретни изисквания, които в голяма степен се припокриват с изискванията на стандарт ISO 9001.

За постигане на съответствие с изискванията на новата версия на стандарта е необходимо да прегледате до каква степен системата внедрена във вашата организация отговаря на изискванията на ISO 17020:2012. Промяната може да бъда направена по различен начин в зависимост с установения ред на работа в организацията. Възможен вариант би бил извършване на необходимите промени по системата след задълбочено запознаване с новите изисквания на стандарта и провеждане на вътрешен одит, с цел проверка на постигнатото съответствие.

Друг вариант е провеждане на вътрешен одит, по време на който да се установят несъответствията на системата и да се определят подходящи коригиращи действия.

И за двата варианта ключовото условие за постигане на добър краен резултат е притежаването на задълбочено познание от страна на вътрешния одитор по новата версия на стандарт ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността за различни видове органи извършващи контрол.

 

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio