Дейности по ЗБР при доставки и възлагане на външни изпълнители

Изискванията, свързани с доставките и възлагане на дейности на външни изпълнители са нов момент в БДС ISO 45001:2018 и са описани в т.8.1.4. Процесът е въведен за да се определят, оценят и елиминират опасностите и да се минимизират рисковете за ЗБР при доставка на продукти или услуги, като основната цел е да се осигури безопасно ползване от страна на работещите.

Доставки

Процесът обхваща доставката на:

 • материали;
 • оборудване;
 • съоръжения;
 • услуги.

За да отговори на изискванията на стандарта, организацията е необходимо да определи критерии за проверка на доставените продукти или услуги от гледна точка безопасност. В най-общия случай проверката може да включва:

 • за материалите – съответствие със спецификацията, наличието на информационен лист за безопасност, цялостност на опаковката, наличие на обозначения и др.;
 • за оборудването – съответствие с изискванията, наличие на придружителни документи – декларация за съответствие, инструкция за работа и др.;
 • за съоръженията – проверка за правилно въвеждане в експлоатация.

При закупуването на нови материали, оборудване или съоръжения е възможно да се появи необходимост от поставяне на нови изисквания за използване, различни предпазни или защитни мерки. Най-често те се представят в инструкции за безопасна работа. Практиката показва, че в повечето случаи инструкциите не са налични, или когато са налични, работещите не са запознати с тях, въпреки че са поставени в непосредствена близост. Най-добър ефект имат периодичните обучения, които поради липса на време или на нещо друго, често се пропускат, което е жалко, защото повечето инциденти възникват поради незнание.

Външни изпълнители

Външните изпълнители са лица или организации, които притежават специализирани знания, умения, методи или средства. Това могат да бъдат дейности по поддръжка, сигурност, строителство, консултантски услуги, административни, счетоводни, банкови и други услуги. Възлагането на дейности на външни изпълнители не освобождава организацията от отговорността за здраве и безопасност при работа.

За повече яснота да разгледаме пример с организация, чиято дейност е свързана с производството на химически вещества и смеси и която възлага на външен изпълнител почистването на помещенията – административни и производствени. Възлагането на дейностите най-често се извършва с договор, в който се определят отговорностите, правата и задълженията на страните. В някои случаи в договора могат да се посочат и допълнителни изисквания към изпълнителя, като например квалификация и обучение на персонала. В конкретния пример ще бъде трудно да се поставят изисквания за квалификация на персонала, но със сигурност трябва да има изисквания за преминати обучения за:

 • здраве и безопасност при работа на територията на възложителя;
 • достъп до опасни зони;
 • работа в опасни зони – използвани препарати, средства и оборудване;
 • действия при инциденти и извънредни ситуации.

В тази връзка, стандарт БДС ISO 45001:2018 изисква организациите да идентифицират, оценяват и контролират опасностите и риковете по ЗБР, произтичащи от:

 • „дейности и действия на изпълнителя, които засягат организацията“ – в конретния пример, да се определят и оценят опасностите и рисковете за ЗБР от действията на почистващата фирма спрямо организацията на възложителя и да се определят мерките за контрол. Обхватът на опасностите и рисковете е голям, тъй като става въпрос за високорисково производство. Възможно е в процеса на почистване да се наруши технологичния процес или да се използват неподходящи препарати, средства или оборудване, които да доведат до инциденти или извънредни ситуации.
 • „дейности и действия на организацията, които засягат работниците на изпълнителя“ – например оценяване на излагането на вредно въздействие по време на почистване, оценяване на опасностите и потенциалните рискове за ЗБР като опасност от изгаряне, възникване на взрив, пожар, рискове от алергии, отравяне, кожни заболявания и др.
 • „дейности и действия на изпълнителя, които засягат други заинтересовани страни на работното място“ – например, ако на територията на възложителя се ползват помещения, оборудване или съоръжения на трети страни, до които изпълнителят ще има достъп.

Важен момент при възлагането на външни изпълнители е организацията да управлява процеса, защото отговорността за здравето и безопасността остава нейна. Степента на управление и контрол на процеса зависи от:

 • способността на външния изпълнител да отговори на поставените изисквания за осигуряване на ЗБР;
 • компетентността на изпълнителя и възможностите му за осъществяване на подходящ контрол на процеса;
 • потенциалното въздействие на възложения процес;
 • степента на координиране и синхронизиране на дейностите и др.

В крайна сметка, прегледът на изискванията показва, че е възможно да се използват като основа правилата определени по т.8.4 от БДС EN ISO 9001:2015 при наличието на интегрирана система за управление, но с надграждане на правила за осигуряване на съответствие с изискванията на т.8.1.4 на БДС ISO 45001:2018. Основни акценти, на които трябва да се обърне внимание са определянето на:

0 отговори на "Дейности по ЗБР при доставки и възлагане на външни изпълнители"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio