2-11 Задължения за спазване

6.1.3 Задължения за спазване

СУОС се създава по начин, който гарантира, че организацията постига съответствие със задълженията за спазване. Някои от изискванията са задължителни по силата на нормативен акт, а други са доброволни и организацията взема решение да ги приеме или не.  Когато доброволните изисквания се приемат от организацията, то те стават нейни задължения за спазване.

Задължителните изисквания могат да включват:

  • изисквания от държавни институции или органи на властта;
  • международни, национални и местни закони и подзаконови нормативни актове;
  • изисквания, определени в разрешителни, лицензии;
  • заповеди, решения на съд и др.

Изискванията, които организацията може да избира дали да приеме или не могат да бъдат свързани с:

  • доброволни принципи или кодекс за добри практики;
  • споразумения с общностни групи, неправителствени организации, публични власти, клиенти;
  • задължения, произтичащи от договорни отношения;
  • промишлени стандарти.

След определяне на изискванията, организацията трябва да определи как те ще се прилагат в организацията.

За да се гарантира непрекъснато съответствие със задълженията за спазване, организацията трябва да определи правила за осигуряване на тяхната актуалност.

ISO 14001:2015 изисква организацията да поддържа документирана информация за нейните задължения за спазване.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio