Заедно можем повече или как да приобщим персонала?

Приобщаването на персонала стои в основата на успеха на всяка една организация. Но всеки човек е различен и притежава способности характерни единствено за неговата индивидуалност. Един има нужда от признание, друг от възлагане на отговорности, трети от наставничество. Ролята на ръководителя е да създаде такава организация на работа, съобразявайки всяка индивидуална особеност, така че да накара персонала да се възприеме като част от организацията и да участва активно в постигането на поставените цели.

Защо е толкова важно приобщаването?

Защото чрез приобщаването, организацията ще има възможност да използва цялата палитра от възможности на хората в нейна полза. Защото хората работещи в организацията са нейното богатство и средство за постигане на желаните цели.

Приобщаването на персонала е основен принцип за управление на качеството, който води до постигането на ключови ползи за организацията, като:

 • мотивиран персонал, който приема целите на организацията като свои и предоставя целия си потенциал за тяхното постигане;
 • отговорен персонал;
 • създаване на творческа среда и свободно споделяне на знания и опит;
 • активно участие на персонала при подобрения;
 • открито дискутиране на проблеми и поемане на отговорност за тяхното разрешаване.

Ползите са невероятни, но постигането им е изключително трудна задача. Всеки, работещ с хора осъзнава сложността на задачата, породена от индивидуалната специфика на всеки индивид. Предизвикателството пред ръководителите е голямо, защото освен да създадат организация на работа за производството или предоставянето на даден продукт, те трябва да създадат и подходяща  вътрешна среда, така че персоналът да се почувства приобщен към целите на организацията и да е готов да даде всичко от себе си за тяхното постигане.

Поглеждайки към сегашната ситуация на функциониране на организациите, написаното до тук изглежда като абзац от статия на тема  научната фантастика, но въпреки това срещите ми с различни хора и ръководители ми дават надежда, че това е нещо възможно и реализуемо на практика.

По отношение на персонала повечето организации се ограничават до изпълнението на изискванията на стандарт ISO 9001:2008. Ще припомня, че стандарта поставя изискването за компетентност на персонала, „чиято работа влияе върху съответствието с изискванията на продукта“. Във тази връзка организациите определят необходимата компетентност, планират подходящи обучения за достигането й, оценят ефикасността на преминалите обучения и съхраняват съответните записи. Точно тук има едно съществено изискване, на което не се обръща особено внимание, но което поставя основата на приобщаването на персонала и то е, че „персоналът осъзнава значението и важността на своите дейности и как те допринасят за постигане на целите по качество“ – т.6.2.2. Едно изречение, криещо зад себе си толкова много.

Организациите, които го пропускат вероятно все още не са достигнали до разбирането за необходимостта от приобщаване на хората, но за тези от вас, които вече си задават въпроса – как да го постигнат, ще насоча внимание ви към два стандарта:

 • БДС EN ISO 9004:2009 Управление за дълготраен успех на всяка организация. Подход за управление чрез качество, т.6.3 Персонал на организацията;
 • ISO 10018:2012 Quality management – Guidelines on people involvement and competence – с предстоящо излизане на български език със заглавие „Указания за активно участие и компетентност на персонала“.

Стандартът ISO 9004:2009 разглежда персоналът като „изключително ценен и решаващ ресурс“ и обръща внимание на необходимостта от създаването на подходяща работна среда, която да насърчава „индивидуалното развитие, придобиването на знания и опит, обмяната на знания и работа в екип“.

За постигането на приобщаване и мотивация на персонала са предвидени дейности описани в т.6.3.3, които включват:

 • разработване на последователност от действия с цел обемен на знания;
 • създаване на система за възнаграждения на основата на индивидуално оценяване на постиженията;
 • създаване на система за планиране на професионалното развитие на всеки член от персонала;
 • определяне на дейности за проследяване на удовлетвореността на персонала;
 • създаване на възможности за индивидуално обучение.

Всяка от посочените дейности крие зад себе си голям потенциал и различни възможности за реализация. Необходими са задълбочени познания и сериозни размисли за това как да бъде изпълнено на практика и внедрено в съответната организация.

Приобщаването на персонала и създаването на условия за неговото активно участие в изпълнението на целите на организацията поражда много поводи за размисъл и е една интересна идея за подобрение на системата за управление във вашата организация.

А за тези от вас, които искат да научат повече по темата, очаквайте излизането на стандарт ISO 10018:2012 и коментарите на страниците на kachestvoto.com.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio