Оценяване на резултатността на СУОС

Системата за управление по околна среда е разработена в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 и е внедрена в организацията. Това съвсем не означава, че работата по нея е приключила. Сега идва моментът, в който трябва да се определи дали наистина тя работи. Как ще стане ясно това? Организацията трябва да оценява своето представяне спрямо политиката и целите по околна среда и други критерии, които тя е определила за важни по отношение на околната среда.

Оценяването на резултатите от функционирането на системата е вътрешен процес, който има за цел да покаже дали системата отговаря на определените критерии. За целта се събират данни и информация по ключови индикатори, които се сравняват с предишните резултати.

Как да го направим?

Както във всяка друга ситуация, която изисква систематичен подход, няма да сбъркате, ако приложите цикъла ПланиранеИзпълнениеПроверкаДействие.

Планиране

За да заработи процеса е необходимо дейностите по ключовите показатели да се включат в ежедневните дейности на организацията. Ключовите показатели трябва да се определят на базата на значимите аспекти на околната среда, критериите на организацията и изискванията на заинтересованите страни. Повече информация относно аспектите можете да научите от статията: 4 стъпки за определяне и оценяване на аспектите на околната среда.

При планиране на дейностите по оценяване на резултатността трябва да се вземат предвид всички дейности, продукти и услуги на организацията, включени в обхвата на системата. За изпълнението на дейностите ще бъдат необходими ресурси, които трябва да бъдат осигурени от ръководството. В зависимост от възможностите и ресурсите, началният обхват на оценяване може да бъде ограничен до онези дейности, продукти и услуги с най-висок приоритет. С течение на времето обхватът може да бъде разширен, за да включи повече или всички дейности, продукти и услуги.

Обхватът на оценяване ще улесни изборът на конкретни ключови индикатори. Те представляват количествени или качествени данни или информация и дават представа за резултатите от усилията на организацията да повлияе на своето въздействие върху околната среда. Например, ако се ограничи обхватът на оценяване само до производствения процес, ще бъде лесно да се дефинират ключови индикатори от важни аспекти, свързани с производството. Положителните тенденции на резултатите ще бъдат добър знак, че организацията е на прав път и че системата работи ефикасно.

Ключовите индикатори могат да бъдат директни измервания или изчисления като тонове генерирани отпадъци, относителни измервания – тонове отпадъци спрямо единица произведена продукция или под формата на описателни данни и информация.

Изпълнение

Организацията трябва  редовно да събира данните по определените ключови индикатори, за да предостави входни данни за оценяване на резултатността. Данните трябва да се събират систематично, от подходящи източници и толкова често, колкото е определено на етап планиране.

Събраните данни се анализират и трансформират в информация, която показва каква е резултатността на системата и доколко тя е ефективна. За да се избегнат отклонения от изключителна важност е събраните данни да са надеждни. Резултатите от измерването се сравняват с предварително определените критерии. Например, индикаторът може да бъде генерирани метални отпадъци, а критерият да бъде целево количество на металните отпадъци. Това сравнение показва напредъка на организацията по отношение на изпълнението на нейните цели по околна среда. Освен това, резултатите са полезни при анализ на това защо критериите не са изпълнени.

Информацията за резултатите от сравненията трябва да се представи на ръководството, за да може то да предприеме подходящи действия за подобряване или поддържане на текущото ниво на резултатност. Разпространението на информацията за резултатността до служителите на организацията е също много важен момент, защото им дава представа за напредъка по постигането на поставените цели и ги мотивира да продължават да изпълняват своите отговорности.

Ръководството може да вземе решение да информира външните заинтересовани страни като по този начин повиши доверието и имиджа на организацията в техните очи.

Проверка и действие

Ключовите индикатори и постигнатите резултати трябва да се преразглеждат периодично, за да се определят възможности за подобрение. Процесът може да включва преглед на:
  • постигнатата ефективност и нейната цена;
  • напредъкът в постигането на критериите;
  • уместност на критериите;
  • уместност на ключовите показатели;
  • източниците на данни и методите за събиране на данни.

Анализът на резултатите от прегледа ще даде насока за подобренията на системата.

Оценяването на резултатността е ключов момент от функционирането на СУОС, защото реално показва дали системата е ефикасна и какво може да се подобри.

За да не пропускате интересна и полезна информация за системите за управление по околна среда, можете да се абонирате за нашия бюлетин още сега..

0 отговори на "Оценяване на резултатността на СУОС"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio