На кого му пука за изискванията на другите?

ISO 9001 е създаден с идеята да се гарантира способността на организацията постоянно да доставя продукти и услуги, които да отговарят на определените изисквания. Фокусът на ISO 9001:2008 беше изцяло насочен към определяне и удовлетворяване на изискванията на клиента.

Но, организацията не съществува сама за себе си. Във всеки един момент тя взаимодейства с хора, други организации, институции, контролни органи. Видът на това взаимодействие оказва влияние върху нейното бъдещо развитие. За постигането на устойчив успех се оказва, че вече не е достатъчно да се разбират изискванията само на клиента, а и на останалите участници в бизнеса. Поради тази причина ISO 9001:2015 разширява обхвата и включва изисквания в т.4.2 за разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни. 

Кои са заинтересовани страни?

Съгласно определението заинтересована страна е „лице или организация, която може да влияе, да бъде повлияна от, или да се възприема като засегната от решение или дейност“ – ISO 9000:2015.

Това могат да бъдат страни, с които организацията е в контакт по някаква причина и включват:

 • клиенти;
 • доставчици;
 • конкуренти;
 • партньори;
 • регулаторни органи;
 • професионални съюзи;
 • кредитори;
 • инвеститори;
 • общество.

Могат да бъдат заинтересовани страни вътре в самата организация – персонал, собственици, акционери. Това са страни, които добавят стойност към организацията или са пряко засегнати от дейността й. Определянето и разбирането на техните потребности, очаквания, изисквания е съществено условие за постигане на ефективност и ефикасност на системата за управление на качеството. Получената от тях обратна информация дава реални възможности за подобряване на системата.

На пръв поглед самото изброяване на страните изглежда притеснително много. Да не говорим за изисквания, които имат всички тези страни. Списъкът става огромен. В повечето от случаите се получава така, че едни изисквания са противоположни на други. Акционерите искат повече дивиденти, клиентите искат по-ниска цена, мениджърите искат инвестиции, персоналът по-високи заплати и по-добри условия на труд. Всеки иска нещо. Как и на кого да угодим? Въпросът съвсем не е новост и е ясно е че не можем на всички.

Нашите заинтересовани страни

ISO 9001:2015 поставя изискване организацията да определи:

 • заинтересованите страни, които са свързани с нейната система за управление;
 • изискванията на тези заинтересовани страни.

Забелязват се няколко ключови момента:

Първият е от всички заинтересовани страни да се определят тези заинтересовани страни,  които са пряко свързани с дейността на организацията.

Вторият ключов момент е в определяне на онези изисквания на заинтересованите страни, които са приложими за дейността.

Третият е определяне на онези изисквания, които организацията доброволно е решила да спазва. Тук не става въпрос за нормативните изисквания, които всяка организация е длъжна да спазва. От тях не е възможно да се избира. Те се спазват, независимо дали ни харесва или не. Възможно е обаче да съществуват изисквания от страни, като например асоциации, професионални съюзи, в които организацията доброволно членува, с което е приела да спазва изискванията поставени от тях. Те също трябва да фигурират в списъка с изисквания на заинтересовани страни.

Получената информация е необходимо да се документира по удобен за организацията начин, чрез:

 • създаване на нов документ/списък с изброяване на заинтересованите страни и приложимите изисквания;
 • описание на информацията при определяне на рисковете и възможностите – т.6.1;
 • описание на информацията в Наръчника по качество.

 Проверка

Свидетели сме на динамичните промени в нашето законодателство, което предполага честа промяна в изискванията. Ангажиментът е на организацията да следи за промените и своевременно да актуализира информацията. На какъв период от време? Решението е на организацията и е в пряка зависимост от дейността й.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio