1-04 Основни термини и определения – II част

Определения на основни термини използвани в ISO 45001:2018

Работно място – място под управлението на организацията, където дадено лице трябва да се намира или да отиде, за да работи.

Опасност – източник, който може да причини нараняване и заболяване.

Нараняване и заболяване – неблагоприятно въздействие върху физическото, умственото или когнитивното(познавателно) състояние на човек.

Инцидент – събитие, възникващо от или в процеса на работа, което може да доведе или води до нараняване и заболяване.

Законови и други изисквания – законовите изисквания, които дадена организация трябва да спазва, и други изисквания, трябва или е приела да спазва.

Съответствие – изпълнение на изискване.

Риск – ефект на неопределеността.

Риск за здравето и безопасността при работа – комбинация от възможността за поява на свързаното с работата опасно събитие или излагане на действието му и сериозността на нараняването и заболяването, които могат да бъдат причинени от събитието или излагането.

Възможност за здравето и безопасността при работа – обстоятелство или съвкупност от обстоятелства, които могат да доведат до подобряване на резултатността по ЗБР.

Резултатност – измерим резултат.

Ефикасност – степен, до която планираните дейности са изпълнени и планираните резултати са постигнати.

Постоянно подобряване – повтаряща се дейност за подобряване на резултатността.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio