Здраве и безопасност в условия на пандемия

COVID-19

Ситуацията около пандемията COVID-19 изправя работодателите пред невиждани досега предизвикателства. Осигуряването на здраве и безопасност в условията на падемия и изпълнението на поетите ангажименти доста често изглежда непосилна задача. Предприетите мерки на държавно/регионално ниво се отнасят до безопасността на хората. Работодателите са тези, които трябва да определят рисковете и мерките за предпазване и ограничаване на разпространението на COVID-19 в техните организации. Това налага необходимостта от общи насоки за защита на персонала, които в същото време да позволят на организацията да продължи да функционира ефективно.

Насоки за защита

Предвид сложността и спешността на ситуацията експерти от 26 държави създават насоки под формата на публично достъпна спецификация – ISO/PAS 45005 Occupational health and safety management – General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic, която е одобрена от техническия комитет на ISO по здраве и безопасност при работа. Документът дава насоки на организациите как да управляват рисковете, произтичащи от COVID-19, така че да защитят здравето и безопасността на персонала.

ISO/PAS 45005

В ISO/PAS 45005 са включени практически указания, които са приложими за организации с различна големина и работещи в различни индустрии, както и тези, които:

 • са работили по време на пандемията;
 • възобновяват или планират да започнат работа след пълно или частично затваряне;
 • отварят работни места, които са били напълно или частично затворени;
 • са нови и планират да започнат да работа за първи път.

Документът предоставя насоки за защита на работници от всякакъв вид (наети от организацията, работници на външни доставчици, изпълнители, самостоятелн заети лица, работници с увреждания) и други заинтересовани страни като посетители, представители на обществеността и др.

Документът не е предназначен за здравни заведения, където рисковете са много по-големи и от друго естество. В тези направления се прилага националното законодателство и насоките се предоставят от съответните правителства и регулаторни органи.

Ползи

Прилагането на насоките на ISO/PAS 45005 ще позволи на организациите да:

 • предприеме ефективни действия за защита на работниците и други заинтересовани страни от свързаните с тях рискове от COVID-19;
 • създаде рамка, която да позволи ефективно и навременно адаптиране към променящата се ситуация;
 • демонстрират, че се справят с рисковете, свързани с COVID-19, като използват систематичен подход.

Внедряване

Организациите, които са внедрили ISO 45001 могат да надградят своята система като включат насоките на ISO/PAS 45005 прилагайки цикъла Plan-Do-Check-Act (PDCA):

 • Планиране: Планирайте какво трябва да се направи, за да може организацията да работи безопасно (точки от 4 до 8);
 • Изпълнение: Правете това, което организацията е планирала да направи (точки от 9 до 12);
 • Проверка: Вижте колко добре работи (точка 13);
 • Действие: Решете проблеми и потърсете начини да направите това, което организацията прави, още по-ефективно (точка 14).

ISO/PAS 45005 не е документ, който е преназначен да се изпълнява стъпка по стъпка. Документът осигурява рамка, в която описаният по-горе цикъл PDCA трябва да се повтаря, като всички части са активни по всяко време, за да се даде възможност за непрекъснато подобряване и да се гарантира, че организацията ще реагира адекватно на промените през различните фази на пандемията.

PD ISO/PAS 45005:2020 Occupational health and safety management – General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic можете да изтеглите безплатно от тук..

0 отговори на "Здраве и безопасност в условия на пандемия"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio