Как се определят цели по ЗБР?

В основата на всяка система за управление стоят целите. В конкретния случай става въпрос за система за управление на здравето и безопасността при работа/СУЗБР/ и целите тук са пряко свързани с условията на труд, които организацията осигурява на своите работници. А както е известно, хората са най-ценния ресурс на всяка една организация и затова е от съществено значение тя да премахне или да сведе до минимум рисковете за ЗБР.

Какво трябва да се вземе предвид при определяне на целите по ЗБР?

Изискванията на ISO 45001:2018 към целите по ЗБР са посочени в т.6.2, от която става ясно, че при определяне на целите по ЗБР, организацията трябва да вземе предвид:

 • приложимите законови и други изисквания – това са изисквания, които организацията трябва да спазва по силата на нормативен акт или нейно решение. Това са изисквания, които имат определящо значение за намаляване на рисковете за ЗБР и организацията трябва да определи действия за тяхното изпълнение и да следи за тяхната актуалност. Проверката за изпълнение на тези изисквания дава насоки за определяне на цели по ЗБР;
 • резултатите от оценяване на рисковете и възможностите – в изпълнение на процеса се откриват пропуски и възможности за подобряване, които служат като основа за определяне на целите по ЗБР. Повече информация по темата можете да научите от статията: Идентифициране на опасности по ЗБР и оценяване на рискове и възможности;
 • резултатите от консултирането с работниците – работниците са хората, които могат да дадат обратна връзка за условията на труд и как те могат да бъдат подобрени. Повече информация по темата можете да научите от статията: Консултиране и участие на работниците.

Какви са изискванията към целите по ЗБР?

Обичайно изискване за целите е те да бъдат измерими. Стремежът на организацията трябва да е насочен към определяне на специфични и подходящи за нея цели, чието постижение може да бъде измерено. В противен случай целите се превръщат в едни добри пожелания, които обаче не носят никаква полза и резултат по отношение на ЗБР. Освен това целите трябва да реалистични и постижими. Никой няма полза от красиви, но неизпълними обещания.

Целите трябва да бъдат съвместими с политиката по ЗБР. Ако в политиката, организацията е поела ангажимент за намаляване на рисковете по ЗБР, целите са тези, които показват как това ще бъде постигнато на практика.

От ключово значение за постигане на целите е те да бъдат съобщени на работниците в организацията. Не може да се очаква, че конкретните действия ще бъдат изпълнени и желаният резултат постигнат , ако хората не знаят и не са наясно към какво се стеми организацията. Най-добрият вариант е целите да се отнесат към съответните функции и нива с описани конкретни и ясни дейности и указания какво точно се очаква от тях.

Друго изискване към целите по ЗБР е те да бъдат наблюдавани. За да се гарантира постигане на целите е необходимо периодично да се проследява степента на тяхното изпълнение, за да може да се реагира навреме в случай на отклонения.

Стандартът допуска, при необходимост целите да бъдат актуализирани предвид промяна в обстоятелствата.

Цели по ЗБР – примери

Целите за всяка организация са различни, дори и за такива от един и същи бранш, защото всяка една от тях има различни инфраструктура, работна среда, процеси, нужди и изисквания. Това означава, че не могат да се използват готови шаблони за цели по ЗБР. Те трябва да бъдат специфични и уникални за организацията и да отговарят на конкретно на нейните нужди.

Въпреки това, някои примери могат да бъдат от полза за разбирането на видовете цели и за тяхното формулиране:

 • намаляване на степента на риска от шум с ?%(или числова стойност) чрез внедряване на ново оборудване или чрез поставяне на ограничители на съществуващото – измерването се извършва преди и след внедряване на оборудването или монтиране на подобрението;
 • намаляване с ?%(или числова стойност) дните за отсъствие поради заболяване на годишна база – може да се определи на база на национална, регионална или браншова информация за среден брой дни за отсъствие;
 • намаляване на броя на инциденти с ?%(или числова стойност) на годишна база или постигане на 0 инциденти за година;
 • намаляване броя на констатирани несъответствия от вътрешни или външни одити на годишна база;
 • повишаване на удовлетвореността на работниците с ?%(или числова стойност) при годишно анкетиране.

Както се вижда от примерите, целите могат да бъдат насочени към различни аспекти, което позволява по-ефикасно измерване на резултатите от функционирането на СУЗБР и дава възможност за нейното постоянно подобряване, което според стандарта е от изключително важно значение.

След като организацията определи своите цели по ЗБР, тя трябва да планира действия за тяхното постигане.

Как се планират действията за изпълнение на целите по ЗБР?

Според ISO 45001:2018, когато организацията планира действия за постигане на своите цели по ЗБР, тя трябва да отговори на следните въпроси:

 • какво ще се направи;
 • какви ресурси ще са необходими;
 • кой ще отговаря за изпълнението на конкретното действие;
 • кога ще бъде изпълнено;
 • как ще се оценяват резултатите, включително показателите за наблюдение;
 • как действията ще бъдат интегрирани в бизнес процесите на организацията.

Това са въпроси, на които организацията трябва да отговори, за да определи правилните действия за постигане на желания резултат.  Отговорите трябва да бъдат ясни и конкретни, защото само по този начин ще доведат до постигане на целите.

Не пренебрегвайте последните две изисквания. Те са от ключово значение, защото позволяват периодично проследяване на степента на изпълнение на целите и гарантират, че няма да забравите за тях улисани в работа. Както споменах в началото, тези цели са пряко свързани с най-ценния ресурс за организацията и към тях трябва да се подходи изключително сериозно и отговорно, защото в някои ситуации опция за втори шанс няма.

Надявам се, че тази статия ще Ви помогне да определите правилно целите по ЗБР и да постигнете по-добри резултати по отношение на здраве и безопасност при работа във Вашата организация.

0 отговори на "Как се определят цели по ЗБР?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio