2-13 Законови и други изисквания

6.1.3 Определяне на законови изисквания и други изисквания

СУЗБР се създава по начин, който гарантира, че организацията постига съответствие със законовите и другите изисквания. Някои от изискванията са задължителни по силата на нормативен акт, а други са доброволни и организацията взема решение да ги приеме или не.  Когато доброволните се приемат от организацията, изискванията се възприемат като задължителни за СУЗБР.

След определяне на изискванията, организацията трябва да определи как те ще се прилагат и как ще бъдат информирани работниците за това.

За да се гарантира непрекъснато съответствие с приложимите законови и други изисквания, организацията трябва да определи правила за осигуряване на тяхната актуалност.

ISO 45001:2018 изисква организацията да поддържа и съхранява документирана информация за приложимите законови и други изисквания.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio