4-04 Вътрешен одит

9.2 Вътрешен одит

Целта на вътрешния одит е да се осигури информация за съответствието на системата с изискванията на стандарта и с изискванията на организацията. Резултатите от проведените одити дават информация за актуалността на системата и за нейната ефективност. Вътрешният одит е инструмент, чрез който се получава обективен поглед за функционирането на системата.

Изискване на ISO 14001:2015 е вътрешните одити да се провеждат през планирани интервали от време. Планирането на одитите за даден период се извършва в програма за одити, в която се посочва честотата, методите, отговорностите, критериите, обхвата на всеки одит.

Критериите на одита представляват изискванията спрямо които ще се оценява съответствието, като например изискванията на ISO 14001:2015 или СУОС. Като критерии могат да бъдат поставени изисквания на нормативни актове, условия по договор, политики, процедури или др.

Най-голямото предизвикателство при провеждане на вътрешни одити е да се определи одитор или екип за одит. Особени затруднения срещат малките организации, в които осигуряването на независимост на одитора е на практика почти невъзможно. Друг проблем е ограничението на човешките ресурси. За да стане един служител одитор на първо място той трябва да е запознат с изискванията на ISO 14001, а на второ с указанията на ISO 19011 за извършване на одит на системи за управление.

За всеки конкретен одит, одиторът съставя план, в който разпределя дейностите и отговорностите по време на одит. Планът не е задължителен елемент според ISO 14001:2015, но е много полезен за планиране на одита и е препоръчителен за използване.

Резултатите от одит се документират в доклад от одит. Докладът се представя на ръководството на организацията, с цел запознаване със заключенията от одита – несъответствия, добри практики или възможности за подобряване.

ISO 14001:2015 изисква да се поддържа документирана информация като доказателство за изпълнението на програмата и за резултатите от одитите.

Още по темата: Обучение ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio