2-14 Ресурси и компетентност

7.1 Ресурси 7.2 Компетентност

Раздел 7 на ISO 14001:2015 поставя изисквания към ресурсите, необходими за разработване, внедряване, поддържане и подобряване на СУОС. Наличието на ресурси е от критично важно значение за функционирането на СУОС и за постигане на поставените цели. Понятието ресурси включва не само финасови ресурси, а и човешки, природни ресурси, инфраструктура, технологии. Примери за човешки ресурси включват специализирани умения и знания.

Наличието на компетентен персонал е от изключително важно значение за успеха на СУОС. ISO 14001:2015 поставя изискване организацията да определи необходимата компетентност на персонала, работещ под неин контрол и които оказват въздействие върху резултатността спрямо околната среда на базата на подходящо образование, обучение или опит. Когато се установи липса на компетентност, организацията трябва да предприеме действия за нейното постигане и да оцени ефективността от предприетите действия.

ISO 14001:2015 поставя изискване да се съхранява подходяща документирана информация като доказателство за компетентност.

Още по темата: Какви ресурси са необходими на СУОС?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio