Световен ден на качеството

Днес 14 ноември е Световен ден на качеството. Може би най-логичното нещо на този ден е да си зададем няколко въпроса свързани с качеството:

Какво е качеството?

  • според стандарт БДС EN ISO 9000:2007, качеството е „степен, до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворяват изискванията“;
  • в общ аспект качеството се възприема като съответствие с изискванията, или
  • просто ниво на удовлетвореност на клиентите.

Качеството е резултат от сравнението между това, което се изисква и това, което се предлага. Като ключов момент в разбирането е, че изискванията се поставят от клиентите, а не от производителите или предоставящите продуктите. И тогава истинският критерий за постигнато високо качество е удовлетвореността на клиентите. Ако клиентите са доволни, то организацията е постигнала висока степен на съответствие с изискванията и очакванията на клиентите, т.е. високо качество на предлагания продукт.

Защо една организация трябва да се интересува от качеството?

Всеки бизнес съществува, за да бъде печеливш. Но за да бъде печеливш, той трябва да привлича и задържа клиенти. И не просто клиенти, а доволни клиенти. Създаването на доволни и лоялни клиенти е възможно, само когато предоставените стоки и услуги отговарят на изискванията на клиентите и са съобразени с техните потребности и очаквания.

Качеството означава доволни клиенти, постигнати печалби, бъдеще за организацията.

Как може да се постигне високо качество?

Качеството се постига чрез управление на верига от процеси, всеки от които трябва да бъде контролиран и усъвършенстван. Началото на веригата е твърдо изразения ангажимент на ръководството за постигане на високо качество. Убедени в смисъла и значението на постигането на качество, ръководството създава условия и правила за управление на качеството, като:

  • непрекъснато следи и анализира потребностите и очакванията на клиентите;
  • изгражда и поддържа система за управление, която да осигури изпълнението на целите по качество;
  • създава продукти съобразени с изискванията на клиентите;
  • непрекъснато се стреми към подобрения и по-ефективно и ефикасно изпълнение на процесите;
  • мотивира и приобщава персонала към целите на организацията;
  • търси какво би предизвикало задоволство у клиентите и осигуряването му.

Съществуват много и разнообразни инструменти за постигане на качеството – стандарти, философии, методологии, информационни системи, техники и мерки. Но в основата стои убеждението, нагласата и разбирането за качеството. Качеството е бъдещето. И когато то е поставено в сърцето на една организация, бъдещето й е осигурено. Вижте защо..

Качеството е моето бъдеще, а Вашето кое е?

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio