Протокол от преглед на ръководството

Предстои ви провеждане на преглед от ръководството. Вече сигурно сте наясно, че ще ви е необходима предварителна подготовка. Първото нещо, което трябва да направите е да се запознаете с изискванията на процедурата за провеждане на преглед на ръководството. От нея ще разберете какво ще ви е необходимо, за успешното планиране и провеждане на вашия преглед. Според изискванията на стандарта, прегледът „трябва да включва оценяване на възможностите за подобряване и необходимостта от промени в системата за управление на качеството на организацията, включително и на политиката и целите по качеството….Записите от прегледа на ръководството трябва да бъдат съхранявани.“

В повечето случаи записът от прегледа на ръководството представлява протокол или доклад, който съдържа информация за обсъжданите въпроси – входни елементи и взетите решения – изходни елементи по време на прегледа.

Какво се обсъжда по време на прегледа от ръководството?

  1. Резултати от проведени вътрешни одити – необходимата информация ще намерите в доклада от проведения вътрешен одит. Открити ли са несъответствия и какви са причините за тяхното възникване?
  2. Обратна информация от клиентите – в зависимост от начините, които сте определили за събиране на информация от клиентите, тук е мястото да анализирате резултатите и да запишете направените изводи.
  3. Функционирането на процеси и съответствието на продукта – преглед на процесите в организацията определяне на тяхната адекватност и ефикасност спрямо изискванията към продукта.
  4. Състоянието на превантивните и коригиращите действия – преглед и анализ на ефективността на предприетите мерки при разрешаване на възникнали проблеми. Дали взетите решения са довели до отстраняване на проблема или са го задълбочили? Какви са причините?
  5. Проверяване на действията от предишни прегледи – информацията можете да намерите в протокола/доклада от предишния преглед от ръководството. Ако поддържате ефективно вашата система ще сте наясно със степента на постигане на поставените цели от предходния преглед и с лекота ще можете да опишете постиженията си и да преминете към планиране на новите цели за предстоящия период. В противен случай ви очаква сериозна работа.
  6. Изменения, които могат да повлияят на СУК – средата е динамична и непрекъснато се налагат промени. Възможно е да сте планирали промени в начина на работа или да сте добавили нова дейност. Ако е така, трябва да планирате как ще актуализирате вашата система, така че да отговаря на промените в организацията на работа.
  7. Препоръки за подобряване – работили сте със системата достатъчно време, за да имате наблюдения дали даден процес работи добре или какво може да се направи, за да се подобри. Не разглеждайте процеса като част от системата, а като част от вашата дейност и мислете в посока как можете да я подобрите. Често в началото е трудно възприемането на различните дейности като процеси и как могат да се променят, но това не означава да не опитвате. Ако експериментирате по-често ще установите, че промяната е полезна и води до повишаване на вашата ефективност.

На базата на предоставената входяща информация ще можете да вземете правилните решения, които да ви придвижат стъпка напред към постигането на заветната целвизията на организацията. Взетите по време на прегледа решения трябва да опишете като изходни елементи в протокола/доклада от прегледа на ръководството. След попълването на протокола/доклада вече сте приключили с провеждането на прегледа, но това не бива да ви успокоява. А кой ще изпълнява взетите решения? Следващият преглед от ръководството е само след една бързо изнизваща се година 🙂

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio