Компетентност по ЗБР

Неизменна част от системите за управление е компетентността на персонала. Когато говорим за ISO 45001:2018 насочваме нашето внимание към необходимата компетентност на ролите от системата за управление на здравето и безопасността при работа/СУЗБР/. Това са работниците, които влияят или могат да повлияят върху резултатността на системата.

Определяне на компетентност

Стандарт ISO 45001:2018 изисква да се определи необходимата компетентност на работниците. Компетентността се определя на базата на подходящо образование, обучение или опит.

Кое е подходящото образование, обучение или опит?

На този върпос няма еднозначен отговор, защото зависи от конкретиката. Когато става въпрос за производство на метални конструкции ще е едно, за добив на въглища ще е друго, за работа в офис съвсем различно. Отправната точка тук трябва да бъдат знанията за опасностите и рисковете за ЗБР, свързани с работата и работното място. Освен това е необходимо да се вземат предвид изискванията на системата за управление по ЗБР, както и приложимите законови и други изисквания.

При определянето на компетнентостта за всяка роля от СУЗБР се взема предвид задълженията и отговорностите на съответната роля. Компетентността взависимост от ролята ще бъде различна. Едни знания и умения ще са необходими на лицето, определящо опасностите и оценяващо рисковете за ЗБР, съвсем други на лицето отговорно за осигуряване на пожаробезопасност.

Друг важен аспект при определяне на компетентността са индивидуалните способности, включително опит, езикови умения и грамотност. Тези аспекти често са подценявани, но в определени ситуации имат решаващо значение.

Обучение

Друго изискване на стандарт ISO 45001:2018 е повишаване на компетентността. Не винаги хората с подходяща компетентност са налични. Обикновено все нещо ще липсва – я образование, я опит. Но това не е повод за компромис в изискванията за компетентност. Стандартът допуска тази ситуация и предвижда възможността за обучение, с цел постигане на необходимата компетентност. Обучението е най-разпространената форма за придобиване на знания и повишаване на компетентността.

Но дали при всяко обучение се постига това?

Стандартът изисква да се „оцени ефикасността на предприетите действия“. Това означава, че след провеждане на обучението е необходимо да се провери дали е постигната неговата цел и дали работникът е усвоил необходимите знания и умения. Понякога въпреки, че е преминато обучение знания липсват. И не винаги, проблемът е работникът. Възможно е обучението да не е подходящо, формата на провеждане или пък лекторът да не е бил добър. Затова от ключово значение е да се провери дали са усвоени необходимите знания. Оценяването на ефикасността може да се извърши по различни начини – решаване на тест, разговор, наблюдение при изпълнение на поставени задачи.

Важно е работниците да имат необходимата компетентност, за да могат да излязат от ситуация на опасност. В един миг правилната реакция може да спаси живот. Това предполага, че работниците знаят и са наясно с опасностите и рисковете, свързани с тяхната работа и с начините на действие при възникването им.

Документирана информация

ISO 45001:2018 поставя изискване организацията да съхранява подходяща документирана информация като доказателство за компетентност. Това се постига чрез съхраняване на копия от дипломи, сертификати, удостоверения, протоколи или други документи, които доказват наличието на образование или преминато обучение.

В днешно време съхраняването на доказателства се затруднява от правилата за защита на личните данни. В изброените по-горе документи се съдържат лични данни и организацията трябва да прецени как ще съхранява такава информация и при какви условия, така че от една страна да осигури защита на данните и от друга да осигури доказателства за компетентност.

0 отговори на "Компетентност по ЗБР"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio