Извънредна ситуация (COVID-19)

Ситуацията е нова и непозната. Изисква бърза и адекватна реакция, за да не достигне до критични нива и фатални последици за хора, организации и общество като цяло.

Особеното тук е неизвестността. Изправени сме пред нещо ново и непознато, без ясна информация за това какво следва. За пример, други извънредни ситуации като заметресение, наводнение или пожар, предварително имаме представа какво представлява, как да се справим, какво е необходимо, въпреки, че е спорно колко сме подготвени и каква би била реакцията при възникване на подобно събитие. Най-малкото всяка организация има план за действие, в който са описани стъпките за действие при възникване на извънредна ситуация. Проблемът е, че в този план няма информация за това как трябва да реагират организациите и хората в подобна ситуация, точно защото тя е нова и непозната.

Опасността COVID-19

Опасността е насочена към хората и тяхното здраве. Опасността е сериозна и изисква отговорно отношение. Всеки един от нас носи отговорността за спазване на мерките определени от кризисния щаб, предвид ограничаване на разпространението на заболяването COVID-19.

Отговорността на организациите е по-голяма, предвид отговорността към работещите и логично мерките, които те трябва да приложат в ситуацията са повече. Говорейки за здравето на работещите се насочваме към системите за управление на здравето и безопасността при работа(ISO 45001:2018) и по конкретно към т.8.2 Готовност за извънредни ситуации и способ за реагиране. Съгласно изискванията на тази точка организацията „трябва да създаде, внедри и поддържа процес(и), необходими за подготовка и реагиране при евентуални извънредни ситуации“. Проблемът отново е, че ситуацията е нова и организациите не са предвидили в системата за управление на здравето и безопасността при работа(СУЗБР) правила и действия за подготовка и реакция при извънредна ситуация във връзка с COVID-19.

Какво да правим?

Ситуацията е с висока степен на опасност за здравето на хората и изисква от организациите да предприемат незабавни действия. В СУЗБР са заложени правила за действие при възникване на промяна в система, процес, дейност или ситуация. Въпреки това, започнаха запитвания за това какви действия трябва да предприемат организациите, по какъв начин са свързани със СУЗБР и как трябва да се отрази тази промяната.

Действията на организациите във връзка с настъпилата промяна в средата предвид разпространението на COVID-19 следва да преминат през следните стъпки:

1. Ситуацията е нова, което поставя организациите в нова среда на функциониране. Промяната е сериозна и води до:

  • промени както на външните обстоятелства на средата, така и на вътрешните, т.е. контекста на организацията(т.4.1) – промяна в условията на работа, работно време, форма на договорни отношения, взаимоотношения с работниците и др.;
  • промени в потребностите и очакванията на работниците и другите заинтересовани страни(т.4.2) – нова заинтересована страна/кризисен щаб/ с поставянето на изисквания по отношение на условия на работа, предпазни средства, инструктажи и др.;
  • промени в законовите и други изисквания(т.6.1.3) – промени в нормативни актове предвид ситуацията, като например Закон за здравето от 14.03.2020г., извънредни мерки и указания на контролни органи като ИА “ Главна инспекция по труда“, Национален център по заразни и паразитни болести.

2. Организацията следва да определи какви са промените и как те се отразяват на нейната дейност и в частност на нейната система за управление на здравето и безопасността при работа. Последствията за различните организации със сигурност за различни, но има едно общо и това е опасността от разпространение на COVID-19. Във връзка с тази опасност организацията е необходимо да преразгледа и допълни оценката на риска по работни места, съвместно със специалист от СТМ. Към този момент рисковете са насочени най-вече към риск от тежко заболяване, риск от по-леко заболяване, риск при пътуване и др.

3. Предвид ISO 45001:2018 организацията трябва да определи и рисковете за системата за управление, предвид промените в контекста, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, законовите и другите изисквания. Рисковете могат да бъдат свързани с риск от широко разпространение, риск от масови отсъствия поради болнични/отпуски, риск от неизпълнение на законови изисквания, липса на информираност и др.

Освен на рисковете, организацията трябва да обърне внимание и на възможностите за намаляване на опасността. Възможностите могат да бъдат насочени към работа от вкъщи, гъвкаво работно време, гъвкав режим на използване на неплатени и платени отпуски, използване на свободни помещения и др.

4. Определените рискове и възможности следва да бъдат оценени съгласно приетата в организацията методология и критерии за оценяване.

5. Планиране на действия за:

  • предприемане на мерки във връзка с определените рискове и възможности по т.2 – технически, административни мерки, използване на подходящи лични предпазни средства. Повече информация на страницата на ИА „Главна инспекция по труда“ , Министерство на труда и социалната политика;
  • предприемане на мерки за изпълнение на законовите и други изисквания, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19;
  • реагиране в извънредна ситуация(COVID-19) – допълване на плана за действие при извънредни ситуации с включване на действия при разпространение на COVID-19, т.е. да се опишат действията при констатиране на работник със симтоми, или работник който е бил в контакт с болен човек. Повече информация в указанията на Световната здравна организация.

6. При изпълнение на дейностите по т.1 до т.5 е възможно да настъпят промени в целите по ЗБР. Организацията е необходимо да преразгледа целите и да ги промени при необходимост.

7. Не забравяйте за консултирането и участието на работниците на всяка една от изброените стъпки.

8. Следващата стъпка е свързана с изпълнение на планираните действия, като същевременно се осигури подходяща форма на наблюдение, измерване и анализ. Повечето организации използват чек листи, въпросници или други помощни материали за извършване на наблюдение и/или измерване, които е необходимо да бъдат актуализирани, предвид планираните действия и критериите спрямо, които ще се следи за тяхното изпълнение. Например, при приемане на мярка за осигуряване на маски, дезинфектант и кърпи за еднократна употреба е необходимо да бъде включено проследяване за наличност през определен период от време.

9. При наличие на съществени изменения в законови и други изисквания във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 се оценява съответствието, за да се гарантира тяхното спазване.

10. На последно място в списъка, но първо по важност – ПАЗЕТЕ СЕ, себе си, близките си, околните и спазвайте указанията на кризисния щаб.

15.09.2020

0 отговори на "Извънредна ситуация (COVID-19)"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio